USA osakkeita / US stocks

Liitteessä (usayymmdd.csv) USAssa listattujen yritysten tunnuslukuja ja muita taloustietoja. Pyrin päivittämään taulukon tiedot noin kuukausittain. Tiedot perustuvat Rakenteisen Datan Toimiston ( https://www.sec.gov/structureddata ) tarjoamiin tietoihin. Taulukon tietoja kannattaa käsitellä taulukkolaskimen suodattimilla, lajittelu- ja pivot toiminnoilla.

Attachement (usayymmdd.csv) below contains selected price multiples and other financial data for selected US listed companies. I intend to update this dataset roughly monthly. This information builds on data distributed by the Office of Structured Data ( https://www.sec.gov/structureddata ). Meaningfull processing of this data may call for using spreadsheet filters, sorting and pivot table functionalities.

Mikko O.


usa230531.csv
usa230331.csv


Vastuunrajaus: esitetyissä tiedoissa voi olla puutteita tai virheitä ja siksi lukijan tulee suhtautua kriittisesti tässä esitettyyn aineistoon. Kirjoittaja ei vastaa tappioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat aineistoa hyödyntävälle taholle suoraan taikka välillisesti. Sijoitustoimintaan liittyy aina riski tuottojen tai pääoman menetyksestä.

Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Sivulla esitetyt ennusteet ja muut tiedot eivät ole sijoitussuosituksia eikä niitä pidä sellaiseksi tulkita. Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan tämän sivun tietoihin ja hänen tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Kirjoittajalla saattaa olla sijoituksia tässä listauksessa mainituissa yhtiöissä. Mahdollinen positio ei kuitenkaan ylitä 0,5 prosenttia yrityksen osakemäärästä.

Limitation of responsibility: Nobody makes no representations or warranties with respect to the disclosed information and disclaims all liability for any use made of the contents of this document. All Information is provided “as is” without warranty of any kind. Nobody assumes no responsibility for any errors or omissions. This information does not constitute investment advice and is provided for informational purposes only. Nobody assumes liability for the accuracy of the information provided and a make no warranties, express or implied that the Information is error free, timely, accurate or contains no omissions. Specifically, number of stocks reported to SEC by USA listed companies contain a lot of errors. These errors are typically not corrected in this dataset. This information should not be relied upon for any purpose. Investing in securities involves risks. We are not responsible for any trading decisions, damages or other losses related to this information or its use. Advice from a securities professional is strongly advised before taking or refraining from taking any action as a result of the contents of this document.


Taulukon sarakkeita

cik: central index key, raportoivan yrityksen tunniste. cik koodilla voi hakea yritykseen liittyviä tarkempia tietoja SECn palveluista (https://www.sec.gov)

name: Yrityksen nimi (tuoreimman huomioidun raportin mukaan)

period: Taseen päiväys tuoreimmassa huomioidussa raportissa. Jos yritys on raportoinut osavuosikatsauksen hiljattain, voit tarkistaa tästä  päiväyksestä, onko tuo hiljattain raportoitu osavuosikatsaus jo huomioitu näissä tiedoissa.

ticker: SEC:n tälle osakkeelle kirjaama ticker. Joillain kauppapaikoilla voi olla käytössä tälle osakkeelle joku muu ja vakiintuneempi ticker, mutta kyseisen kauppapaikan käyttöehdot eivät salli niiden jakelua eteenpäin

currency: Yhtiön taloustietojen pääasiallinen raportointivaluutta. Melkein kaikki taulukon luvut on valuutassa USD. Kuitenkin, joillain yrityksillä voi olla kaikki tai osa luvuista raportoituna jossain muussa valuutassa. Näissä tapauksissa ilmoitetut luvut eivät ole vertailukelpoisia muiden yritysten lukuihin. Erityisesti arvostuskertoimet on saatettu laskea tälläisillä ”sekavaluutoilla”.

(sub)sector: Yrityksen ilmoittamista perustiedoista päätelty toimiala

Revenue: Liikevaihto (4

CostOfGoodsAndServicesSold :Muuttuvat kulut (4

GrossProfit: Myyntikate (4

ProfitLoss: Liikevoitto. EBIT. (4

NetincomeLoss: Nettovoitto (4

EarningsPerShareDiluted: Laimennettu osakekohtainen tulos (4

NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities: Operatiivinen kassavirta (4

NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities: Investointien kassavirta (4

NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities: Rahoituksen kassavirta (4

