Hallitus monimutkaistaa verotusta pienellä porsaanreiällä

Hallitus esittää metsälahjavähennystä tilojen sukupolvenvaihdoksiin.

Tavoitteena on muun muassa kasvattaa metsätilakokoa, edistää yrittäjämäistä metsätaloutta ja lisätä puun tarjontaa.

 

Metsälahjavähennyksen arvioidaan lisäävän huojennusedellytykset täyttävien metsätilojen luovutuksia 1400:sta 3000:een vuosittain. Puun tarjonnan ennakoidaan kasvavan 1,2–1,4 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Lakimuutoksen on arvioitu kasvattavan työllisyyttä puun korjuussa ja kuljetuksessa muutamalla sadalla henkilötyövuodella.

 

Metsätalouden pääomatulosta kertyvät verot vähenevät vuositasolla noin 18 miljoonalla eurolla. Metsätilojen lahjoitusten kasvu lisää aluksi lahjaverokertymää ja vähentää myöhemmin perintöverojen kertymää.

 

Vähennysoikeus riippuu metsän verotusarvosta ja pinta-alasta

 

Vähennysoikeus syntyy metsätilojen sukupolvenvaihdoksen yhteydessä maksetun lahjaveron perusteella. Vähennys tehdään metsätalouden pääomatulosta, kuten puun myyntitulosta.

 

Vähennyspohjaa syntyy, jos metsämaan arvostamislain mukainen verotusarvo ylittää 30 000 euroa tai metsän pinta-ala on yli 100 hehtaaria. Vähennysoikeus syntyy raja-arvon ylittävään osaan kohdistuvan lahjaveron perusteella. Vähennyksen vuosikohtainen enimmäismäärä on 195 000 euroa ja 50 prosenttia metsätalouden puhtaasta pääomatulosta.

 

Hallitus esittää muutoksia tuloverolakiin ja lakiin verotusmenettelystä. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa. Oikeus metsälahjavähennykseen syntyy, jos lahja annetaan lain voimaantulon jälkeen.

 

Hallituksen esitys (valtioneuvoston sivut)

 

Related Posts