Valtiontalouden tarkastusvirasto: Valtion rahoitusasemasta ei saa oikeaa kokonaiskuvaa

  Päätöksenteon valtion voimavarojen kohdentamisesta ja ajoittamisesta tulisi perustua oikeaan kuvaan valtion taloudellisesta tilasta ja taloudellisista vastuista. Valtion vastuista ja varallisuusaseman kehityksestä ei kuitenkaan saada talousarvio- ja tilinpäätösasiakirjoista helposti riittävää kokonaiskuvaa, vaikka raportointi on nykyisten säännösten mukaista. (Lisää tietoa: Valtiontalouden tarkastusvirasto)

Valtion taloudellisten vastuiden kokonaisuutta koskevan tietoperustan puutteet voivat johtaa epätaloudellisiin ratkaisuihin tai heikentää valtiontalouden ja valtion taloudenhoidon läpinäkyvyyttä.

Valtion talousarviossa ja talousarvioesityksessä käsitellään yksittäisiä vastuita osana taloudellista tilanteen kuvausta tai tulevaisuuden ennusteita. Kokonaiskuvan saaminen valtion taloudellisten vastuiden suuruudesta ja mahdollisista vaikutuksista tulevina vuosina on kuitenkin hankalaa.

Tarkastusviraston havaintojen sekä myös valtiovarain controller -toiminnon havaintojen mukaan valtion tilinpäätöskertomuksessa esitettyjen vastuiden tietojen luotettavuutta on parannettava. Tilinpäätöskertomusta koskevaa ohjeistusta on tarpeen kehittää edelleen. Ohjeistuksen soveltamisen eroja on tarpeen poistaa tietojen tuottamisesta vastaavien virastojen ja laitosten kanssa, jotta vastuita koskevien tietojen luotettavuudessa olleet puutteet saataisiin korjattua. Valtion talousarvioesitystä olisi tarpeen kehittää edelleen niin, että siitä ilmenisi nykyistä helpommin ja riittävästi eriteltyinä valtion vastuut sekä talousarvioesityksessä myönnettäväksi esitettävien valtuuksien ja niistä tulevina vuosina aiheutuvien menojen yhteismäärä.

Tarkastusvirasto katsoo, että valtion taloudellisten vastuiden kokonaisuus tulisi kuvata systemaattisesti ja vuosittain toistuvasti valtiontalouden kehyspäätöksen ja valtion talousarvion perusteluissa sekä seuranta-asiakirjoissa. Lisäksi olisi hyvä kuvata vastuiden määrän jakautuminen ja vaikutukset tuleville vuosille ja mahdollisesti suhteuttaa vastuiden määrää talouden tunnuslukuihin. Vastuita koskevan tiedon kokoamista voisi edesauttaa sähköinen vastuusitoumuksia koskeva tietopankki, joka täydentäisi ja tukisi valtion kirjanpitoa.

Tarkastusaineistona olivat valtion tilinpäätöskertomusten, talousarvioesitysten ja kehyspäätösten vastuita käsittelevät osat talousarviovuosilta 2007–2010.

One thought on “Valtiontalouden tarkastusvirasto: Valtion rahoitusasemasta ei saa oikeaa kokonaiskuvaa

Comments are closed.

Related Posts

Kevyttä

Euroopan tukiunioni

Suomessa v. 1994 järjestettiin kansanäänestys EU:hun liittymisestä ja ”kampanjoin” aika tavalla liittymisen puolesta. Kaikenlaisia mielipiteitä minullakin on ollut 🙂

EU on ehkä aina ollut tai ainakin