Osakkeenomistajille tulossa suurempia vaikutusmahdollisuuksia pörssiyritysten toimintaan

EU:n komissio ehdottaa listayhtiöiden osakkeenomistajille uusia oikeuksia ja yhtiöiden päätöksentekoon lisää avoimuutta. Ehdotuksen mukaan listayhtiön yhtiökokouksen tulee hyväksyä johdon palkitsemispolitiikka vähintään kerran kolmessa vuodessa ja se on pidettävä julkisesti saatavilla. Yhteisösijoittajien olisi julkistettava muun muassa vaikuttamis- ja sijoituspolitiikkansa.

Direktiivin tavoitteena on:

  • kannustaa osakkeenomistajia pitkäaikaiseen vaikuttamiseen listayhtiöissä
  • edistää listayhtiön osakkeenomistajien tunnistamista yhtiöön nähden
  • helpottaa tiedonkulkua yhtiön ja osakkeenomistajien välillä
  • parantaa yhtiöiden vähemmistöosakkeenomistajien suojaa
  • lisätä yhtiön avoimuutta suhteessa sen osakkeenomistajiin.

Erilaisia avoimuusvelvollisuuksia ehdotetaan listayhtiöiden osakkeenomistajina oleville eräille yhteisösijoittajille, näiden puolesta toimiville omaisuudenhoitajille ja yhtiökokousten valtakirjaneuvonantajille. Yhteisösijoittajien olisi julkistettava vaikuttamis- ja sijoituspolitiikkansa sekä tietoja omaisuudenhoitajan kanssa sovituista toimintaperiaatteista. Valtakirjaneuvonantajien olisi julkistettava tietoja toimintaperiaatteistaan ja menetelmistä, joilla laativat neuvonsa. Lisäksi neuvonantajien pitäisi ilmoittaa asiakkaille mahdollisista eturistiriidoistaan.

Listayhtiön yhtiökokouksen tulee ehdotuksen mukaan hyväksyä johdon palkitsemispolitiikka vähintään kerran kolmessa vuodessa ja palkitsemispolitiikka on pidettävä julkisesti saatavilla. Yhtiökokouksen olisi vuosittain hyväksyttävä raportti johdon palkitsemisesta edellisellä tilikaudella. Raportti tulisi osaksi listayhtiöiden hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevaa selvitystä, jonka listayhtiöt laativat nykyäänkin.

Listayhtiön tekemiin lähipiiriliiketoimiin ehdotetaan avoimuussääntelyä ja vaatimuksia yhtiökokouksen päätöksenteosta. Yhtiökokouksen olisi hyväksyttävä lähipiiriliiketoimi, jonka arvo on yli viisi prosenttia yhtiön taseesta tai joka on yhtiön tuloksen tai liikevaihdon kannalta merkittävä. Liiketoimeen osallinen osakkeenomistaja ei saisi käyttää asiassa äänivaltaa yhtiökokouksessa.

Valtioneuvosto esittää EU:lle parannusehdotuksia

Valtioneuvosto hyväksyi 12.6.2014 eduskunnalle annettavaksi kirjelmän, joka koskee komission ehdotusta osakkeenomistajien oikeudet -direktiivin muuttamiseksi.

Valtioneuvosto pitää sääntelyä pääosin hyödyllisenä.  Valtioneuvosto kannattaa pyrkimyksiä lisätä osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuuksia listayhtiöissä. Tämä tapahtuisi lisäämällä avoimuutta ja helpottamalla osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä yli rajojen. Lisäksi valtioneuvosto tukee uutta sääntelyä, joka koskee listayhtiöiden osakkeenomistajien tunnistamista ja yhtiöiden läpinäkyvyyttä suhteessa sen osakkeenomistajiin.

Osa ehdotetusta sääntelystä ei kuitenkaan ole suhteellisuusperiaatteen mukaista. Direktiivistä seuraisi listayhtiöiden ja muiden osapuolten hallinnollisen taakan kasvua samalla, kun eräiden säännösten vaikuttavuus on epävarmaa. Direktiivineuvotteluissa pyritäänkin parantamaan ehdotusta.

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan