Tasetietoja

Allaolevassa taulukossa värikoodatuissa sarakkeissa on yrityksen taseesta laskettuja tunnuslukuja. Lasketut tunnusluvut on ilmoitettu taulukossa prosentteina. Muut (värikoodaamattomat) sarakkeet sisältävät tunnuslukuja laskettaessa käytettyjä lähtötietoja. Voit järjestää taulukon klikkaamalla sarakkeen otsikkoa. Lisätietoja kunkin tunnusluvun laskemisesta ilmestyy tooltippinä kun viet kursorin lasketun tunnusluvun päälle. Tooltipissä näytettävä laskelma saattaa johtaa eri arvoon kuin taulukossa näytettävä mikäli yritys on käyttänyt tässä käytetystä poikkeavaa kaavaa tunnusluvun laskemisessa.
Equity ratio: omavaraisuusaste. Oman pääoman osuus tasearvosta. Current ratio: maksuvalmius. Lyhytaikaiset varat suhteessa lyhytaikaisiin velkoihin - suuri arvo kertoo siitä, että yritys on hyvin valmistautunut lähitulevaisuuden menojen kattamiseen. Goodwill ratio: liikearvosuhde. Liikearvo suhteessa omaan pääomaan. Liikearvo on taseessa yrityksen omaisuutta. Liikearvon todellinen arvo on usein osoittautunut kirjanpitoarvoa pienemmäksi. Suuri liikearvosuhde kertoo, että liikearvon osuus yrityksen tasearvosta on suuri ja että sijoittajien on syytä erityisen huolellisesti arvioida onko liikearvo todellisuudessa taseessa ilmoitetun mukainen. Gearing ratio: nettovelkaantumisaste. Korolliset nettovelat suhteessa omaan pääomaan. Gearing lienee eniten käytetty yrityksen yleisen velkaantuneisuuden mittari. Nyman ratio: korolliset nettovelat suhteessa markkina-arvoon. Kuten gearing, mutta tässä korolliset nettovelat suhteutetaan oman pääoman sijasta yhtiön markkina-arvoon. Yritys voi ainakin teoriassa muuttaa osakeannin avulla markkina-arvoaan käyttökelpoisiksi likvideiksi varoiksi. Korkea suhdeluku tarkoittaa, että velkaisuuden vähentäminen voi olla hankalaa vaikka yritys keräisi sitä varten varoja omistajiltaan. Tase: taseen loppusumma. OPO: oma pääoma, tasearvo (equity). Markkina-arvo: market-cap=~osakemäärä x kurssi. Lyhytaikaiset varat: current assets. vaihtuvat vastaavat. Lyhytaik. velat: current liabilities. lyhytaikaiset velat. Goodwill: liikearvo. Monet yritykset eivät erittele liikearvon määrää taseessa. Silloin kenttä voi olla tyhjä, nolla tai aineettomien oikeuksien kokonaismäärä. Velka: korolliset velat (~interest bearing debt). Joissain tapauksissa tämä luku sisältää myös muita velkoja. Käteinen: käteinen raha ja siihen verrattavissa olevat likvidit varat. Intuition vastaisuuksia: 1) USAssa osakkeiden takaisinostot ovat runsaita. Ostettuja osakkeita ei arvosteta taseessa omaisuutena kuten niiden ostoon käytetty käteinen->näiden yritysten oma pääoma saattaa siksi olla hyvin alhainen ja omaan pääomaan suhteutetut velkaisuusmittarit näyttävät siksi punaista. 2) Aloittevilla yrityksillä tai kasvuyrityksillä saattaa olla runsaasti käteistä hiljattain suoritetun osakeannin jäljiltä. Velkaisuusmittarit saattavat näyttää näille yrityksille vihreää huolimatta siitä, että kassan tyhjentyminen ja velkaisuuden nousu lähitulevaisuudessa näyttää väistämättömältä. Taulukkoa on viimeksi päivitetty 2023-02-05 22:00:43. Taulukko on "Beta". Taulukon tiedoissa voi olla puutteita, virheitä ja vanhentunutta tietoa, joka päivittyy vaihtelevalla viiveellä. Lue vastuun rajaus taulukon alapuolelta.
mikko

Esitetyissä tiedoissa voi olla puutteita tai virheitä ja siksi lukijan tulee suhtautua kriittisesti tässä esitettyyn aineistoon. Kirjoittaja ei vastaa tappioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat aineistoa hyödyntävälle taholle suoraan taikka välillisesti. Sijoitustoimintaan liittyy aina riski tuottojen tai pääoman menetyksestä.

Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Sivulla esitetyt ennusteet ja muut tiedot eivät ole sijoitussuosituksia eikä niitä pidä sellaiseksi tulkita. Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan tämän sivun tietoihin ja hänen tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Kirjoittajalla saattaa olla sijoituksia tässä listauksessa mainituissa yhtiöissä. Mahdollinen positio ei kuitenkaan ylitä 0,5 prosenttia yrityksen osakemäärästä.