Esimerkkejä ja kokemuksia lyhyen ja keskipitkän aikavälin teknisistä kaupankäynti- ja sijoitusstrategioista sekä -taktiikoista

Kari Laakso esitti esimerkkejä ja kokemuksia lyhyen ja keskipitkän aikavälin teknisistä kaupankäynti- ja sijoitusstrategioista sekä -taktiikoista osakkeille TTC:n (Technical Traders Club) kuukausikokouksessa 31.10.2011.

TTC:n strategia ja mielenkiinnon kohteet

Kari Laakso aloitti esittämällä keskustelun pohjaksi TTC:n strategian ja mielenkiinnon kohteet siinä muodossa, kuin ne oli määritelty TTC kerhon johtoryhmää varten vuoden 2011 alussa ja niitä edelleenkehitelty sen jälkeen (kts. Liitteen sivu 3).

TTC kerhon tavoitteena on myötävaikuttaa teknisen analyysin osaamisen, käytön ja tuloksellisuuden kehittymiseen osakkeiden ja indeksien kaupankäynnissä ja sijoittamisessa.

Mielenkiinnon kohteista yritysvierailujen kohdalla lisättiin sinne P&K yritysten ja tuntemattomien yritysten lisäksi myös valittavat suuret yhtiöt, kun vierailut sinne kiinnostavat tarpeeksi montaa jäsentä.

Oma strategia ja taktiikka

Esityksenpitäjä esitteli sitten yhteenvedon omasta sijoitus- ja kaupankäyntistrategiastaan ja taktiikastaan keskustelun pohjaksi. Katso tarkemmin Liitteen sivulta 4.

Helsingin Nasdaq OMXH osakkeisiin sovellettiin StockPicking ja SwingTrading strategioita ja automaattisia stoptaktiikoita.

Tukholman Nasdaq OMXS osakkeisiin sovellettiin SwingTrading ja StockPicking strategioita ja automaattisia stoptaktiikoita.

Eestin ja Liettuan Nasdaq OMXT ja OMXV osakkeisiin sovellettiin StockPicking, investointi ja SwingTrading strategioita ja manuaalisia stoptaktiikoita.

Keskustelussa tuotiin esille eri markkinoiden operatiiviset riskit. Onko pörssi väloillä kiinni vai aina auki ? Stopmyyntitoimeksiannot eivät laukea, jos kurssit pudonneet alle stopmyyntirajojen, kun pörssi avaa oltuaan kiinni Ja esimerkiksi NYSE oli kiinni viikon 11.9.2001 terrori-iskujen vuoksi. Pohjoismaisten Nasdaq OMX pörssien tietojärjestelmien todettiin olevan “turvassa Tukholmassa”.
 

Tavoitteena hyvä tuotto/riski suhde

Esimerkkinä oli Long-sijoitus. Hyvän tuotto-riski suhteen saavuttamiseksi osakekaupoille kokonaisuudessaan on tärkeintä minimoida tappiot tai voitonmenetykset, kun kurssi kääntyy alaspäin.Osakkeelle asetetaan automaattinen Turva Stop-raja muutamia senttejä alle sopivan tukitason tai esimerkiksi kolmen viime päivän pohjan alle. Katso tuotto/riski suhteesta tarkemmin Liitteen sivulta 6.

 

Pitkä, keskipitkä, lyhyt ja intra-lyhyt trendi

Liitteen sivulla 7 on määritelty kriteerit ja tulkinnat trendeille eri aikaperspektiiveissä..

SP 500 “maailman”-indeksin kuukausigraafista nähdään, että 2000-luvun viimeiset pohjat ja huiput ovat edellisiä pohjia ja huippuja alemmilla tasoilla (kts. Liitteen sivu 8). Samoin nykyisin vallitseva karhumarkkina, eli laskeva markkina, on nähtävissä viikkograafista, jossa 20:n viikon liukuva keskarvo on elokuun lopussa 2011 pudonnut 40 viikon liukuvan keskarvon alapuolelle (kts. Liitteen sivu 9).

SP500 indeksin päivägraafista (kts. Liitteen sivu 10) nähdään että keskipitkä trendi on nouseva (sma20c > sma50c) ja että lyhyt laskeva trendi (sma8c < sma20c) varoittelee mahdollisesta käänteestä nousuvaksi.

