Valtio tukee toiminnallaan eniten Helsingin seutua

Valtion työpaikkojen sijoittumista alueille koskevan selvityksen perusteella valtion työpakkoja koskee kaksi merkittävää piirrettä:

  • Valtion suorien työpaikkojen määrä on vähentynyt vuosina 2010…2015 (työt tehdään nykyään enemmän tilaustyönä yrityksiltä; virkasuhteisia on vähemmän)
  • Valtio tukee toiminnallaan yhä voimakkaammin Helsingin seutua, jossa on suhteellisesti suurin osa valtion työpaikoista ja jonka osuus kasvaa.

Julkaistu selvitys osoittaa, että valtion työpaikkojen vähennystä on tapahtunut lähes kaikilla hallinnonaloilla. Erityisen suurta väheneminen on ollut puolustusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja sisäministeriön hallinnonaloilla. Myös toimipaikkaverkostot ovat tiivistyneet lähes kaikilla hallinnonaloilla.

 

Selvityksen perusteella voidaan maakuntatasolla todeta, että Uudenmaan maakunnassa suhteellinen osuus työpaikoista on kasvanut, vaikka lukumääräisesti valtion työpaikat ovat Uudellamaalla vähentyneet eniten. Kuntien näkökulmasta erityisesti maakuntien toiseksi ja neljänneksi suurimpiin sekä tätä pienempiin kuntiin on kohdistunut merkittävä osuus vuosina 2010 – 2015 tapahtuneista henkilötyövuosivähennyksistä. Toimipaikkaverkostojen keskittyminen on näkynyt valtion virastojen ja laitosten poistumisena kokonaan erityisesti niistä kunnista, joissa on ollut jo vuoden 2010 lähtötilanteessa vain yksi tai kaksi toimipaikkaa jäljellä.

 

Toimipisteiden keskittymiseen suurimpiin kaupunkeihin on vaikuttanut merkittävästi myös palveluiden ja tuotantotapojen sähköistyminen. Selvityksen mukaan viranomaisten yhteistyö julkisen hallinnon asiakaspalvelussa voisi tarjota ratkaisumalleja ja mahdollisuuksia, joita ei ole vielä toistaiseksi osattu täysimääräisesti hyödyntää.

 

Alueellistamisen koordinaatioryhmä suosittaa, että hallitus arvioisi valtion työpaikkakehitystä aluekehityksen näkökulmasta. Erityisesti tulisi arvioida maakuntien toiseksi ja kolmanneksi suurimpien kaupunkien mahdollisuudet toimia seutujensa palvelukeskuksina. Lisäksi koordinaatioryhmä esittää suosituksia ministeriöissä tapahtuvaan alueellistamisasioiden valmisteluun, alueellistamislainsäädännön uudistamistarpeiden arviointiin sekä valtion viranomaispalveluihin kohdistuvan palvelutarpeen muutokseen liittyen.

Selvityksen taustalla on ministeri Anu Vehviläisen pyyntö valtion työpaikkojen sijoittumisen kokonaiskuvasta. Taustalla on ministerin huoli siitä, että yksittäiset toimipisteitä koskevat päätökset kasaantuvat samoille alueille ja kunnille eikä kokonaisvaikutuksista ole ollut selvää kuvaa,

 

Related Posts