Suomeen tulossa PRH:n ylläpitämä julkinen rekisteri suomalaisten osakeomistuksista

Arvopaperikeskusten sähköiset rekisterit tarjoavat yrityksille mahdollisuuden luopua paperisista osakekirjoista ja ulkoistaa osakerekisterin ylläpito:

  • Osakerekisteri arvo-osuusjärjestelmässä
  • Omistaja- ja omistustietojen ylläpito
  • Omistustietojen raportointi verottajalle ja muille kiinnostuneille

Syksyllä 2014 voimaan tulevan EU:n uuden arvopaperikeskusasetuksen myötä myötä arvopaperikeskuksilla on jatkossa oikeus tarjota palveluja koko EU:n alueella. Liikkeeseenlaskijoilla on puolestaan oikeus vapaasti valita EU-alueelta arvopaperikeskus, jota se käyttää. Tämä tarkoittaa sitä, että Euroclear Finland Oy:n monopoli Suomessa purkautuu. 

Arvopaperikeskusten välisen kilpailun vapautuminen EU:ssa tulee merkitsemään sitä, että tieto arvopaperin omistajasta ei enää ole kattavasti Suomessa toimivassa arvopaperikeskuksessa. Kansallisia muutostarpeita arvioinut valtioneuvoston työryhmä ehdottaa perustettavaksi uuden kansallisen yleisöjulkisen rekisterin, jota ylläpitäisi Patentti- ja rekisterihallitus. Rekisteriin koottaisiin neljä kertaa vuodessa tiedot suomalaisista osakkeenomistajista, jotka omistavat yli 500 osaketta. Tällä taataan merkittävien osakeomistusten julkisuus.

Työryhmä ehdotti monia kansallisia muutostarpeita

Työryhmä jätti tänään 1.7.2014 ministeri Vapaavuorelle hallituksen esityksen muotoon laaditun mietinnön. Työryhmässä oli edustajat valtiovarainministeriöstä, oikeusministeriöstä, Finanssialan Keskusliitosta, Elinkeinoelämän keskusliitosta sekä Euroclear Finland Oy:sta. Euroclear Finland Oy jätti mietintöön eriävän mielipiteen.

Liikkeeseenlaskijan valintaoikeus

Voimassa olevan lain mukaan suomalaisen pörssiyhtiön on laskettava osakkeensa liikkeeseen Suomessa toimivassa arvopaperikeskuksessa. Asetuksen mukaan yhtiöllä on jatkossa oikeus valita vapaasti myös Suomen rajojen ulkopuolella toimiva arvopaperikeskus.

Asetuksen mukaan osakasluettelon ylläpito ei ole arvopaperikeskuksen pakollinen tehtävä. Tämän johdosta vastuu osakasluettelon pitämisen järjestämisestä siirrettäisiin arvopaperikeskukselta yhtiölle itselleen.

Hallintarekisteröinti

Työryhmä ehdottaa siirtymistä Ruotsissa käytössä olevaan järjestelmään, jossa sijoittajalla on oikeus valita suoran omistajakohtaisen arvo-osuustilin rinnalla myös säilyttäjäpankin hallinnoima tili suomalaisten osakkeiden säilytykseen. Asetuksen mukaisesti arvopaperien säilyttäjän täytyy kuvata säilytykseen liittyvät riskit ja kustannukset sijoittajalle.

Työryhmä on arvioinut asetuksen säännöksiä asiakkaiden arvopaperitilien erottelusta. Se katsoo, että asetuksen vaatimus asiakaskohtaisesti eroteltujen tilien tarjoamisvelvollisuudesta koskee ennen kaikkea moniportaisesti hallittuja tilejä. Siten suomalainen asiakas voisi jatkossa valita asiakaserotellun tilin joko moniportaisena tai suorana. Ehdotukseen hallintarekisteröinnin laajennuksesta on siis päädytty sekä asetuksen tulkinnalla että yhtiöiden tosiasiallisten kilpailutusmahdollisuuksien turvaamisella. Poikkeuksia olisivat poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt, jotka eivät ehdotuksen mukaan voisi hallintarekisteröidä omistustaan suomalaisessa yhtiössä.

Julkinen omistajarekisteri

Arvopaperikeskusten välisen kilpailun vapautuminen EU:ssa tulee merkitsemään sitä, että tieto arvopaperin omistajasta ei enää ole kattavasti Suomessa toimivassa arvopaperikeskuksessa.

Tämän vuoksi työryhmä ehdottaa perustettavaksi uuden kansallisen yleisöjulkisen rekisterin, jota ylläpitäisi Patentti- ja rekisterihallitus. Rekisteriin kerättäisiin neljä kertaa vuodessa tiedot suomalaisista osakkeenomistajista, jotka omistavat yli 500 osaketta. Ehdotettu 500 osakkeen minimiraja liittyy piensijoittajien yksityisyyden suojaan.

Arvopaperikeskuksen tarjoamat ilmaiset arvo-osuustilit

Arvopaperikeskuksen nykyinen lakisääteinen velvollisuus tarjota sijoittajille ilmaisia arvo-osuustilejä ehdotetaan kumottavaksi. Asetuksen mukaan tämä on jatkossa arvopaperikeskuksen valinnainen palvelu, jonka tarjoamisesta se voi sopia yksittäisen liikkeeseenlaskijan kanssa.

Related Posts

Talous

”Jotain tarttis tehrä”

7.2.2024 Sauli Niinistö valtiopäivien avajaisissa lausui: ”Suomessa ei ole ollut merkittävää reaalista talouskasvua kuuteentoista vuoteen. Samana aikana julkisen sektorin huolestuttavan tuntuva velkaantuminen on jatkunut. On