StockholdersEquity: Oma pääoma (2

Assets: Taseen loppusumma (2

DividendsPaid: Maksetut (käteis)osingot (4

CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue: Käteinen raha (2

AssetsCurrent LiabilitiesCurrent: Lyhytaikaiset varat (2

LiabilitiesCurrent: Lyhytaikaiset velat (2

Goodwill: Liikearvo (2

Revenue (e): Liikevaihdon vuositasoinen trendiarvo (4

NetProfit (e): Nettovoiton vuositasoinen trendiarvo (4

CFA (e): Operatiivisen kassavirran vuositasoinen trendiarvo (4

CFB (e): Investointien kassavirran vuositasoinen trendiarvo (4

CFA/P%: Operatiivinen kassavirta suhteessa markkina-arvoon (1

CFB/P%: Investointien kassavirta suhteessa markkina-arvoon (1

S/P%: liikevaihto suhteessa markkina-arvoon (1

E/P%: Nettovoitto suhteessa markkina-arvoon (1

B/P%: Oma-pääoma suhteessa markkina-arvoon (2

Equity%: Omavaraisuusaste. oma-pääoma suhteessa taseen loppusummaan. (2

Current%: Current ratio: lyhytaikaisten varojen ja lyhytaikaisten velkojen suhde (2

ROE: Return on equity. Nettovoitto suhteessa omaan pääomaan (3

ROA: Nettovoitto suhteessa taseen loppusummaan (3

Goodwill%: Liikearvon osuus omasta pääomasta (2

Growth%: Kasvu edellisten kolmen vuoden aikana (4

Shares: Laskelmissa oletettu osakkeiden määrä (2

Nyman%: Nettovelka suhteessa markkina-arvoon. Nettovelka on tässä kaikki taseen velka vähennettynä käteisellä rahalla. (2

1) osoittajassa on käytetty ennustetta (lineaarisella pienimmän neliösumman menetelmällä tuotettu trendiarvo). Markkina-arvo on pääsääntöisesti laskettu ilmoitetuista osakemääristä ja omien osakkeiden arvostuksesta.

2) käytetty viimeisimmän luetun 10-K tai 10-Q raportin taseen arvoa riippuen siitä kumpi on tuoreempi

3) osoittajassa käytetty trendiarvoa. Nimittäjässä käytetty viimeisimmän 10-K tai 10-Q raportin taseen arvoa riippuen siitä kumpi on tuoreempi

4) käytetty viimeisimpien 10-K raporttien arvoja.

Dataset columns

cik: central index key, identifies company. You can fetch additional and more up-to-date data from SEC Edgar by using cik as search key (https://www.sec.gov)

name: name of the company as in the latest processed submission

period: balance sheet date in the latest processed submission. You can check from this if any recent 10-Q or 10-K submssion is already reflected in the data set or not.

ticker: Instrument ticker as used in SEC datasets. Stock exchanges may use other tickers for this specific company.

currency: main currency used in reporting financials. This tends to be USD in this dataset. However, some companies report by using other curencies or even using mixed currencies. In these cases listed mujltiples or other data may be meaningless.”sekavaluutoilla”.

(sub)sector: sector concluded from the company basic data.

Revenue: Revenue/Sales (4

CostOfGoodsAndServicesSold: COGS/variable cost (4

GrossProfit: GrossProfit (4

ProfitLoss: Profit/Loss. Earnings before interest and tax (4

NetincomeLoss: Net profit. Earnings after interest and tax (4

EarningsPerShareDiluted: Diluted Earnings per Share. (4

NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities: cashflow from operations (4

NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities: cashflow from investments (4

NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities: cashflow from financing (4

StockholdersEquity: Equity (2

Assets: Total assets (2

DividendsPaid: Paid (cash)dividends (4

CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue: amount of cash and equivalents (2

AssetsCurrent: Current assets (2

LiabilitiesCurrent: Current liabilities (2

Goodwill: Goodwill (2

Revenue (e): Revenue annualised trend value (4

NetProfit (e): Net profit annualised trend value (4

CFA (e): Operative cashflow annualised trend value (4

CFB (e): Investment cashflow annualised trend value (4

CFA/P%: Operative cashflow multiple (per marketcap)  (1

CFA/P%: Investing cashflow multiple (1

S/P%: Revenue multiple (1

E/P%: Net profit multiple (1

B/P%: Equity multiple (2

Equity%: Equity ratio. Equity per assets. (2

Current%: Current ratio. Current assets per current liabilities. (2

ROE: Return on equity. Net profit per equity (3

ROA: Return on assets. Net profit per assets (3

Goodwill%: Goodwill ratio. Goodwill per equity (2

Growth%: Compound revenue growth during the last three financial years (4

Nyman%: Net debt multiple. Net debt here equals to all balance sheet debt minus cash and cash equivalents. (2

1) Forecast has been used in the numerator. The forecast is a trend value pruduced by using linear least squares regression. Market cap is based on reported number of diluted stocks and the value of treasure shares. Some obvious reporting errors have been corrected.

2) Values from 10-K or 10-Q submission has been used depending on which one is the latest included in this dataset.

3) Forecast has been used in the numerator. Values from 10-K or 10-Q submission has been used in the denominator depending on which one is the latest included in this dataset.

4) Values from the latest processed 10-K reports has been used (i.e. 10-Q data has not been used).