Finanssivalvonta: Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus vahvaa

Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus on Suomessa säilynyt vahvana vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. 

Pankkisektorin vakavaraisuussuhde 31.3.2011 oli 14,7 % (31.12.2010: 14,4 %). Pieni nousu johtui lähinnä omien varojen vaateen alentumisesta ja voittovarojen kasvusta. Yhteenlaskettu pankkisektorin pääomapuskuri, joka ylittää 8 %:n minimivakavaraisuusvaatimuksen, oli kasvanut 9,9 miljardiin euroon (31.12.2010: 9,6 mrd. euroa).

Pankkisektorin kannattavuus koheni selvästi tammi–maaliskuussa. Pankkien yhteenlaskettu liikevoitto nousi 658 miljoonaan euroon. Tuloksen nousu perustui kuitenkin paljolti kaupankäynnistä arvopaperimarkkinoilla saatuihin tuottoihin. Markkinakorkojen nousu paransi hitaasti peruspankkitoiminnan rahoituskatetta. 

Suomalaispankkien vakavaraisuuden laatu on säilynyt erinomaisena. Kaikkein korkealaatuisimpien rajoituksettomien omien varojen (Core Tier 1) suhde oli 13,5 %. Vuoden 2010 lopussa suhdeluku oli 13,2 %. Meneillään olevassa EU:n laajuisessa pankkien stressitestissä minimivaatimus on asetettu 5 %:iin.

Vuodesta 2013 asteittain voimaan tuleva Basel III -sääntely kasvattaa ensisijaisten omien varojen ja Core Tier 1 -omien varojen merkitystä.  

Vakuutussektorin alhaiset sijoitustuotot heijastuivat toimintapääomiin

Ensimmäisen neljänneksen sijoitustuotot jäivät vakuutusyhtiöillä alhaisiksi, mikä näkyi toimintapääomien supistumisena henkivakuutusyhtiöissä ja hyvin maltillisena kasvuna työeläkevakuutus- ja vahinkovakuutusyhtiöissä. Henkivakuutusyhtiöiden toimintapääoma oli kuitenkin 4,4-kertainen laissa säädettyyn vähimmäismäärään nähden. Suhdeluku heikentyi hieman vuoden 2010 lopun 4,6:sta. Vahinkovakuutusyhtiöillä toimintapääomaa oli 3,9-kertainen määrä. Suhdeluku oli vuoden 2010 lopussa sama.

Vuonna 2013 voimaan tuleva Solvenssi II -sääntely asettaa henki- ja vahinkovakuutusyhtiöille uudet riskiperusteiset ja kireämmät vakavaraisuusvaatimukset. Finanssivalvonnan maaliskuussa julkistaman vaikuttavuustutkimuksen mukaan Suomen vakuutussektori täyttäisi pääpiirteissään uudet vaatimukset.

Työeläkeyhtiöiden riskiperusteinen vakavaraisuusasema heikkeni hieman. Näiden yhtiöiden toimintapääomat ylittivät riskien perusteella määritettävän vakavaraisuusrajan 2,3-kertaisesti eli noin 11,1 miljardilla eurolla. Vakavaraisuusaseman hienoinen lasku johtuu ennen muuta osakesijoitusten kasvusta, mikä nostaa vakavaraisuusrajaa. Ilman vuoden 2012 loppuun voimassa olevan määräaikaislain vaikutusta toimintapääomia oli 1,9-kertaisesti vakavaraisuusrajaan nähden. Taso on edelleen hyvä, vaikka se on laskenut vuoden 2010 lopun 2,1:stä.

Related Posts

Asunnot ja metsä

Oikotiestä

Olen käyttänyt varsin kauan ko.palvelua, ilmoitan vuokrattavat asunnot siellä ja tarkistan luottotiedot paketilla, jossa on ilmoituksen ja luottotietojen tarkistaminen samassa kokonaisuudessa.

Tuossa tekstissäni oudoksuin, miten LKV:t

Sijoittaminen

Kiinteistösijoittajan helmi

Korkea korkotaso koettelee monia sektoreita, ei vähiten pääomavaltaista kiinteistöalaa, jossa yhtiöt toimivat tyypillisesti reippaalla velkavivulla. Pörssihaukan jonosta lähdön saanut Kojamo joutui leikkaamaan kokonaan osinkonsa viime vuodelta.

Kustannuksia tilanne