Finanssivalvonta: Suomen finanssisektori on vakavarainen ja toimii hyvin

Kesäkuun lopun lukujen valossa Suomen finanssisektori on vakavarainen ja toimintakykyinen. Finanssivalvonnan valvottavien kannattavuusnäkymät ovat kuitenkin eriytyneet. Hyvin matala korkotaso painaa etenkin pienempien pankkien kannattavuutta, koska näille pankeille korkokate muodostaa suuren osan tuotoista. Myös vakuutussektorille sijoitusympäristö on hyvin haasteellinen matalan korkotason vuoksi.

    Suomen finanssisektorin riskit liittyvät Euroopan finanssisektorin tilaan, joka on edelleen erittäin haavoittumisherkkä, johtaja Anneli Tuominen toteaa.

Korkokatteen kaventumisen lisäksi kannattavuutta heikentää myös taloustilanteen heikentyminen Suomessa, mikä kasvattaa luottojen arvonalentumistappioiden riskiä. Tulevat sääntelymuutokset voivat myös vaikuttaa kannattavuutta alentavasti.

Suomen finanssijärjestelmä säilynyt vakavaraisena ja toimintakykyisenä

Suomalaispankkien vakavaraisuus ja likviditeettitilanne ovat säilyneet kokonaisuutena tarkastellen hyvinä.  Vakavaraisuussuhde oli 30.6.2012 15,0 % (31.12.2011: 14,2 % ). Korkealaatuinen ns. ydinvakavaraisuus (Core Tier 1) oli keskimäärin 13,9 %. (31.12.2011: 13,1 %). Suurimmat pankit ovat jopa hyötyneet matalammista rahoituskustannuksista, koska sijoittajat ovat pitäneet pohjoismaisia pankkeja turvasatamina. ─ Kasvaneita ulkomaisten pankkien talletuksia suomalaiset pankit eivät kuitenkaan voi hyödyntää pysyvänä rahoituslähteenä, apulaisjohtaja Jukka Vesala muistuttaa. Pankkien antolainaus kotitalouksille ja yrityksille kasvaa Suomessa varsin nopeasti. Kuukausittain mitattu vuosimuutos on ollut viime aikoina 5–8 %.

Työeläkelaitosten vakavaraisuustilanne kohtuullisen hyvä

Työeläkevakuutuslaitosten vakavaraisuustilanne parani alkuvuoden aikana sijoitustoiminnan tuottojen ansiosta. Toimintapääoman määrä kasvoi lähes 1,9 miljardia euroa. Toimintapääoman suhde vastuuvelkaan nousi 24,4 prosenttiin (31.12.2011: 22,3 %). Keskimääräinen riskiperusteinen vakavaraisuusasema pysyi liki samalla tasolla 2,5:ssä (31.12.2011: 2,6).
 
Työeläkelaitosten yhteenlaskettu sijoitustoiminnan kumulatiivinen tuotto oli vuoden alusta 3,6 %. Vaihteluväli yhtiöiden välillä oli 3,1…7,8 %.

Henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus hyvä, vahinkovakuutusyhtiöiden vahva

Henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuusasema koheni ja oli kesäkuun lopussa lähes 5-kertainen vähimmäismäärään nähden (31.12.2011: 4,0). Sektorin toimintapääoma pysyi maaliskuun lopun tasolla 5,2 miljardissa eurossa.  Kesäkuun lopussa yhteenlaskettu sijoitustoiminnan tuotto oli noin
4,5 %.
 
Vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuusasema vahvistui edelleen. Toimintapääomaa oli 4,2-kertainen määrä laissa säädettyyn vähimmäismäärän nähden.

Keskeistä sijoittajien luottamuksen palauttaminen

Valtioiden ja pankkien negatiivisen sidoksen purkaminen on keskeisessä roolissa sijoittajien luottamuksen palauttamisessa. Tärkeä elementti tässä työssä oli kesäkuussa EU:n valtiojohtajien päätös pankkiunionista. ─ Valvonnan keskittäminen ja yhtenäisistä valvontakriteereistä huolehtiminen loisi lisää luottamusta pankkisektoriin, johtaja Anneli Tuominen arvioi. Lopulliset päätökset pankkiunionista tehdään EU:n poliittisessa päätöksenteossa.

Lisää tietoa:   Finanssivalvonnan valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2012

Related Posts