Metsäteollisuuden markkinat vetävät

Suomen metsäteollistuotteiden markkinanäkymien odotetaan paranevan kuluvana vuonna. Selkeintä kasvu on kartongin, sellun ja sahatavaran viennissä, selviää Luonnonvarakeskuksen (Luke) metsäsektorin suhdannetiedotteesta.

Vaikka talouskasvu on maailmanmarkkinoilla vielä epätasaista, Suomen metsäteollisuuden kannalta tärkeissä maissa – Britanniassa, Saksassa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa – talouskasvun ennakoidaan pysyvän hyvänä. Lisäksi Kiinan talouskasvun painottuminen yksityiseen kulutukseen tuo myönteistä virettä eri metsäteollisuustuotteiden kysyntään.

Rakentaminen lisääntyy ja piristää sahatavaramarkkinoita

Sahatavaran ja vanerin tuotanto- ja vientimäärät kasvavat kuluvana vuonna, kun kotimaan rakentaminen elpyy ja rakentamisen kasvu Euroopassa kiihtyy. Suomen sahatavaran tuotannon arvioidaan nousevan tänä vuonna noin 10,9 miljoonaan kuutiometriin. 

Sahatavaran viennin keskihintojen laskun odotetaan vähitellen taittuvan, ja vanerien vientihinnat nousevat hieman markkinatilanteen kohentuessa Euroopassa. Kiinan merkitys kuusisahatavaran viennin kohdemaana kasvaa edelleen.

Kartongin ja sellun vienti vetää – hinnat alamäessä

Massa- ja paperiteollisuudessa tilanne jatkuu kaksijakoisena. Kartongin ja sellun kysyntä kasvaa, mutta paino- ja kirjoituspaperin kysyntä alenee. Kartongin tuotantoa ja vientiä lisäävät Suomen kasvanut tuotantokapasiteetti ja hyvä kysyntä Euroopan unionin ulkopuolella.

Sellun vientiä lisää Kiinan kysyntä. Kartonki- ja sellumarkkinoilla kapasiteetin ja tarjonnan kasvu painaa hintoja alaspäin tänä vuonna, etenkin lehtisellun kohdalla. Havusellun hinnan lasku on tasaantumassa.

Puumarkkinoilla odottava tunnelma 

Kotimaan markkinahakkuiden arvioidaan viime vuoden notkahduksen jälkeen kasvavan tänä vuonna pari prosenttia 55,4 miljoonaan kuutiometriin. Kotimaan hakkuita kasvattavat puun tuonnin väheneminen sekä sahatavaran, sellun ja kartongin tuotannon kasvu. 

Raakapuun kantohinnat jäävät tänä vuonna lähelle viime vuoden tasoa. Metsähakkeen käyttö nousee 1–2 prosenttia viime vuodesta.  

Metsäsektorin vuoden 2017 näkymiä arvioidaan lokakuussa ilmestyvässä Metsäsektorin suhdannekatsauksessa.

Metsäsektorin keskeiset ennustemuuttujat 2014–2016e.

Yksityismetsien keskimääräiset nimelliset kantohinnat 2014–2016e.

Metsäsektorin suhdannetiedote 2016 (pdf)

 

Related Posts