Velkavetoiselle osakesijoittamiselle tulossa tiukat rajat

Valtioneuvoston asettama, Finanssialan sääntelyä ja valvontaa käsittelevä työryhmä ehdottaa loppuraportissaan että:

  • Finanssivalvonta voi, suhdanteesta riippuen, vaatia osake- ja arvopaperisäästäjiltä jopa 40% omarahoitusosuuden.
  • Finanssivalvonta voi itsenäisesti, suhdannetilanteesta riippuen, asettaa asuntojen ja kiinteistöjen omarahoitusosuusvaatimuksen 0…20%  välille.
  • Pankeille tulee 2,5…5% pääomapuskuri, jolla vahvistetaan pankkien tasetta.

Näiden toimenpiteiden seurauksena pankkien asiakkaiden turva suhdannevaihteluita vastaan kasvaa ja myös pankkien luotettavuus ja vakaus kasvavat.

Velkavetoiselle osakesijoittamiselle tulee tiukka raja

Sijoittajille tämä merkitsee muutosta. Velkavetoista osakesijoittamista ei kannata harrastaa suurella vivulla. Velkevaetoisen osakesalkun pakkomyynneistä ei päätä enää yksinomaan pankki vaan myös viranomaiset voivat pakottaa pankit tekemään asiakkailleen pakkomyyntejä, jos velkavipu kurssilaskun takia kasvaa liian suureksi. Jos esimerkiksi salkun arvosta 35% on velkaa, niin noin 40% kurssilasku johtaa pakkomyynteihin. Muutoksen jälkeen maksimaalinen järkevä velkavipu asettuu noin 30% suuruusluokkaan. Tämän suurempaa velkavipua ei osakesijoittajan ole kannattanut ennenkään ottaa, mutta nyt rajasta tulee entistä selkeämpi. 

Asuntojen hinnat eivät helposti nouse nykyisestään

Asuntojen hinnat tulevat luultavasti nyt jatkossa jäämään nykyiseen hintatasoon. Monet pankit alkavat jo ennen lain voimaantuloa rajoittaa vakuudettomien asuntolainojen myöntämistä ja tämä karkoittaa osan ensiasunnon ostajista markkinoilta. Onneksi lain mahdolliseen voimaantuloon on aikaa ja pankit voivat omilla toimillaan tasoittaa siirtymää. 


   Valtioneuvoston tiedote

Luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin tulisi lisätä säännökset EU-direktiiviehdotuksen vähimmäisvaatimusten mukaisista lisäpääomavaatimuksista sekä enimmäisluototussuhdetta koskevista rajoituksista.

Tätä ehdottaa työryhmä, joka luovutti tänään 6.11.2012 muistionsa ministeri Jyri Häkämiehelle. Tavoitteena on vahvistaa pankkisektorin vakavaraisuutta ja vähentää suhdannevaihtelujen vaikutusta finanssimarkkinoiden vakauteen.

Valtioneuvosto asetti 20.1.2012 työryhmän, jonka tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti esittää tarpeelliset toimenpiteet tehokkaan kansallisen makrovakauden valvontajärjestelmän luomiseksi. Työryhmän asettamisen yhtenä perusteena oli tarve saattaa Suomessa voimaan pankkien kansainvälisen vakavaraisuusuudistuksen (ns. Basel III) ja sen täytäntöön panemiseksi annettavan EU-direktiivin edellyttämät lisäpääomapuskurit.

Työryhmä ehdottaa lisäksi, että luottolaitosten asunto-, kiinteistö- ja arvopaperivakuudellisten luottojen määrää voitaisiin tarvittaessa rajoittaa suhteessa vakuuksien käypään arvoon (niin kutsuttu enimmäisluototussuhde).

Työryhmä ehdottaa hallitusohjelmaan perustuvan toimeksiantonsa mukaisesti, että Finanssivalvonta olisi toimivaltainen viranomainen päättämään sekä suhdannevaikutusten tasoittamiseksi asetettavasta lisäpääomavaatimuksesta että enimmäisluototussuhdetta koskevista rajoituksista. Päätös olisi tehtävä Finanssivalvonnan johtokunnassa ja ennen sen tekemistä olisi kuultava valtiovarainministeriötä, sosiaali- ja terveysministeriötä ja Suomen Pankkia.

Työryhmä katsoo, että sen lisäpääomavaatimuksia koskevien ehdotusten lähtökohdaksi on perusteltua ottaa EU-lainsäädännön vähimmäisvaatimukset. Sääntelyn on vahvistettava finanssimarkkinoiden vakautta rajoittamatta tarpeettomasti pankkien luotonantokykyä.

Jatkovalmistelussa on vielä arvioitava, tulisiko Suomessa voida asettaa finanssimarkkinoiden kokonaisvakauden kannalta merkittäville luottolaitoksille erillinen niin sanottu järjestelmäriskipuskurivaatimus. Jatkovalmistelussa saattaa myös olla tarpeen ottaa huomioon parhaillaan neuvoteltavana oleva komission asetusehdotus luottolaitosten valvontaan liittyvien tehtävien siirtämisestä Euroopan keskuspankille.

One thought on “Velkavetoiselle osakesijoittamiselle tulossa tiukat rajat

  1. Miten tuo toteutetaan?

    Mikäli osakesalkun lainoituksen hoitaa johdannaisten kautta, niin kuinka tuo käytännössä voidaan toteuttaa? Jos uskon vaikka Espanjan osakkeiden nousuun tai laskuun niin ostan tai myyn lyhyeksi futuuria. Voin helposti ottaa vaikka 900% vivun sijoitukselle. Mikäli teen asian optioiden kautta saan vielä suuremman vivun. Parhaassa tapauksessa jopa lähes äärettömän vivun.

    Tämä esitys vaikeuttaa yrityksien nurkkaamista. Yrityksiä ei kauhean helposti voida nurkata ilman velkaa. Mutta nuo nurkkaajat voivat kierrättää rahat niiden maiden kautta missä näitä sääntöjä ei ole. Eli en usko, että tuo sijoituksiin juurikaan vaikuttaa, muuten kuin pienimpiin sijoittajiin. Se antaa kansainvälisille pankeille ja lakimiehille kilpailuedun jotka tarjoavat ko. kiertoteitä. Asuntomarkkinoihin se voi sensijaan tuoda sitä paljon kaivattua järkeä. Lainojen koot ja laina-ajat täytyy saada kuriin.

Comments are closed.

Related Posts