Rahastomarkkinat käyttäytyneet turbulenttisesti

Sijoitusrahastomarkkinat ovat Finanssialan keskusliiton julkaiseman rahastoraportin olleet turbulenttisia. Vuosi alkoi myönteisesti ja rahastopääoma kävi korkeimmillaan 62,3 miljardissa eurossa huhtikuun lopussa. Toukokuusta syyskuuhun rahastopääomat ovat laskeneet erittäin epävakaan markkinakehityksen aiheuttaminen negatiivisten rahastolunastusten vuoksi. Syyskuun lopussa rahastopääoman arvo oli 54,1 miljardia euroa.

Sijoittajia ovat vuoden 2011 aikana kiinnostaneet erityisesti lyhyen koron rahastot, yhdistelmärahastot sekä muut vaihtoehtoiset rahastot. Lyhyen koron rahastot ovat keränneet vuoden aikana positiivisina nettomerkintöinä 1,5 miljardia euroa, yhdistelmärahastot 594 miljoonaa euroa sekä muut vaihtoehtoiset rahastot 394 miljoonaa euroa. Lyhyen koron rahastoista kiinnostavimpia ovat olleet vähäriskisinä pidetyt rahamarkkinarahastot, joihin on kuluvan vuoden aikana sijoitettu 1,5 miljardia uutta pääomaa.
 
Osakerahastoista on vuoden aikana lunastettu pääomia yhteensä 2 miljardia euroa. Eniten pääomia on nostettu osakerahastojen kehittyvät markkinat -luokasta (-1,4 miljardia euroa). Kehittyvien markkinoiden rahastojen osuus koko osakerahastopääomasta laski 13,5 prosentista 8,5 prosenttiin. Osakerahastojen Suomi-luokasta on vuoden 2011 aikana poistunut ainoastaan 24,4 miljoonaa euroa negatiivisina nettomerkintöinä, mikä vastaa alle yhtä prosenttia vuoden 2010 lopun alkuperäisestä rahastopääomasta.
 
Suomeen rekisteröityjen rahastojen pääoma on vuoden 2011 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana laskenut 61,5 miljardista eurosta 54,1 miljardiin euroon. Tämä vastaa 12,0 prosentin pääoman laskua. Rahastopääoman laskusta kuitenkin peräti 94 prosenttia perustuu negatiiviseen markkinakehitykseen, sillä vuoden 2011 kumulatiiviset nettomerkinnät ovat vain 445 miljoonaa euroa negatiiviset.
 

Pitkien korkojen rahastot suurin luokka 

Kokonaispääomaltaan suurimmaksi rahastoluokaksi nousi syyskuun lopussa pitkien korkojen rahastoluokka. Pitkien korkorahastojen osuus rahastojen kokonaispääomasta oli 16,7 miljardia euroa (30,9 %). Kotimaisten rahastojen pääomista oli syyskuun lopussa osakerahastoissa 16,7 miljardia euroa (30,9 %) rahastopääomasta. Lyhyen koron rahastojen osuus oli 11,6 miljardia euroa (21,4 %) ja vaihtoehtoisten sijoitusten 1,3 miljardia (2,5 %) rahastopääomasta.
 
Suurimmat muutokset rahastopääoman jakaumassa vuoden aikana ovat olleet osakerahastojen osuuden lasku (- 8,7 %) ja lyhyen koron rahastojen osuuden kasvu (+ 4,7 %). Pitkän koron rahastojen osuus on vuoden alusta kasvanut 1,9 prosenttia, samoin yhdistelmärahastojen osuus 1,1 prosenttia.
 

Kotitalouksilla suurin osuus rahastopääomasta

Suomalaisilla sijoitusrahastoilla on yhteensä 2,6 miljoonaa osuudenomistajaa (vuoden 2010 lopulla 2,7 miljoonaa). Arviolta 800 000 kotitaloutta omistaa rahastosijoituksia. Kotitalouksien osuus rahastopääomasta on 11,4 miljardia euroa eli 20,2 prosenttia. Jos kotitalouksien rahastosijoituksiin lasketaan mukaan sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt, nousevat kotitalouksien rahastosijoitukset 23,2 miljardiin euroon eli 41 prosenttiin rahastopääomasta.
 
Suomeen on rekisteröity 35 rahastoyhtiötä, joista 23 on Finanssialan Keskusliiton jäseniä. Muiden kuin Finanssialan Keskusliittoon kuuluvien jäsenten yhteenlaskettu osuus rahastopääomasta on 1 prosentti, eli noin 558 miljoonaa euroa. Kotimaisia rahastoja on tällä hetkellä 501 ja Suomessa aktiivisesti myytäviä ulkomaisia rahastoja suunnilleen sama määrä.
 

Rahastosijoittajat käyttäytyneet rationaalisesti

Sijoittajat ovat vuoden aikana siirtäneet rahastoissa varojaan turvallisina pidettyihin rahamarkkinarahastoihin. Suomalaisten sijoittajien voidaankin sanoa käyttäytyneen rationaalisesti. Kokemus myös osoittaa, että sijoittajat reagoivat markkinatilanteiden muutoksiin entistä nopeammin.
 
Rahastomarkkinat heijastavat aina rahastojen sijoitusten pohjana olevien sijoitusmarkkinoiden liikkeitä. Tällä hetkellä markkinoiden kehitystä on erittäin vaikea ennakoida. Lähes yksimielisiä ollaan siitä, että talouskasvu hidastuu globaalisti, vaikka nykyisestä taloustilanteesta ja yritysten aktiviteeteistä kertovat tiedot ovat edelleen kohtuullisen hyviä. Lokakuu on eurooppalaiselle rahoitusmarkkinoille tärkeä kuukausi lukuisine poliittisine päätöksineen.

 

Related Posts