Palkansaajien ostovoima kasvaa tänä vuonna puoli prosenttia, mutta heikkenee ensi vuonna

  Palkansaajien ostovoima kasvaa tänä vuonna noin puoli prosenttia, arvioi Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta 27.6.2012 julkaisemassaan raportissa, Talousnäkymät ja palkanmuodostus. Koska työpanos työllisten määrällä mitattuna pysyy edellisvuoden tasolla, työllistä kohden ostovoima kohoaa samoin noin puoli prosenttia.

Keskipalkan ostovoima (Lähde: Valtioneuvoston kanslia/Talousnäkymät ja palkanmuodostus)

Ensi vuonna ansiotuloverotus kiristyy mm. siksi, että ansiotuloverotuksen inflaation tai ansiotason nousun mukaisista tarkistuksista tuloveroasteikkoon luovutaan vuosina 2013-2014. Lisäksi v. 2013 alussa ryhdytään keräämään yleisradioveroa entisen televisiolupamaksun sijaan. Palkansaajien ostovoiman eli palkansaajien yhteenlaskettujen reaalisten käytettävissä olevien tulojen ennustetaan heikkenevän 0,6 prosenttia vuonna 2013. Vajaa puolet ostovoiman heikkenemisestä johtuu yleisradioverosta. Ostovoiman heikkeneminen on tältä osin kuitenkin näennäistä, koska yleisradioverona palkansaajilta kerätään kutakuinkin sama summa kuin aiemmin televisiolupamaksuilla. Palkansaajaa kohden ostovoiman ennustetaan säilyvän lähes ennallaan vuonna 2013, koska työllisten määrä vähenee noin puoli prosenttia.

Nimellinen ansiotasoindeksi nousi viime vuonna 2,7 prosenttia. Koska inflaatio oli keskimäärin 3,4 prosenttia, reaalinen ansiotasoindeksi laski 0,7 prosenttia. Tänä vuonna ansiotasoindeksin nousuksi ennustetaan 3,5 prosenttia. Myös reaalinen ansiotasoindeksi kohoaa, koska kuluttajahintojen ennustetaan nousevan keskimäärin 2,7 prosenttia edellisestä vuodesta. Koska vuonna 2013 sekä ansiotasoindeksi että kuluttajahinnat kohoavat lähes samaa vauhtia, reaalisen ansiotasoindeksin nousu jää niukaksi.

Useat kilpailukykyindikaattorit osoittavat Suomen kustannuskilpailukyvyn heikentyneen niukasti viime vuonna. Yksikkötyökustannukset kohosivat sekä tehdasteollisuudessa että koko taloudessa suhteessa kilpailijamaihin. Tänä vuonna yksikkötyökustannusten ennustetaan edelleen kohoavan viime vuotta nopeammin osin nimellisen palkkakehityksen vauhdittamana, osin suhdannetilanteesta johtuvan heikon tuottavuuskehityksen takia. Toisaalta euron ulkoisen arvon heikkenemisen arvioidaan hyödyttävän Suomen vientiteollisuutta kuluvana vuonna.

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan seurantaraportissa selvitetään ansioiden ja hintojen, palkansaajien ostovoiman sekä kilpailukyvyn kehitystä ja kehitysnäkymiä. Toimikunta hyödyntää arvioissaan VM:n suhdanne-ennustetta, joka on julkaistu VM:n kansantalousosaston suhdanne-katsauksessa 19.6.2012. Ajankohtaisen palkka- ja ostovoimatarkastelun lisäksi Tukuseton vuosiraportin teemaosassa selvitetään tulonmuodostuksen, tuottavuuden sekä vienti- ja tuontihintojen kehitystä viime vuosina. Teemaosassa todetaan, että merkittävin suomalaisten taloudelliseen hyvinvointiin vaikuttanut tekijä on kokonaistuottavuuden kohoaminen, kun taas ulkomaankaupan epäedullinen hintakehitys on painanut hyvinvointia pitkällä aikavälillä.

Related Posts

Kevyttä

Euroopan tukiunioni

Suomessa v. 1994 järjestettiin kansanäänestys EU:hun liittymisestä ja ”kampanjoin” aika tavalla liittymisen puolesta. Kaikenlaisia mielipiteitä minullakin on ollut 🙂

EU on ehkä aina ollut tai ainakin