Valtioneuvosto puolustaa suomalaisten oikeutta esitäytettyihin veroilmoituksiin

Euroopan komission on maaliskuussa antanut asetusehdotuksen, jonka tavoitteena on luoda arvopeperikeskuksille yhtenäiset toimintasäännöt ja standardit. Arvopaperikeskuksille esitetään yhtenäisiä toimilupaehtoja ja oikeutta tarjota palveluja muihin jäsenvaltioihin (niin sanottu EU-passin). Liikkeeseenlaskijoille esitetään oikeutta vapaasti valita arvopaperikeskus, jossa se laskee liikkeeseen arvopapereitaan.

Suomi edellyttää muutoksia, joilla voidaan jatkossa turvata tietojen saatavuus verotuksen ja omistuksen julkisuuden tarpeisiin

Valtioneuvosto kannattaa markkinoiden avaamista, arvopaperikeskustoimintojen harmonisointia, tehokkuuden lisäämistä arvopaperikeskus- ja selvitystoiminnassa sekä riskien vähentämistä arvopaperikeskus- ja selvityspalveluissa EU-alueella.

Asetusehdotus ei sisällä ehdotuksia säännöksiksi, joilla voitaisiin turvata arvopaperiomistuksia koskevien tietojen välittämisen Suomen veroviranomaisten tarpeisiin. Asetusehdotus ei myöskään sisällä säännöksiä, jotka turvaisivat suomalaisten osakeomistusta suomalaisyhtiöissä koskevien tietojen saamisen yleisöjulkiseksi. Tämän vuoksi valtioneuvosto ei kokonaistarkastelun perusteella kannata asetuksen antamista ellei sitä näiltä osin täydennetä.

Valtioneuvosto pitää huolestuttavana sitä, että suomalaisten viranomaisten verotietojen saatavuus voi heikentyä, jos asetus tulee voimaan ehdotetussa muodossaan. Valtioneuvosto edellyttää, että joko asetuksessa määriteltäisiin selvästi tai sen rinnalla sovittaisiin arvopaperisijoituksia koskevien vero-tietojen välittämisestä täysmääräisesti jäsenmaiden välillä, joko verohallintojen välisenä yhteistyönä tai arvopaperikeskusten tai säilyttäjäpankkien raportointivelvoitteena sijoittajien kotimaisille verohallinnoille.

Valtioneuvosto pitää osakeomistusta koskevien tietojen läpinäkyvyyden parantamista EU-alueella tärkeänä tavoitteena, jota tulisi edistää asetuksesta neuvoteltaessa. Suomessa suorassa omistusrekisterissä olevien osakkeiden lopullisten omistajien henkilöllisyys on tällä hetkellä yleisöjulkista ja valtioneuvosto pitää tärkeänä, että yleisöjulkisuuden laajuus pysyy nykyisellä tasolla. Tämän turvaamiseksi asetusta tulee täydentää säännöksillä, joiden nojalla voitaisiin kansallisilla erityispäätöksillä määrätä kerättäväksi todellisten suomalaisomistajien tiedot EU-alueen arvopaperisäilytyksistä. Valtioneuvosto edellyttää, että suoran omistuksen hallinnan ja säilytysmallin asema turvataan asetuksessa. 

Lisäksi valtioneuvosto pitää välttämättömänä, että arvopaperikeskusten valvontaan osallistuvien viranomaisten tiedonsaanti on riittävää ja isäntävaltioiden viranomaisten tiedon saanti ja vaikutusmahdollisuudet turvataan myös rajan yli tapahtuvissa palveluissa.

Asetuksella on tarkoitus yhtenäistää arvopaperimarkkinoita

Nykyiset liikkeeseenlaskijoiden, säilyttäjien, pörssien, keskusvastapuolten ja arvopaperikeskusten keskinäiset tekniset ja juridiset liittymät poikkeavat toisistaan merkittävästi. Epäyhtenäinen sääntely ja arvopaperikeskuksittain poikkeavat toimintatavat aiheuttavat esteitä valtioiden rajat ylittäville arvopaperitapahtumille ja heikkoa toimintatehokkuutta. Asetuksella tavoitellaan yhtenäisiä toimilupa- ja valvontavaatimuksia, toimintamalleja ja selvitysaikatauluja. Komissio haluaa erityisesti parantaa rajat ylittävien tapahtumien turvallisuutta ja tehokkuutta sekä varmistaa arvopaperikeskustoiminnalle tasapuoliset toimintaedellytykset.

Esitys on osa EU:ssa useiden vuosien ajan käynnissä ollutta tavoitetta arvopaperimarkkinoiden yhtenäistämisestä. Uudistus kattaa mm. ehdotukset rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin uudelleentarkastelusta ja siihen liittyvästä asetusehdotuksesta, asetuksen OTC-johdannaisista, keskusvasta-puolista ja kauppatietorekistereistä sekä myöhemmin mahdollisesti annettava ehdotuksen arvopaperilakidirektiiviksi.

Asetus pyrkii lisäämään kilpailua ja se voisi johtaa arvopaperikeskusten rakennemuutoksiin Euroopassa. Komission asetusehdotus voisi myös vaikuttaa tapaan, jolla arvopapereiden omistajia koskevia tietoja kerätään verotuksen ja omistuksen julkisuuden tarpeisiin Suomessa.

Asetus olisi Suomessa suoraan sovellettavaa oikeutta eikä se sellaisenaan edellytä täytäntöönpanoa Suomen lainsäädäntöön. Asetus tulee kuitenkin edellyttämään laajoja tarkistuksia kansalliseen lainsäädäntöön. Arvopaperikeskuksen toimintaa sekä selvitystoimintaa koskevaa kansallista sääntelyä olisi asetuksen johdosta laajasti kumottava ja mukautettava asetukseen.

Related Posts

Kevyttä

Euroopan tukiunioni

Suomessa v. 1994 järjestettiin kansanäänestys EU:hun liittymisestä ja ”kampanjoin” aika tavalla liittymisen puolesta. Kaikenlaisia mielipiteitä minullakin on ollut 🙂

EU on ehkä aina ollut tai ainakin