Metla: Metsäteollisuustuotteiden kysyntä heikkenee

Metla:  Suomen metsäteollisuuden vienti ja tuotanto kasvoivat alkuvuoden aikana reippaasti edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lisääntynyt epävarmuus maailmantalouden ja velkakriisissä painivan euroalueen lähitulevaisuudesta vaikuttaa kuitenkin jo loppuvuoden aikana myös metsäteollisuustuotteiden kysyntään. Hyvän alkuvuoden ansiosta kotimaan markkinahakkuut kasvavat tänä vuonna, ja kantohinnat nousevat vuositasolla mitattuna. Ensi vuonna kantohinnat alenevat kuluvaan vuoteen verrattuna metsäteollisuuden puun tarpeen vähentyessä. Metsäsektorin ensi vuoden kehitys on kuluvaa vuotta heikompi, mutta laskun voimakkuus riippuu siitä, pystytäänkö välttämään Euroopan velkakriisin muuttuminen taantumaksi.

(kuvan lähde: Metla/metsätiedote)

Sahatavaramarkkinoilla suhdannekäänne on jo tapahtunut

Alkuvuoden sahatavaran ja vanerin kysynnän kasvu taittui kesällä talousnäkymien heiketessä. Sahatavaran viennin yksikköhintojen nousu taittui jo keväällä. Asuntorakentamisen hiljeneminen Suomessa ja Euroopassa loppuvuonna pitää sahatavaran kysynnän ja hintakehityksen heikkona. Vuositasolla mitattuna sahatavaran tuotanto ja vienti kasvavat kuitenkin pari prosenttia tänä vuonna hyvän alkuvuoden ansiosta. Vuonna 2012 rakentamisen kehitys pysyy heikkona kotimaassa ja Euroopassa. Pohjois-Afrikan ja Lähi-Idän poliittisen tilanteen selkiytymättömyys ja Japanin jälleenrakentamisen jakautuminen usealle vuodelle pitävät viennin kasvun näille alueille pienenä. Sahatavaran ja vanerin tuotantojen, vientimäärien ja viennin yksikköhintojen ennustetaan alenevan noin pari prosenttia kuluvaan vuoteen verrattuna.

Paperin kysyntä notkahtaa

Viime vuonna kasvuun lähtenyt paperi- ja kartonkituotteiden kysyntä on hiipunut tämän vuoden alkupuolella. Viennin yksikköhinnat nousivat vielä, mutta vientimäärät kääntyivät laskuun jo kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Koko vuoden 2011 paperin vienti- ja tuotantomäärien ennustetaan alenevan noin prosentin viime vuodesta. Loppuvuonna hintojen nousun arvioidaan taittuvan, jolloin paperin viennin yksikköhinnan ennustetaan nousevan vuositasolla viisi ja kartongin kahdeksan prosenttia verrattuna viime vuoteen. Euroopan epävarmasta taloustilanteesta aiheutuvan paperin kysynnän notkahduksen arvioidaan jatkuvan vielä alkuvuonna 2012. Mikäli taloustaantuma Euroopan vientimarkkinoilla pystytään välttämään, paperituotteiden kysynnälle odotetaan pientä kasvua loppuvuoden aikana. Suomen paperin tuotannon ja viennin arvioidaan pysyvän vuonna 2012 kuluvan vuoden tasolla.

Metsäteollisuuden kannattavuus on alkuvuonna kohentunut

Metsäteollisuuden kannattavuutta paransi alkuvuonna vientimäärien ja -hintojen nousu. Vaikka loppuvuoden heikentyvä kysyntä varjostaakin viennin kehitystä ja kotimaan tuotantoa, puutuoteteollisuuden kannattavuus pysyy tänä vuonna viimevuotista parempana. Myös massa- ja paperiteollisuuden kannattavuus on parantunut maailmanmarkkinahintojen noustessa. Kannattavuuden paranemista on tukenut myös maltillinen kustannuskehitys. Vuonna 2012 lopputuotteiden kysynnän ja hintakehityksen ennakoidaan jatkuvan heikkona sekä sahatavaran ja vanerin että paperituotteiden osalta. Raakapuu- ja muiden kustannusten kehityksen odotetaan kuitenkin olevan maltillista, jolloin metsäteollisuuden kannattavuuslukujen arvioidaan pysyvän lähellä kuluvan vuoden tasoa.

Vuonna 2012 puunhankinta supistuu

Metsäteollisuuden alkuvuoden 2011 tuotannon kasvu lisää puun käyttöä tänä vuonna noin miljoonalla kuutiometrillä. Puun tarpeen lisäys kasvattaa yksityismetsien markkinahakkuut noin 53 miljoonaan kuutiometriin ja myös puun tuonti lisääntyy. Sellun tuotannon kasvu on pitänyt yllä kuitupuun kysyntää, ja vuositasolla kuitupuun hintojen arvioidaan nousevan 2–5 prosenttia. Sahateollisuuden heikkenevät markkinanäkymät ovat kääntäneet havutukkien hinnat laskuun kesän jälkeen, mutta kantohintojen vuosikeskiarvon arvioidaan nousevan kolme prosenttia viime vuodesta. Vuonna 2012 tuotannon määrän ennustetaan jäävän paperiteollisuudessa kuluvan vuoden tasolle ja sahateollisuudessa alenevan, mikä supistaa myös puun kysyntää. Sekä tukkien että kuitupuiden kantohintojen ennustetaan laskevan hieman kuluvaan vuoteen verrattuna. Energiapuun kysyntä on jatkanut kasvuaan. Ensi vuonna metsähakkeen käytön ennustetaan nousevan 8 miljoonaan kuutiometriin.

Metsätaloudessa kantohintojen nousu parantaa liiketulosta

Metsätaloudessa kantohintojen ja hakkuumäärien nousu kasvattaa yksityismetsänomistajien kantorahatuloja tänä vuonna 1,5 miljardiin euroon. Yksityismetsätalouden hehtaarikohtainen liiketulos nousee 92 euroon hehtaarilta. Kantohintojen nousu pitää puuntuotannon sijoitustuoton seitsemässä prosentissa. Ensi vuonna kantorahatulot alenevat 1,4 miljardiin euroon. Liiketulos pienenee alle 90 euroon hehtaarilta ja sijoitustuotto lähelle nollaa, kun kantohinnat alenevat. Puuntuotantoon investoidaan tänä vuonna yksityismetsissä runsaat 215 ja ensi vuonna 220 miljoonaa euroa.

Lisää tietoa: Metlan suhdannekatsaus

Related Posts

Asunnot ja metsä

Asuntokauppaa

Aluksi silmäilin uutista, jonka mukaan as.oy. karhuaa nyttemmin konkurssiin menneeltä rakennusfirmalta noin miljoonaa euroa. Uutisessa ei mainittu as.oy:n nimeä, mutta hallituksen pj:n nimellä löytyi as.oy.

Yhteiskunta

Poliittista empatiaa

Empatiaa kaipaa Stubb, entinen koulukiusaaja, joka taustaansa kommentoi HS:ssä ”Jos olen ollut mulkku, pyydän anteeksi.” Yksi sitaatti kertoo enemmän kuin tuhat selfietä tai muuta kiiltokuvaa.

Vakavalla