Sijoitustoiminnalle rakennetaan minimivakavaraisuusvaatimuksia

   Valtioneuvoston 20.1.2012 asettama Suomen talouden vakautta kehittävä työryhmä esittää 31.5 väliraportissaan, että asunto-, kiinteistö- ja arvopaperivakuudellisten luottojen määrää pitää voida tarvittaessa rajoittaa suhteessa vakuuksien käypään arvoon.

Työryhmä ehdottaa hallitusohjelmaan perustuvan toimeksiantonsa mukaisesti, että Finanssivalvonta olisi toimivaltainen viranomainen päättämään sekä suhdannevaikutusten tasoittamiseksi asetettavasta lisäpääomavaatimuksesta että kiinteistö- ja arvopaperivakuudellisen luotonannon rajoittamisesta. Päätös olisi tehtävä Finanssivalvonnan johtokunnassa ja ennen sen tekemistä olisi kuultava valtiovarainministeriötä, sosiaali- ja terveysministeriötä ja Suomen Pankkia.

Työryhmä katsoo, että sen ehdotusten lähtökohdiksi on perusteltua ottaa EU-lainsäädännön vähimmäisvaatimukset. Työryhmän jatkotyössä on kuitenkin tarpeen vielä tarkemmin arvioida tarvetta sille, tulisiko myös Suomessa voida asettaa luottolaitoksille työryhmän ehdotukseen jo sisältyvien pakollisten lisäpääomapuskurivaatimusten lisäksi direktiivin sallima niin kutsuttu järjestelmäriskipuskurivaatimus.

Työryhmä ei ole arvioinut mahdollisia toimenpiteitä, joilla vakuutussektorin sääntelyä voitaisiin kehittää makrovakauden näkökulmasta.

Related Posts