Suomen teknologiateollisuudessa on tulevan kasvun tekijöitä

    Teknologiateollisuus ry:n tekemän kyselyn mukaan teknologiateollisuuden alihankinnan kysyntätilanne on alkuvuonna pysynyt ennallaan. Alihankintatilausten kasvusta raportoi noin 40 prosenttia yrityksistä ja pienenemisestä joka neljäs.

Suomalaisen teknologiateollisuuden päätoimialat ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka-ala. Toimialalla tehdään 80 % koko elinkeinoelämän tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Ala vastaa 60 % Suomen koko viennistä, ja liikevaihdosta yli 70 % kertyy globaaleilta markkinoilta. Teknologiateollisuus ry:n runsaat 1 600 jäsenyritystä edustavat lähes 90 % Suomen koko teknologiateollisuudesta.

Kapasiteetti sopeutuu

Alihankinnan kysyntätilanne näyttäisi tammi-toukokuussa säilyneen viime syksyn tasolla. Päähankkijoista 41 % ilmoitti alihankintatilaustensa kasvaneen ja 24 % vähentyneen. Syksyllä kasvusta kertoi 38 % ja vähentymistä 24 %. Alihankkijoiden kohdalla trendi oli samanlainen. Alihankkijoista tilauskannan kasvusta kertoi 43 % vastanneista ja laskusta 28 %. Syksyllä kasvua ennusti ja laskua ennakoi yhtä moni eli kolmasosa vastanneista.

Vastausten perusteella alihankkijoiden kapasiteetti näyttäisi sopeutuneen vastaamaan kysyntätilannetta.

Päähankkijoista aiempaa harvempi eli vain kahdeksan prosenttia sanoi siirtäneensä kevään aikana tuotantoa alihankkijoilta omalle konepajalle. 

Syksyn kyselyyn verrattuna alihankkijoiden hintakilpailukyky näyttäisi selvästi heikentyneen. Toimitusvarmuuden osalta tilanne näyttäisi sen sijaan säilyneen ennallaan.

Alihankkijoiden mielestä uusien tilausten hintataso pysyi ennallaan. Alihankkijoista 40 prosenttia kertoi päähankkijoiden tiedottaneen heikosti omassa tuotanto-ohjelmassaan tapahtuneista muutoksista ja hyväksi tiedotuksen koki joka viides alihankkija. Vastaajista joka viides mainitsi päähankkijoiden luopuneen aikaisemmista sopimuksista tai pitkäaikaisesta yhteistyöstä.

Alihankkijoiden kannattavuuden kehitys näyttäisi olleen loppuvuoden tasoa. Hyvästä kannattavuudesta kertoi 30 prosenttia vastanneista alihankkijoista. Heikosta kannattavuudesta kertovien alihankkijoiden osuus on lievästi noussut 28 prosenttiin.  Ammattitaitoisen työvoiman (levyseppä-hitsaajat, CNC-koneistajat) puute jatkuu.

Kannattavuus säilyy kesän yli

Päähankkijat uskovat alihankintatilaustensa määrän säilyvän ennallaan kesän yli. Kasvuun uskoo joka kolmas ja vähenemiseen vajaa viidesosa päähankkijoista. Alihankkijoista tilauskantojen kasvuun ja laskuun uskoi yhtä moni eli viidesosa vastaajista. Alihankkijoista tuotantonsa lisäämiseen uskoi viidesosa vastaajista ja runsas puolet arvioi tuotantokykynsä olevan lähes täydessä käytössä.

Alihankkijoista joka kymmenes arvioi vähentävänsä tuotantoaan ja suunnittelevansa lomautuksia lähitulevaisuudessa.

Aiempaa useampi eli puolet vastanneista alihankkijoista ennustaa kannattavuutensa lähikuukausina säilyvän ennallaan.

Kysely lähetettiin 312 päähankkija- ja 372 alihankkijayritykseen. Päähankkijoista vastasi 62 ja alihankkijoista 107.

 

Yhteenveto alihankintakyselystä sekä päähankkijoiden ja alihankkijoiden vastaukset luettavissa tarkemmin Teknologiateollisuuden verkkosivuilla

 

Related Posts

Kevyttä

Euroopan tukiunioni

Suomessa v. 1994 järjestettiin kansanäänestys EU:hun liittymisestä ja ”kampanjoin” aika tavalla liittymisen puolesta. Kaikenlaisia mielipiteitä minullakin on ollut 🙂

EU on ehkä aina ollut tai ainakin