Henkilöyrittäjiä yhä enemmän ja heidän asemaansa parannetaan

  Työmarkkinat ovat muuttuneet niin, että yhä useampi ihminen toimii työmarkkinoilla perinteisen palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastossa. Työ- ja elinkeinoministeriö on uudella ohjeistuksellaan helpottamassa näiden ihmisten taakkaa. Toivomme, että ohjeistus auttaa sekä yrittäjiä että työ- ja elinkeinotoimistoja, toteaa työministeri Anni Sinnemäki.

Esimerkiksi sivutoiminen yrittäjyys on hyvin yleistä. Vuonna 2008 Tilastokeskuksen yritysrekisterin yrityksistä 28 prosenttia oli sivutoimisia.

Sivutoimiset yrittäjät voivat toimia rinnakkain tai jaksoittain yrittäjinä ja palkansaajina. Monet näistä yrittäjistä kokevat työttömyysturvaa koskevat säännöt vaikeina, eikä tulkinta työ- ja elinkeinotoimistoillekaan ole aina helppoa.

Ministeriö on täsmentänyt ohjeensa koskien sivutoimista yrittäjyyttä. Ohjeistuksen tavoite on ottaa huomioon työmarkkinoilla tapahtuneet muutokset ja yhdenmukaistaa soveltamiskäytäntöä.

– Yhä useammat ihmiset haluavat räätälöidä ja rytmittää palkkatyötä ja yrittäjyyttä työtä heille sopivalla tavalla, mikä asettaa haasteita nykyiselle hyvin kaksijakoiselle järjestelmälle. Toivomme, että ohjeistus auttaa sekä yrittäjiä että työ- ja elinkeinotoimistoja, toteaa työministeri Anni Sinnemäki.

– Koska vain sivutoimisella yrittäjällä on mahdollisuus yrittäjänä toimiessaan saada työttömyysetuutta, on sääntelyn ytimessä kysymys siitä, milloin yrittäjyys voidaan vielä katsoa sivutoimiseksi. Pyrkimyksenä on, etteivät ihmiset joudu turhaan lopettamaan yritystään saadakseen työttömyysturvaa. 

Täsmennetty ohjeistus lähtee siitä, että yrittäjyys on sivutoimista silloin, kun yritystoimintaa on harjoitettu kokoaikatyön ohella riittävän pitkään (10kk), mutta myös silloin, kun yritystoiminnan vaatima työmäärä ei ole esteenä kokoaikaisen työn vastaanottamiselle.

Sivutoimisena yritystoimintana voidaan pitää myös alkavaa yritystoimintaa silloin, kun työn määrä on vähäistä.

Mahdollista on myös se, että päätoiminen yrittäjyys muuttuu sivutoimiseksi. Päätoimisen yritystoiminnan muuttuminen edellyttää vähintään 10 kk kokoaikatyötä tai sitä, että toiminnan vaatiman työmäärän voidaan muutoin katsoa olevan vähäinen.  Kokonaisharkinta ratkaisee.

Selvemmän rajanvedon lisäksi ohjeistuksen tavoitteena on turhan raportoinnin karsiminen. Jatkossa työ- ja elinkeinotoimisto antaa lausunnon sivutoimisesta yrittäjyydestä toistaiseksi voimassa olevana, kun ne aiemmin annettiin määräajaksi.

Toistuvista selvityspyynnöistä luovutaan ja yritystoiminnan tilannetta kysytään muun asiakaspalvelun yhteydessä. Näin siksi, että työnhakijalla on joka tapauksessa velvollisuus ilmoittaa yritystoiminnassa tapahtuvista muutoksista. Selvityspyyntö lähetetään vastaisuudessa vain tarvittaessa.

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan