Vasemmistoliitolla toimenpideohjelma ”kestävään talouteen”

   Suomen vaatimukset pääomitettavien pankkien kansallistamisesta ovat ohjanneet kriisipolitiikkaa parempaan suuntaan ja vakuusvaatimukset ovat parantaneet Suomen omaa asemaa. Euroopan talouskriisi koostuu useista rinnakkaisista kriiseistä. Vasemmistolla on toimenpideohjelma, jonka avulla voidaan siirtyä kestävään talouteen:

1. Ratkaisut finanssikapitalismin kriisiin

Sääntelyn purkamisen myötä pankit ovat erkaantuneet tehtävästään osana reaalitaloutta. Pankkien johto on pelannut itselleen jättimäisiä pikavoittoja niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin. Näistä syntyneet tappiot on maksatettu jälkikäteen veronmaksajilla. Finanssitalous on ollut irrallaan reaalitalouden investoinneista ja kasvusta, mutta sen luomat kuplat heiluttelevat koko yhteiskuntaa ja estävät pitkäjänteistä talouden kehittämistä.

 • Suomen on oltava mukana eurooppalaisessa rahoitusmarkkinaveroa valmistelevassa maaryhmässä. Veron pitää kattaa kaikki transaktiot ja johdannaisia on verotettava vähintään yhtä paljon kuin muita transaktioita.
 • Pankit on jaettava talletus- ja investointipankkeihin, palkkiot pankkien lyhytaikaisista voitoista on kiellettävä ja veroparatiisien käyttö on kiellettävä keskuspankkirahoitusta käyttäviltä pankeilta.
 • Pääomitusta on annettava pankeille verovaroista ainoastaan niiden omistusta vastaan. Sellainen yritystoiminta, jonka ei voi antaa mennä konkurssiin, pitää olla yhteisessä valtion omistuksessa.
 • Pankkivalvonnan piiriin on siirrettävä hedge-rahastot sekä ns. varjopankit. Näitä ovat pankkien toimialalla toimivat yhteisöt, kuten johdannaiskauppaa käyvät vakuutusyhtiöt, pankkien taseisiin vaikuttavat tytäryhtiöt ja teollisuus- ja kauppakonsernien rahoitusosastot.
 • On perustettava julkisomisteinen “Kansanpankki”, jonka tarkoitus ei ole maksimoida voittoja, vaan se voi keskittyä luotettavan peruspankkitoiminnan turvaamiseen.
 • Kaikki johdannaiskauppa on siirrettävä kahdenvälisestä kaupankäynnistä julkiseen selvitykseen.
 • Uudet arvopaperistettavat finanssituotteet on säädettävä luvanvaraisiksi tai luotava rekisteri sallituista kauppamuodoista.

2. Veroparatiisitalouden alasajo

Yli puolet maailmankaupasta tapahtuu veroparatiisien kautta ja Euroopan sadasta suurimmasta yrityksestä 99:llä on tytäryhtiöitä niissä. Veroparatiisien avulla etenkin suuret yritykset ja varakkaat yksityishenkilöt kiertävät verotusta ja salaavat omistuksiaan. Salailu aiheuttaa epävakautta maailmantalouteen. Veronkierto romuttaa hyvinvointivaltioiden rahoituksen ja siitä kärsivät etenkin pienemmät yritykset, koska se mahdollistaa epäreilun kilpailun.'

 • Velvoitetaan Euroopassa toimivat yritykset maakohtaiseen kirjanpitoon, jolloin veronkierto tulee näkyviin.
 • Siirrytään kahdenvälisestä verotietojen vaihdosta monenkeskiseen.
 • Verotetaan raskaasti rahaliikennettä veroparatiiseihin niin kauan, kuin ne saadaan kokonaan suljettua kansainvälisin sopimuksin.
 • Avataan hallintarekisterit julkisiksi koko Euroopassa ja yhtenäistetään niiden verokohtelu.

3. Ratkaisut Euroopan velkakriisiin

Euroalue ei ollut erityisen velkaantunut ennen talouden kriisiytymistä, mutta kriisin aiheuttaman suurtyöttömyyden kustannukset, pankkituet ja verotulojen romahdus ovat lisänneet velkaa. Euroalueen valtiot eivät vieläkään ole kovin velkaantuneita vertailtaessa Japaniin tai Yhdysvaltoihin, mutta ilman omaa keskuspankkia ne ovat markkinoiden korkeiden korkojen armoilla.

