Pankit ylittäneet asuntolainojen 10% omarahoitusosuutta koskevan viranomaissuosituksen

Lajittelematon

Tutkimus asuntoluotoista 2012: Pankit viitanneet kintaalla valvovan viranomaisen asettamalle asuntojen 10% omarahoitussuositukselle.

Asunnon ostajille myönnettiin otantatutkimuksen ajankohtana noin neljässä tapauksessa kymmenestä lainoja yli Finanssivalvonnan suosittaman 90 %:n luototusasteen suhteessa hankittavan kohteen arvoon. Näistä luotoista huomattava osa myönnettiin yli 100 %:n luototusasteella. Suosituksen ylittävien luottojen osuus oli ensiasunnon ostajien osalta 57 %, mikä oli huomattavasti suurempi osuus kuin asunnonvaihtajilla, joilla ylityksiä oli 30 %:ssa tapauksista

Luototusasteet eivät uudessa tutkimuksessa poikenneet paljoa vuoden 2010 tutkimuksen havainnoista. Uuden tutkimuksen otos koostui kaikista Suomessa 29.–31.5.2012 nostetuista henkilöasiakkaiden asuntoluotoista.

Makrovalvontatyöryhmä esitti Finanssivalvonnalle oikeutta määrätä sitova lainakatto

Valtiovarainministeriön makrovalvontatyöryhmä esitti 6.11. julkaistussa loppuraportissaan Finanssivalvonnalle oikeutta rajoittaa asuntovakuudellisen luoton enimmäismäärää tiukimmillaan 80 prosenttiin vakuuden arvosta. Asetettava enimmäismäärä riippuisi mm. asuntolainamarkkinoiden kasvuvauhdista. Esitys rajoittaisi vain asunto- ja kiinteistövakuuksien käyttöä asuntoluotoissa. Se ei estä muiden vakuuksien käyttöä tai vakuudetonta luotonantoa. – Finanssivalvonta pitää tarpeellisena nyt esitettyä mahdollisuutta sitovan lainakaton asettamiseen. Se toimisi sekä asuntolainamarkkinoiden ylikuumentumisen että asiakkaiden velkaantumisen hillitsemisessä, apulaisjohtaja Jukka Vesala sanoo.

Laina-ajat lyhentyneet, marginaalit nousseet

Hyvin pitkäaikaisten, yli 25 vuoden laina-aikojen, osuus lähes puoliintui (2010: 19 % – 2012: 10 %), mikä on positiivinen muutos asiakkaiden riskien kannalta.

Taloustilanteen heikkeneminen muodostaa kuitenkin merkittävän uhan kotitalouksien taloudelliselle kantokyvylle. Asiakkaiden maksuvaralaskelmien lainanhoitokulujen 40 %:n raja käytettävissä olevista tuloista rikkoutuu 25 % luotoista, kun laskelmissa käytetään Finanssivalvonnan suosittamaa 6 %:n korkotasoa. Uusien asuntolainojen lisäksi aikaisemmat lainat heikentävät merkittävästi asiakkaiden maksuvaraa. Korkoriskiltä suojaavien kiinteiden korkojen osuus oli pysynyt tutkimuksessa muuttumattomana (8 %).

Asiakkailta perittävät korkomarginaalit olivat nousseet selvästi, mikä heijastaa pankkien kasvaneita kustannuspaineita. 41 %:ssa lainoista oli yli yhden prosenttiyksikön marginaali. Vuoden 2010 tutkimuksessa yli yhden prosenttiyksikön marginaali oli 9 %:lla. Kaikkien lainojen keskimarginaali oli 1,0 %.

Related Posts