Tasetietoja

Taulukon tiedot on pääsääntöisesti luettu yritysten XBRL muotoisista tai tekstimuotoisista tulostiedotteista. Osa luvuista on raportoituja, osa oikaistuja tai arvioituja. Taulukko on "Beta": tiedoissa saattaa olla puutteita, virheitä ja vanhentunutta tietoa. Puuttuvan tiedon paikalla saattaa olla '-' tai nolla. Lue vastuun rajaus taulukon alapuolelta. Blogaaja: mikko. Tietoja on viimeksi päivitetty 2024-05-21 16:17:05. Suurin osa tiedoista on kuitenkin tätä vanhempia ja ne päivittyvät vaihtelevalla viiveellä.

Allaolevassa taulukossa värikoodatuissa sarakkeissa on yrityksen taseesta laskettuja tunnuslukuja. Lasketut tunnusluvut on ilmoitettu taulukossa prosentteina. Muut (värikoodaamattomat) sarakkeet sisältävät tunnuslukuja laskettaessa käytettyjä lähtötietoja. Voit järjestää taulukon klikkaamalla sarakkeen otsikkoa. Lisätietoja kunkin tunnusluvun laskemisesta ilmestyy tooltippinä kun viet kursorin lasketun tunnusluvun päälle. Tooltipissä näytettävä laskelma saattaa johtaa eri arvoon kuin taulukossa näytettävä mikäli yritys on käyttänyt tässä käytetystä poikkeavaa kaavaa tunnusluvun laskemisessa.

 • Equity ratio: omavaraisuusaste. Oman pääoman osuus taseen loppusummasta. Huom. Tämä arvo voi olla yhtiön itse ilmoittama tai arvo voi olla laskettu taseesta.
 • Current ratio: maksuvalmius. Lyhytaikaiset varat suhteessa lyhytaikaisiin velkoihin - suuri arvo kertoo siitä, että yritys on hyvin valmistautunut lähitulevaisuuden menojen kattamiseen
 • Goodwill ratio: liikearvosuhde. Liikearvo suhteessa omaan pääomaan. Liikearvo on taseessa yrityksen omaisuutta. Liikearvon todellinen arvo on usein osoittautunut kirjanpitoarvoa pienemmäksi. Suuri liikearvosuhde kertoo, että liikearvon osuus yrityksen tasearvosta on suuri ja että sijoittajien on syytä erityisen huolellisesti arvioida mikä on liikearvoksi kirjatun omaisuuden todellinen arvo
 • Gearing ratio: nettovelkaantumisaste. Korolliset nettovelat suhteessa omaan pääomaan. Gearing lienee eniten käytetty yrityksen yleisen velkaantuneisuuden mittari. Huom. Tämä arvo voi olla yhtiön itse ilmoittama tai arvo voi olla laskettu taseesta.
 • Nyman ratio: korolliset nettovelat suhteessa markkina-arvoon. Kuten gearing, mutta tässä korolliset nettovelat suhteutetaan oman pääoman sijasta yhtiön markkina-arvoon. Yritys voi ainakin teoriassa muuttaa osakeannin avulla markkina-arvoaan käyttökelpoisiksi likvideiksi varoiksi. Korkea suhdeluku tarkoittaa, että velkaisuuden vähentäminen voi olla hankalaa vaikka yritys keräisi sitä varten varoja omistajiltaan.
 • Tase: taseen loppusumma.
 • OPO: oma pääoma, tasearvo (equity).
 • Markkina-arvo: market-cap=~osakemäärä x kurssi.
 • Lyhytaikaiset varat: current assets.
 • Lyhytaik. velat: current liabilities.
 • Goodwill: liikearvo. Monet yritykset eivät erittele liikearvon määrää taseessa. Silloin kenttä voi olla tyhjä, nolla tai aineettomien oikeuksien kokonaismäärä.
 • Velka: korolliset velat (~interest bearing debt). Joissain tapauksissa tämä luku sisältää myös muita velkoja.
 • Käteinen: käteinen raha ja siihen verrattavissa olevat likvidit varat.

Vastuunrajaus: esitetyissä tiedoissa voi olla puutteita tai virheitä ja siksi lukijan tulee suhtautua kriittisesti tässä esitettyyn aineistoon. Kirjoittaja ei vastaa tappioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat aineistoa hyödyntävälle taholle suoraan taikka välillisesti. Sijoitustoimintaan liittyy aina riski tuottojen tai pääoman menetyksestä.

Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Sivulla esitetyt ennusteet ja muut tiedot eivät ole sijoitussuosituksia eikä niitä pidä sellaiseksi tulkita. Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan tämän sivun tietoihin ja hänen tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Kirjoittajalla saattaa olla sijoituksia tässä listauksessa mainituissa yhtiöissä. Mahdollinen positio ei kuitenkaan ylitä 0,5 prosenttia yrityksen osakemäärästä.