Intra-Lyhyt trendi, (kts. SP 500 indeksin päivägraafi Liitteen sivulla 11) on määritelty seuraavasti: Trendi on nouseva, kun ema5H > ema20C, eli exponentiaalinen viiden päivän liukuva keskiarvo päivän korkeimmista hinnoista on suurempi kuin kuin exponentiaalinen kahdenkymmenen päivän liukuva keskiarvo päivän päätöshinnoista. Jos hinta P on laskenut alle ema5H:n nousevassa trendissä, niin se varoittaa laskusta. Intra-lyhyt trendi on laskeva, jos ema5H < ema20C. Jos P > ema5H laskevassa trendissä, niin se varoittaa noususta.

Intra-Lyhyen trendin analysoinnissa hyödynnetään päivägraafia ja päivän sisäisistä vaihteluista myös toteutuneita päivän päätös- ja korkeimpia hintoja. Intra-lyhyiden trendien markkinakriteerit on poimittu testeistä, jotka on tehty Steve Palmqvistin kirjan “How to take the money from the markets – Creating profitable strategies”mukaan. Kirjan testien mukaan tämä trendistrategia on tuottanut vuosien 2002-2008 jaksolla Nasdaq Comp. indeksille (QQQQ) sovellettuna tuotto-riski suhteen 2,28 ja voitollisia kauppoja todennäköisyydellä 62 %. Intra-Lyhyen trendin analysointi ja tunnistaminen soveltuvat siten hyvin Swing Trading kaupankäyntiin, joissa kaupan pituus voi olla päivistä viikkoihin.

Bollingerin kanavastrategia yliostetuille osakkeille, kun Nasdaq Comp.- indeksin markkinaolosuhteet ovat karhumaiset.

Bollingerin “yli kanavan yläreunan” strategiaa yliostetuille osakkeille, jossa osakkeita myydään lyhyeksi, kun Nasdaq indeksin markkinaolosuhteet ovat muuttuneet karhumaisiksi, on testattu Steve Palmqvistin kirjan “How to take the money from the markets – Creating profitable strategies”mukaan. Testitulosten mukaan strategia on tuottanut vuosien 2002-2008 jaksolla intra-lyhyellä aikavälillä juuri karhumaisiksi kääntyneille (ema5H pudonnut alle ema20C:n) Nasdaq Comp. indeksiin kuuluville osakkeille tuotto-riski suhteen 2,28, ja voitollisia kauppoja todennäköisyydellä 62 %, sekä voitollisten kauppojen tapauksissa keskimäärin 7,11 % voiton ja tappiollisten kauppojen tapauksissa keskimäärin 5,13 % tappion.

Katso tarkemmin esimerkkiä päivägraafista Liitteen sivulta 12, jossa näytetään esimerkkejä tämän lyhyeksimyyntistrategian soveltamisesta Nasdaq Comp. indeksiin (QQQQ).

Intra-lyhyt trendi on siis laskeva eli karhumainen, kun ema5H < ema20C. Jos hinta P on laskenut alle ema5H:n sitä edeltävässä nousevassa trendissä, niin tämä tarkoittaa varoitusta laskusta. Kokouksen aikaan 31.10.2011 saatiin varoitus laskusta vielä nousevassa intra-lyhyessä trendissä, kun Nasdaq Comp indeksin hinta P laski alle exponentiaalisen liukuvan keskiarvon viiden päivän korkeimmista hinnoista.

 

Bollingerin kanavastrategia ylimyydyille osakkeille.

Bollingerin “alle kanavan alareunan” strategiaa ylimyydyille osakkeille, jossa osakkeita ostetaan, on esitetty Nasdaq Comp indeksille esimerkinomaisesti päivägraafissa Liitteen sivulla 13. Osakkeita ostetaan sen jälkeen, kun kurssi pudonnut tai ollut pudonneenna alle Bollingerin kanavan alareunan ja kun seuraavan päivän avaushinta on korkeampi kuin edellisen päivän päätöshinta, eli ei saa olla aukkoa näiden päivien välillä pudotuksessa. Osake ostetaan tätä seuraavanan päivän aamuna ja pidetään kolme päivää, jonka jälkeen osake myydään seuraavana aamuna. Steve Palmqvistin em. kirjassa kuvatuissa testeissä tämä strategia on tuottanut niinkin korkean tuotto-riski suhteen kuin 2,34 vuosien 2002-2008 niillä jaksoilla, jolloin Nasdaq Comp markkinat ovat olleet karhumaiset intra-lyhyen kriteerin ema5H < ema20C mukaisesti.

