Arvopaperimarkkinalakia uudistetaan. Suomalaisen omistuksen kilpailukyky paranee

Elinkeinoministeri Jyri Häkämies ja valtiovarainministeri Jutta Urpilainen ovat sopineet arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksen aikatauluista. Hallituksen esitykset pyritään antamaan eduskunnalle vuoden 2012 aikana. Valmistelu perustuu helmikuussa 2011 mietintönsä jättäneen työryhmän ehdotuksiin:

  • arvopaperien anonyymi hallintarekisteröinti sallittaisiin myös suomalaisille sijoittajille kuitenkin niin, että lopullista tilinhaltijaa koskeva viranomaisten tietojensaantioikeus turvataan riittävällä tasolla
  • julkinen sisäpiirirekisteri keskitetään Finanssivalvontaan (nykyisin sisäpiiritiedot ovat osin hajallaan pitkin yritysten ylläpitämiä internet sivuja)

Lakivalmistelussa painottuu tavoite kotimaisen arvopaperimarkkinan, omistuksen ja omistajaohjauksen kilpailukyvyn edistäminen.

Lisää tietoa:

Valtiovarainministeriön tiedote

Työryhmän ehdotukset

 

 

. Kokonaisuudistuksen valmistelu jatkuu valtiovarainministeriössä kahdessa erillisessä hankkeessa.

Kokonaisuudistuksen keskeiset tavoitteet ovat arvopaperimarkkinalainsäädännön selkeyden ja ymmärrettävyyden parantaminen, harmaan talouden ja veronkierron vähentäminen, lainsäädännön kilpailukyvyn parantaminen ja sen yhdenmukaistaminen muuhun EU-sääntelyyn, välillisesti hallinnoitujen arvopaperien omistuksen oikeusvarmuuden parantaminen, arvopaperikaupan säilytys- ja selvitystoiminnan tehostaminen, listayhtiöiden hallinnollisen taakan keventäminen, arvopaperimarkkinoiden valvonnan ja hallinnollisen seuraamusjärjestelmän tehostaminen sekä sijoittajansuojan puutteiden korjaaminen.

Arvopaperimarkkinoilla on meneillään merkittävä muutos kohti yhä yhtenäisempiä eurooppalaisia markkinoita, sekä sääntelyn ja valvonnan harmonisoitumisen että markkinarakenteiden muutosten johdosta. Kokonaisuudistuksella tavoitellaan markkinaosapuolten näkökulmasta toimivaa ja kilpailukykyistä sääntelyä, joka varmistaa sijoittajille turvallisen ja tehokkaan palveluntarjonnan Suomesta ja Suomeen.

 sekä lausunnoissa annettuun palautteeseen. Palautteen perusteella hankkeen toteuttamista pidetään Suomen arvopaperimarkkinoiden toimivuuden ja kilpailukyvyn kannalta tärkeänä ja osin kiireellisenä. Suuri osa palautteesta koski arvopaperien moniportaista omistajarakennetta ja hallintarekisteröinnin käytön laajennusta. Jatkotyössä painopiste onkin tämän kokonaisuuden huolellisessa valmistelussa. Lisäksi työssä arvioidaan ja otetaan huomioon vireillä olevan mittavan EU-sääntelyn muutosprosessin vaikutukset ehdotuksiin.

Ensimmäisessä vaiheessa valmisteltava hallituksen esitys sisältää ehdotukset uudeksi arvopaperimarkkinalaiksi, sijoituspalvelulaiksi, laiksi rahoitusvälineiden kaupankäynnistä, laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta, ehdotukset Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta sekä ehdotuksen uudeksi laiksi arvopaperitileistä, joka valmistellaan yhteistyössä oikeusministeriön kanssa. Esitys valmistellaan virkatyönä valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosastolla. Uudet lakiluonnokset valmistuvat vaiheittain kuluvan syksyn aikana ja niistä on mahdollista antaa valtiovarainministeriölle kommentteja loppuvuoden aikana. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2012.

Toisessa vaiheessa arvioidaan mahdollisuuksia kehittää arvopaperien moniportaista hallintaa. Lisäksi selvitetään kansainväliseen yhteistyöhön ja verotietojen vaihdon parantamiseen liittyviä kysymyksiä sekä valmistellaan ehdotukset osakeomistuksen julkisuuteen liittyvistä kysymyksistä.Asiaa valmistellaan virkatyönä valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston ja vero-osaston sekä Verohallinnon yhteistyönä. Työssä otetaan huomioon lausuntopalaute ja valmistelun aikana kuullaan laajasti sidosryhmiä ja muita viranomaisia. Ehdotukset on määrä saada valmiiksi toukokuun 2012 loppuun mennessä.

One thought on “Arvopaperimarkkinalakia uudistetaan. Suomalaisen omistuksen kilpailukyky paranee

  1. Mitenköhän lie?

    Itse pelkään, että uudistus menee vain huonompaan suuntaan. Arvopaperilakia uudistettaessa on kuultu suomalaisia pankkeja ja täällä toimivia instansseja. Olisi tärkeää kuulla myös muualla toimivia sijoittajia, jotta saisimme selville miksi meidän arvopaperimarkkinat eivät ole samalla tasolla kuin muualla länsimaissa, yleensä kannattaa kuulla parhaita ei huonoimpia. Yksi hyvä tapa olisi kopioida Sveitsin laki suoraan meidän laiksi, he ovat kilpailukykyisiä monessa suhteessa. Pahaa pelkään, että laki muuttuu byrokraattisemmaksi, sulkeutuneemmaksi, mutkikkaammaksi, kieltävämmäksi ja muutenkin jopa vielä arvaamattomaksi kuin nyt. Julkisuudessa puhutaan paljon arvopaperimarkkinoiden ongelmista, mutta vähän niiden hyödyistä. Lain pitäisi mahdollistaa markkinoilta saatava hyöty, haitat tulevat pitkälle globalisaation kautta meille kriisien kautta riippumatta meidän lainsäädännöstä.

Comments are closed.

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan