Pankkienkriisien hoitopuskuri kerätään valtiontaloudesta erilliseen rahastoon

Valtiovarainministeriön asettama työryhmä on tänään 27.3.2014 luovuttanut vastaavalle ministeri Jan Vapaavuorelle ehdotuksensa lainsäädäntömuutoksista, joilla tehostetaan rahoitusmarkkinakriiseihin varautumista.

Työryhmä ehdottaa uuden valtiontalouden ulkopuolisen rahaston perustamista. Rahastoon kerättäisiin vakausmaksut ja talletuspankkien kartuttamat talletussuojamaksut. Talletussuoja säilyy jatkossakin kansallisena, mutta vakausmaksuja siirrettäisiin eteenpäin pankkiunionimaiden yhteiseen kriisinratkaisurahastoon. Työryhmä esittää, että pankkiveroina valtion budjettiin rahastoidut varat siirrettäisiin uuteen rahastoon ja otettaisiin vuodesta 2015 alkaen huomioon talletuspankeilta kerättävien vakausmaksujen vähennyksenä samassa suhteessa kuin ne ovat maksaneet pankkiveroa.

   – Työryhmä on tehnyt perusteellista ja asiantuntevaa työtä lyhyellä aikataululla. Tavoitteeni on, että hallituksen esitys voitaisiin antaa eduskunnalle heti syysistuntokauden alkaessa, jotta lainsäädäntö voisi tulla voimaan suunnitellusti ensi vuoden alusta lukien, sanoo ministeri Jan Vapaavuori.

– Uuden viranomaisen perustaminen rahoitusmarkkinoiden kriisien hallintaan ja tehokkaammat toimivaltuudet ongelmatilanteiden hoitamiseen ajoissa ennen kriisien kärjistymistä ovat olennainen osa keinoja, joilla rahoitusmarkkinoiden häiriöitä jatkossa torjutaan, sanoo ministeri Vapaavuori.

Perustettava uusi Finanssialan kriisinratkaisuviranomainen vastaisi laitosten toiminnan uudelleen-järjestelystä ja mahdollisesta alasajosta silloin, kun kriisihallintaan asettamisen edellytykset täyttyvät. Viranomaisen toimivaltuudet kattaisivat myös niin sanotun sijoittajanvastuun toteuttamisen osana tappioiden kattamista. Suomen hallitus on ajanut sijoittajanvastuuta aktiivisesti pankkiunionia koskevissa EU-neuvotteluissa. Viranomainen toimisi valtiovarainministeriön hallinnonalalla itse-näisenä viranomaisena. Viranomainen osallistuisi pankkiunionimaiden yhteisen kriisinratkaisuneu-voston työhön.

– Työryhmän ehdotukset osoittavat, että tarvetta kriisinratkaisun pelisääntöjen ja viranomais-rakenteiden uudistuksille on myös Suomessa. Onneksi voimme kansallisesti tehdä uudistusta vakaissa oloissa, Vapaavuori toteaa.

Related Posts