Perintö- ja lahjavero kevenee kaikissa portaissa

Perintö- ja lahjaverolakiin sekä tuloverolakiin tulee vuoden 2017 alusta muutoksia. Perintö- ja lahjaveroa kevennetään veroasteikkojen kaikissa portaissa.

Lähiomaiselle maksettavan henkivakuutuskorvauksen verovapaus poistetaan. Verovapauden poistaminen on yllättävää sillä finanssiala on aikoinaan ”lobannut” poliittisten puolueiden taustayhteisöjä merkittävällä tavalla ja poliittinen päätöksenteko on vastineeksi säätänyt finanssialalle yksinoikeuden tarjota perintöveron kiertoon tarkoitettua ”henkivakuutusta”. Veronkiertoon markkinoidun tuotteen poisto on merkki poliittisen päätöksenteon moraalin kohoamisesta.

Valtiolle kertyvä lisätuotto käytetään veroasteikkojen kevennykseen. Puolisovähennystä ja alaikäisyysvähennystä korotetaan.

Veroasteikkoja kevennetään painottamalla kevennykset ensimmäiseen veroluokkaan

Ensimmäisen veroluokan lahjaveroasteikon alaraja korotetaan 4 000 eurosta 5 000 euroon, seuraavien portaiden alarajat 17 000 eurosta 25 000 euroon ja 50 000 eurosta 55 000 euroon. Muita kuin alimman portaan veroprosentteja alennetaan 1—3 prosenttiyksiköllä. Toisen veroluokan asteikon portaat asetetaan ensimmäisen veroluokan portaita vastaaviksi.

Ensimmäisen veroluokan perintöveroprosentteja alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä jokaisessa portaassa. Toisen veroluokan portaat asetetaan ensimmäisen veroluokan portaita vastaaviksi ja veroprosentteja alennetaan kahdella—neljällä prosenttiyksiköllä.

Puoliso- ja alaikäisyysvähennystä korotetaan

Kuoleman perusteella maksetun vakuutuskorvauksen ja siihen verrattavan taloudellisen tuen verovapauden poistamisesta aiheutuvien vaikutusten poistamiseksi ja lieventämiseksi korotetaan puoliso- ja alaikäisyysvähennystä. Puolisovähennystä korotetaan 60 000 eurosta 90 000 euroon ja alaikäisyysvähennystä 40 000 eurosta 60 000 euroon. Vähennysten korottaminen tulisi kaikkien vähennykseen oikeutettujen hyväksi, ei ainoastaan vakuutuskorvauksia saavien.

Perintäveron perintään muutoksia

Perintöverotuksen epäkohdaksi on monesti koettu se, että vero on maksettava ennen kuin perintövaroja voidaan käyttää veron maksun rahoittamiseen. Nyt perinnönsaajien maksuvaikeudet helpottuvat, kun lakiin lisätään säännös siitä, että perintöveroa ei peritä ulosottoteitse, sen perusteella ei haeta verovelvollista konkurssiin eikä tietoa siitä merkitä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetussa laissa säädettyyn verovelkarekisteriin ennen kuin kaksi vuotta on kulunut veron ensimmäisestä eräpäivästä. Ajalta peritään normaali viivästyskorko.

Sukupolvenvaihdoshuojennusta tarkistetaan alaikäisten perinnönsaajien osalta

Kun alaikäisen perillisen perintöosaan kuuluu huojennuksen edellytykseksi säädetty osa osakeyhtiön omistamiseen oikeuttavista osakkeista, yritystoiminnan jatkamisen arvioimisessa voidaan perillisen jatkamisena pitää myös edunvalvojan toimintaa osakeyhtiössä.

Tuloverolain luovutusvoittoverotusta koskeviin säännöksiin muutoksia

Esityksen mukaan hankintamenona pidetään huojennussäännösten mukaista aliarvostettua arvoa, kun myydään perintönä tai lahjana saatu maatila, muu yritys tai sen osa, johon on sovellettu perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevia säännöksiä. 

 

Lakimuutosten on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2017 alusta.

 

Related Posts