 • Euroopan keskuspankista on tehtävä viimekätinen lainaaja euroalueelle. Keskuspankkirahan luojana sen uskottavuus voittaa verovaroista kerätyt järjestelyt, joita ei pidä enää laajentaa.
 • Keskuspankin on tarjottava edullista lainaa kaikille jäsenmaille määrätyissä rajoissa. Velkakirjoja pitää ostaa kaikilta mailta niiden EKP-rahoitusavaimen suhteessa.
 • Pahiten velkaantuneille maille on luotava tasapuolinen velkasovittelumekanismi. Juridista mallia voidaan hakea esimerkiksi Yhdysvaltain lainsäädännöstä.

4. Ratkaisut euroalueen epätasapainoon

Euroalueen sisäiset tuottavuuserot ovat liian suuria, jotta yhteinen valuutta olisi kaikkien jäsenmaiden kannalta toimiva. Työtätekevien köyhyyden lisääntyminen ja yleisesti liian pienet palkankorotukset Saksassa aiheuttavat työttömyyttä ja köyhyyttä muualla euroalueella. Työntekijät eivät toisaalta voi muuttaa työn perässä Yhdysvaltain tavoin esimerkiksi kielellisistä syistä, eikä valtioiden välillä tunneta riittävästi solidaarisuutta.

 • Jotta euroalueella voidaan käyttää keskuspankkia keskinäisen solidaarisuuden välineenä, on vastineeksi vaadittava jäsenvaltioilta riittäviä minimitasoja yritysten ja pääomatulojen verotuksessa. Vapaamatkustajia ei pidä hyväksyä.
 • Apua saavilta mailta ei pidä vaatia haitallista yksityistämistä eikä julkisen palvelusektorin alasajoa. Niiltä on vaadittava tiukempia toimia harmaata taloutta, turhaa hallintoa ja korruptiota vastaan.

One thought on “Vasemmistoliitolla toimenpideohjelma ”kestävään talouteen”

 1. Vasemmistoliitolla selkeä talousohjelma

  Vasemmistoliiton ohjelma on selkeä ja sisältää mielestäni monia hyviä asioita. Parasta on selkeys ja yksinkertaisuus, joka tekee tästä ohjelmasta hyvän lähtökohdan keskustelulle.

  Vasemmistoliiton ehdotuksessa on monia hyviä havaintoja ja ratkaisuehdotuksia

  Ohjelman sisältämiä hyviä havaintoja ovat muun muassa:

  • Rikkaiden ihmisten ja suurten yritysten hyödyntämät veroparatiisit ja muu EU- viranomaisten puutteellisesta keskinäisestä kommunikaatiosta aiheutuva veronkierto ja verovuodot syövät keskinäistä luottamusta ja sen mukana taloudellista ja kulttuurillista menestystä
  • Euroalueella tarvitaan suurempaa valtioiden välistä solidaarisuutta kuin USA:ssa, jossa ihmiset voivat yhtenäisen kielen ja kulttuurin vuoksi muuttaa osavaltiosta toiseen
  • Pankkivalvonnan piiriin tarvitaan myös Hedge- rahastot ja ns. varjopankit

  Vasemmistoliiton ehdotuksessa on ongelmakohtia

  Seuraavia ehdotuksia minä en lähtisi toteuttamaan vasemmistoliiton ehdottamassa muodossa:

  • Transaktiovero kaikista pörssitransaktioista olisi minusta puhtaasti haitallinen ja jähmettäisi yritystoiminnan omistajaohjausta
  • Valtion talletuspankin "kansanpankin" perustamisessa ei olisi järkeä.  Meillä on ihan toimiva peruspankkisektori jo entuudestaan.
  • Euroopan keskuspankille ei minusta pitäisi siirtää kokonaisvastuuta (osa-) valtioiden tukemisesta. Euroopan keskuspankki ei ole parlamentaarisessa valvonnassa eivätkä sen päätökset ole kansalaisdemokratian mukaisen poliittisen päätöksenteon piirissä. Tuet kuuluvat minusta kansalaisdemokratian vaikutuspiiriin siitäkin huolimatta että niistä syntyy suunnattoman paljon keskustelua ja polemiikkia. 

  Vasemmistoliiton ohjelma tukee liittovaltiokehitystä

  Vasemmistoliiton ehdotukset vahvistavat liittovaltiokehitystä. Ne hahmottelevat yhteistä lainsäädäntöä ja toimintatapoja. Tämä on hyvä todeta.

Comments are closed.

Related Posts