Bollingerin kanavastrategia ylimyydyille osakkeille tomiii testien mukaan tuloksellisesti sekä härkä- että karhumarkkinoilla. Silloin on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota siihen, kuinka lähellä on lähin vastustaso, ja jos se on lähellä, löytyisikö kauppaehdokkaita paremmalla suunnitellulla tuotto-riski suhteella, ennenkuin sovelletaan Bollingerin kanavastrategiaa ylimyydyille osakkeelle.

 

TTC:n kuukausikokouksen osakkeet

Esitys kokouksessa 31.10.2011 jatkui tarkastelemalla FIM Direct Prolla päivänsisäsiä tuntigraafeja ja analysoimalla niiden avulla aikaisemmin “TTC:n kuukausikokouksen osakkeita” Exel Composites ja Revenio Group. Nämä ovat myös yhtiöitä, joissa TTC kerho on äskettäin vieraillut.

Exel Compositeä oli kokouksessa 21.9.2011 päätetty ostaa salkkuun 7,25 €:n hinnalla ja mahdollisesti pitää ainakin seuraavaan osavuosikatsaukseen 26.10.11 asti, mutta kuitenkin 6,57 €:n myyntistop-toimeksianolla suurta tappiota vastaan varmistettuna. Tavoitehinnaksi asetettiin 8,47 €:n myyntitoimeksianto, jolla kaikki Exelit myydään, jos tavoitehinta saavutetaan tai ylitetään.

Exel Compositeä ostettiin 22.9.11 päätöksen mukaisesti salkkuun 7.25 €:n hinnalla. Osake oli myyty 27.10.2011.automaattisesti 8,47 € tavoitehinnalla, eli noin 16:n %:n voitolla

Liitteen sivulla 14 olevasta Exel Compositesin tuntigraafista voidaan nähdä, että myynti on tapahtunut lähellä omistusajan huippua, mutta yhtä päivää ennen syksyn huippua, joka oli aamulla 28.10.2011.

Revenio Groupia oli päätetty kokouksessa 21.9.2011 ostaa salkkuun 46 sentin hinnalla mahdollisesti ainakin seuraavaan osavuosikatsaukseen 26.10.11 asti, mutta kuitenkin 39 sentin myyntistop- toimeksiannolla suurta tappiota vastaan varmistettuna..Tavoitehinnaksi asetettiin 57 sentin myyntitoimeksianto, jolla kaikki Reveniot myydään, jos tavoitehinta saavutetaan tai ylitetään.

Revenio Groupia ostettiin 22.9.11 päätöksen mukaisesti salkkuun 46 sentin hinnalla. Revenio Group päätettiin kokouksessa 31.10.11 myydä seuraavana päivänä vähintään 48 sentin hinnalla, koska markkinaindeksin SP 500:n päivän sisäisestä käyrästä nähtiin syksyn senhetkisen osahuipun saavutetun ja indeksin päivänsisäisen alaskäänteen varoittavan kurssilaskusta. Osake myytiin manuaalisesti 1.11.2011 hinnalla 48 senttiä, eli noin 4:n %:n voitolla

Liitteen sivulla 15 olevasta Revenio Groupin tuntigraafista voidaan nähdä, että osake oli sivuttaisliikkeessä välillä 50 ja 49 senttiä, eli korkeammalla, myyntiä edeltävinä päivinä.

Biohitin arvostuksesta yhtiön myytyä nesteannosteluliiketoimintansa keskusteltiin. Ei päätetty vielä ostaa vaan sovittiin, että harkitaan Biohitin mahdollista ostoa TTC:n salkkuun seuraavassa kuukausikokouksessa.

 

2 thoughts on “Esimerkkejä ja kokemuksia lyhyen ja keskipitkän aikavälin teknisistä kaupankäynti- ja sijoitusstrategioista sekä -taktiikoista

 1. ppt ei aukea

  Moikka, 

  Powerpointin avausyritys antaa "you don't have permissions"- ilmoituksen..

 2. Blogin 12.12.2011 ppt liite aukeaa ainakin testissäni

  Kiitos tiedosta. Liite  on tehty OpenOffice:n Presentationilla ja tallennettu ppt-muotoon (MS Powerpoint 97/2000/XP).
  Testasin uudestaan avauksen ja kyllä liite aukesi ainakin minun koneeni näytölle. Jos et saa vieläkään saa liitettä auki, niin lähetätkö minulle vaikka sähköpostiosoitteesi, niin lähetän liitteen sinulle tiedoksi.

  kari.j.laakso@welho.com

   

                                                                 

Comments are closed.

Related Posts