Tekoälyteknologiasta tulee ICT teollisuuden kasvumoottori

Tekoälyteknologiasta tulee jossakin vaiheessa ICT teollisuuden teknologinen kasvumoottori.  Suomi sijoittui tekoälyä koskevassa maavertailussa toiseksi heti Yhdysvaltojen jälkeen tekoälyn talouskasvupotentiaalia tarkastelevassa tutkimuksessa.

Tekoäly voi jopa kaksinkertaistaa Suomen talouskasvun vuoteen 2035 mennessä muuttamalla ihmisten tekemän työn luonnetta sekä ihmisten ja koneiden välistä suhdetta. Tiedot käyvät ilmi Accenturen tuoreesta Why Artificial Intelligence is the Future of Growth -tutkimuksesta.

Kuva: Bruttoarvonlisäys vuonna 2035 perusskenaariossa (Baseline) ja tekoälyskenaariossa (AI steady state).

Tutkimuksessa mallinnettiin tekoälyn vaikutusta 12 kehittyneeseen maahan, joiden yhteenlaskettu osuus maailman taloustuotannosta on yli 50 prosenttia. Tutkimuksessa vertailtiin maiden vuoden 2035 taloustilannetta perusskenaariossa, joka esittää tämän hetkisten käsitysten mukaisen, odotetun talouskasvun, ja tekoälyskenaariossa, joka puolestaan havainnollistaa odotetun kasvun tilanteessa, jossa tekoäly on integroitu osaksi taloutta. Suomi sijoittui tekoälyn talouskasvupotentiaalin osalta toiseksi heti Yhdysvaltojen jälkeen. Tutkimuksen mukaan tekoäly voisi nostaa Suomen bruttoarvonlisäyksen vuosikasvun 2,1 prosentista 4,1 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä. Näin Suomen talous voisi kaksinkertaistua 17 vuodessa, kun ilman tekoälyä se veisi 33 vuotta.

”Edistykselliset teknologiat ja niiden taloudellinen hyödyntäminen ovat jo pitkään muodostaneet Suomen taloudellisen kehityksen perustan”, kertoo Tomas Nyström, Accenturen teknologiajohtaja Suomessa. ”Meillä on jo tekoälyn hyödyntämiseen vaadittava infrastruktuuri. Tekoälysovellukset voivat mullistaa liiketoiminnan tavoilla, joita ei ole nähty sitten tietotekniikan läpimurron 1900-luvun lopussa. Jo nyt tekoäly, pilvipalvelut, edistynyt analytiikka ja muut teknologiat vaikuttavat ihmisten ja koneiden työn tekemisen tapoihin sekä organisaatioiden ja kuluttajien väliseen kanssakäymiseen hätkähdyttävillä tavoilla.”

Tekoäly vapauttaa ihmisten ajan luovaan työhön

Eniten talouskasvua tekoäly mahdollistaisi Yhdysvalloissa, missä bruttoarvonlisäyksen vuosittainen kasvutahti nousisi 2,6 prosentista 4,6 prosenttiin vuonna 2035, mikä vastaa 7,4 biljoonaa euroa. Isossa-Britanniassa puolestaan tekoäly voisi tuoda talouteen 725 miljardia euron lisäyksen vuonna 2035, mikä nostaisi vuosittaisen talouskasvun 2,5 prosentista 3,9 prosenttiin.

Ruotsi sijoittui vertailussa neljänneksi. Siellä vuosittainen talouskasvu nousisi 1,7 prosentista 3,6 prosenttiin. Työn tuottavuus puolestaan oli tutkimuksen kärjessä ja kasvaisi 37 prosenttia. Pienin vaikutus talouteen tekoälyllä olisi Espanjassa ja Italiassa. Espanjassa vuosittainen talouskasvu nousisi 1,7 prosentista 2,5 prosenttiin ja Italiassa 1,0 prosentista 1,8 prosenttiin.

Tekoälyn neljä ulottuvuutta

Tekoälyn talouskasvupotentiaalin hyödyntäminen edellyttää valtioilta ja organisaatioilta seuraavia toimia:

  • Valmistautuminen ihmisten ja koneiden yhteistyöhön: Ihmis- ja tekoälyn integrointi, jotta ne voivat oppia toisiltaan, sekä tulevaisuudessa tarvittavien tietojen ja taitojen uudelleen arviointi.
  • Tekoälyyn perustuvan sääntelyn tukeminen: Tulevaisuudessa tarvitaan mukautuvia, itseään kehittäviä lakeja, joiden avulla teknologisen muutoksen ja sääntelyn kehittymistahdin välinen kuilu voidaan kuroa umpeen.
  • Tekoälyn eettiset säännöt: Konkreettisten standardien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen älykkäiden koneiden kehitykseen ja käyttöön täydentämään eettisiä keskusteluja.
  • Työn uusjaon vaikutusten minimointi: Päättäjien tulee korostaa tekoälyn tuomia konkreettisia hyötyjä ja varautua mahdollisiin haittoihin kohdistamalla tukitoimet ihmisryhmiin, joiden työllisyyttä ja toimeentuloa tekoäly saattaa heikentää.

”Tekoäly tarjoaa poikkeukselliset kasvu- ja kehitysmahdollisuudet niin yrityksille, yksilöille kuin koko kansantaloudelle”, sanoo Nyström. ”Tutkimuksemme osoittaa selvästi, että tekoäly voi tuoda maille huomattavia hyötyjä kiihdyttämällä hitaan talouskasvun ja laahaavan tuottavuuden selkeään nousuun. Tekoälyn potentiaalin toteutuminen vaatii kuitenkin keskeisiltä sidosryhmiltä tekoälyn hyötyjen ja haasteiden ymmärtämistä ja niihin valmistautumista erilaiset teknologiset, poliittiset, eettiset ja sosiaaliset näkökannat huomioon ottaen.”

Tietoja tutkimuksesta

Tekoälyteknologiat vapauttavat ihmisten aikaa tuottavampaan työhön, uuden luomiseen ja innovointiin. Tästä seuraa tuottavuuden kasvu, joka tutkimuksen mukaan vähentää talouskasvun kaksinkertaistumiseen vaadittua aikaa merkittävästi. Tämä kaksinkertaistumisaika on taloudellisen kehityksen indikaattori, ja sen tulokset perustuvat pääasiallisesti kunkin maan kykyyn integroida teknologisia innovaatioita osaksi maan laajempaa taloudellista infrastruktuuria.

Tutkimuksen 12 maan skenaariomallinnuksen toteuttivat yhdessä Accenture Institute for High Performance ja Frontier Economics.

 

Related Posts