Instituutiosijoittajat suuntaavat Euroalueen ulkopuolisten maiden osakkeisiin

Työeläkevarat kasvoivat 155 miljardiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Ensimmäisen vuosineljänneksen lopulla korko- sekä osakesijoituksia oli lähes yhtä paljon: korkosijoituksia 44,9 %, osake- ja osaketyyppisiä sijoituksia 44,5 %. Kiinteistösijoitusten osuus pysyi lähes ennallaan ja oli 10,6 %.

   – Hyvä rahoitusmarkkinoiden kehitys on parantanut riskinsietokykyä. Vähäriskisistä, helposti rahaksi muutettavista rahamarkkinasijoituksista on siirretty varoja osakesijoitusten puolelle Telan analyytikko Maria Rissanen kertoo. Sijoitusten jakaumassa näkyi siirtymä kotimaisista rahamarkkinasijoituksista euroalueen ulkopuolisiin osakesijoituksiin. Euroalueen ulkopuolisten kohteiden osuus nousi kokonaisuudessaan 44,6 prosenttiin. Suomi-sijoitusten paino supistui 29,6 prosenttiin, mikä on yli kymmenen vuoden tarkastelujaksolla varsin matalalla (2000-2013 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun).

 

Työeläkevakuuttajien osakesijoitukset (Lähde:  Tela / sijoitusvarojen yhteenvedot)

Työeläkevakuuttajien sijoitusvarallisuus kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 154,8 miljardiin euroon. Yhteensä kasvua kertyi 5,2 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan sijoitusanalyysistä.

– Kasvun taustalla on alkuvuoden hyvä kehitys. Keskuspankkien tukitoimet ovat edelleen auttaneet kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita, etenkin osakemarkkinoita. Keskuspankkien tukea tarvitaan myös jatkossa, sillä taloudellinen ilmapiiri on vielä epävarma, sanoo Telan analyytikko Maria Rissanen.

– Alkuvuosi antaa kuitenkin hyvän pohjan loppuvuotta ajatellen. Sijoitustuottojen kehityksen odotetaan loppuvuonna olevan maltillisempaa kuin alkuneljänneksellä. Taustalla vaikuttavat edelleen jatkuva epävarmuus maailman talouskasvusta sekä euroalueen velkaongelman pitkittyminen.

– Euroalueen ongelmat ovat edelleen ohjanneet sijoituksia aktiivisesti ulos euroalueelta. Uusia sijoituskohteita on löydetty mm. kehittyviltä markkinoilta, joiden vauhdikkaampi talouskasvu luo paremmat tuotontekomahdollisuudet sijoittajille.

Erilaiset näkemykset tulevasta

Muulle euroalueelle tehtyjen sijoitusten osuus pysyi kokonaistasolla ennallaan, mutta suhtautuminen vaihteli eri työeläkevakuuttajaryhmien kesken. Työeläkeyhtiöt ostivat lisää, muut eläkevakuuttajaryhmät myivät. Ostot ja myynnit keskittyivät joukkovelkakirjoihin.

– Yksi selitys lienee se, että eri toimijoilla on nyt erilaiset näkemykset tulevasta kehityksestä. Vaihtelevat arviot eurokriisin jatkosta sekä korkomarkkinoiden ja talouden kehityksestä realisoituvat erilaisina salkkuina ja salkkumuutoksina, Rissanen sanoo.

Työeläkevakuutusasiakkaille tarjottujen rahoitusmuotojen, sijoitus- ja TyEL -takaisinlainojen, kannat jatkoivat supistumistaan alkuvuonna 2013. Uusien lainojen euromäärä oli tavanomaista alhaisempi. Tilanne kertoo yritysten rahoituksen saatavuuden pysyneen yhä edelleen hyvällä tasolla.

Suomalaisten työeläkkeistä noin neljäsosa rahoitetaan aiemmin rahastoiduilla maksuilla ja niiden sijoitusten tuotoilla. Sijoitustoiminnan tavoitteena on hillitä työeläkemaksujen nostopaineita tulevaisuudessa. Koko järjestelmän rahoituksen kannalta merkitystä on ennen kaikkea sijoitusten pitkän aikavälin kehityksellä.

Eläkevaroja koskeva Telan tilastoanalyysi sisältää tiedot eläkevakuutusyhtiöiden, eläkekassojen, eläkesäätiöiden, Kelan toimihenkilöiden eläkerahaston, Kevan, Kirkon keskusrahaston, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen, Merimieseläkekassan, Suomen Pankin Eläkerahaston ja Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnasta. Tilastoissa on mukana vain lakisääteinen työeläketurva.

Analyysi sijoitusvarojen määristä ja kohdentumisesta löytyy kokonaisuudessaan Telan verkkosivuilta, osoitteesta www.tela.fi/tyoelaketalous/sijoitustilastot_ja_analyysit/sijoitusvarojen_yhteenvedot .

Related Posts