Valtiovarainministeriö: Jutta Urpilaisen talousarvioehdotus vahvistaa luottamusta talouteen

  Valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen talousarvioehdotus vuodelle 2013 vahvistaa luottamusta Suomen talouteen:

Nuorten yhteiskuntatakuu käyttöön

Nuorten ja vastavalmistuneiden kiinnittymistä työmarkkinoille tuetaan nuorten yhteiskuntatakuun avulla. Kaikille alle 25-vuotiaille työttömille ja alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille työttömille tarjotaan työ- tai koulutuspaikka tai aktiivitoimenpide viimeistään kolmen työttömyyskuukauden kuluessa.

Aktiivisella työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikalla tuetaan kasvua

Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi aloitetaan kuntakokeilu, jossa kunnan mahdollisuuksia pitkäaikaistyöttömien palveluissa ja työllistymisessä parannetaan.

Samassa yhteydessä 61 kunnassa toteutetaan työllistymisbonuskokeilu, jossa pitkäaikaistyötön saa työllistymisen jälkeen pitää yhden kuukauden ajan työmarkkinatuen. Tätä kautta kannustimet työn vastaanottamiseksi kohenevat.

Lisäksi vuoden 2013 alusta lähtien on tarkoitus toteuttaa toimintaohjelma osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi. Maahanmuuttajien kotouttamista tehostetaan lisäämällä kotouttamiskoulutusta.

Työllisyysmäärärahoja lisätään. Aktivointiasteeksi muodostuu lisäyksen jälkeen noin 30 prosenttia.

Toimeentulotukea uudistetaan säätämällä työttömyysturvan aktiiviajan korotusosat etuoikeutetuksi tuloksi. Uudistuksella kannustetaan pitkäaikaistyöttömiä osallistumaan aktiivitoimiin.

Talousarvioehdotus vauhdittaa kasvua luomalla edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle ja investoinneille sekä vastaamalla yritysten työvoima- ja osaamistarpeisiin.

Työvoima- ja yrityspalvelut uudistetaan vuoden 2013 alusta lähtien. Uudistuksen tavoitteena on tukea osaavan työvoiman saatavuutta, työnhakijoiden nopeaa työllistymistä ja yrittäjyyttä. TE-toimistojen palvelut järjestetään valtakunnallisten palvelulinjojen mukaisesti ja palveluvalikoima uudistetaan.

Lisäksi verotuksessa otetaan määräajaksi käyttöön useita yritysten verokannustimia talouskasvun vauhdittamiseksi. Kasvuun tähtäävän tuotekehityksen tukemiseksi otetaan käyttöön verokannustin T&K-toiminnalle ja investointien lisäämiseksi teollisuuden poisto-oikeus kaksinkertaistetaan. Pääomatuloverotuksessa otetaan käyttöön sijoittajan verokannustin, jossa sijoittaja saa vähennyksen kasvuyritykseen tekemästään sijoituksesta. Listaamattomiin kasvuyrityksiin tehtävien sijoitusten hankintameno-olettamaa nostetaan.

Rakenneuudistuksista vauhtia kasvulle

Kehysriihen yhteydessä hallitus hyväksyi rakennepoliittisen kannanoton. Valtiovarainministeriö pyytää ministeriöiltä budjettiriiheen tiedot toimenpiteistä, joilla kannanoton päätöksiä ministeriökohtaisesti otetaan käyttöön.

Asuntorakentamista tuetaan (ARA) epävarmassa suhdannetilanteessa. Asuntopolitiikan toimenpiteitä vauhditetaan tavoitteena parantaa kohtuuhintaisten asuntojen tarjontaa.

Tietoyhteiskunnassa tietovarannot ovat palvelujen raaka-ainetta. Juuri nyt tätä raaka-ainetta tarvitaan uusien liiketoimintamahdollisuuksien synnyttämiseksi. Avoin tietovaranto parantaa myös tuottavuutta sekä edistää kansalaisyhteiskunnan toimivuutta ja demokratiaa.

Julkisten tietovarantojen maksutonta käyttöönottoa jatketaan. Ilmatieteen laitoksen reaaliaikaiset sää- ja ilmastohavaintojen, tutka- ja salamadatan, kansallisen sääennustedatan sekä lentokenttähavaintojen data vapautetaan kahdessa vaiheessa maksuttomaan käyttöön.

Ministeriöitä pyydetään lisäksi kehysriiheen mennessä selvittämään, millä aikataululla ja millä tavoin ministeriöt aikovat avata tietovarantoja.

Pienituloisten toimeentulo turvataan

Pienituloisten ostovoiman parantamiseksi perusturvaetuuksiin tehdään ylimääräinen indeksikorotus jo 1.1.2013 alkaen. Indeksitarkistusten aikaistaminen koskee kansaneläkeindeksiin sidottuja eräitä Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemia perusturvaetuuksia sekä toimeentulotukea. Korotus toteutetaan vain vuotta 2013 koskien. Ylimääräisellä indeksikorotuksella kompensoidaan arvonlisäverokannan korotuksen vaikutuksia pienituloisten ostovoimaan. Perheiden toimeentulon parantamiseksi työmarkkinatuen tarveharkinta poistetaan puolison tulojen osalta.

Työttömän työllistyessä työhön menosta johtuvien tulojen nousun vuoksi tehtävää asumistuen tarkistusta lykätään nykyisen 3 kuukauden sijasta 6 kuukauteen. Tätä koskeva lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2013 alusta ja se jatkuisi vuoden 2015 loppuun. Myös tämä uudistus kannustaa työntekoon.

Vanhuspalvelulaki tulee voimaan 1.7.2013.

Veroratkaisuilla lisätään oikeudenmukaisuutta ja vahvistetaan valtiontaloutta

Merkittävimmät veropoliittiset toimet valtiovarainministerin budjettiehdotuksessa ovat ansiotuloverotuksen inflaatio- ja ansiotasotarkistuksista luopuminen sekä kaikkien arvonlisäverokantojen korottaminen yhdellä prosenttiyksiköllä.

Verotuksen oikeudenmukaisuutta vahvistetaan solidaarisuusveroilla. Valtion tuloveroasteikkoon lisätään väliaikainen uusi ylin tuloluokka. Suurten perintöjen sekä suurten eläketulojen verotusta kiristetään. Samalla pienituloisten verotusta kevennetään kasvattamalla työtulovähennystä ja kunnallisverotuksen perusvähennystä.

Verovapaan kilometrikorvauksen ylikompensaatiota puretaan. Uusi pankkivero otetaan käyttöön. Ensi vuonna otetaan käyttöön myös uusi televisiolupamaksun korvaava yleisradiovero, jonka kertymä siirretään valtion televisio- ja radiorahaston kautta Yleisradio Oy:lle.

Kunnille ja seurakunnille maksetaan korotettua jako-osuutta yhteisöverosta edelleen myös vuonna 2013.

Alijäämä 6,6 mrd. euroa

Valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksen määrärahoiksi esitetään 53,9 miljardia euroa, mikä on 1,4 miljardia euroa enemmän kuin vuoden 2012 varsinaisessa talousarviossa.

Hallinnonalojen määrärahoissa on huomioitu hallituksen sopeutustoimet, joiden menoja vähentävä nettovaikutus on vajaa 400 miljoonaa euroa vuonna 2013. Hallituksen päättämät menosäästöt kohdistuvat laaja-alaisesti eri hallinnonaloille.

Verotuottoa korottavien toimien vaikutus valtion verotuloihin on nettomääräisesti vuositasolla 1,3 miljardia euroa (pois lukien yleisradiovero).

Budjettiehdotus on 6,6 miljardia euroa alijäämäinen. Täten budjettitalouden velka kasvaisi vuonna 2013 yhteensä noin 95 miljardiin euroon.

Ehdotus perustuu kehyspäätöksen ratkaisuihin.

Ehdotus perustuu keskeisiltä osin jo kevään kehyspäätöksessä tehtyihin ratkaisuihin. Valtiontaloutta sopeuttavat sekä työllisyyttä ja talouskasvua vahvistavat päätökset laitetaan määrätietoisesti toimeen. Ehdotus julkaistaan ministeriön nettisivuilla (www.vm.fi) kokonaisuudessaan sen valmistuttua keskiviikkona 8.8.2012. Hallitus käsittelee ehdotusta budjettiriihessään 29. – 30.8.2012.

 

Related Posts

Kevyttä

Euroopan tukiunioni

Suomessa v. 1994 järjestettiin kansanäänestys EU:hun liittymisestä ja ”kampanjoin” aika tavalla liittymisen puolesta. Kaikenlaisia mielipiteitä minullakin on ollut 🙂

EU on ehkä aina ollut tai ainakin