Julkishallinto on resurssien siirtoa

Valtiovarainministeriön menokartoitus esittelee, mil­lai­sia etuuk­sia, pal­ve­lu­ja ja toi­min­to­ja Suo­mes­sa ra­hoi­te­taan val­ti­on va­roin joko ko­ko­naan tai osit­tain.

Menokartoituksesta selviää, että julkishallintomme on pääosin erilaista sosiaaliturvaa (sosiaaliturva, eläkkeet,..). Oheisesta kuvasta puuttuu suurin erä, eläkkeet (noin 32Mrd€).

Terveydenhuolto (17Mrd€), koulutus (13 Mrd€), puolustus (3Mrd€) ja poliisitoimi (3Mrd€) ovat julkisen sektorin tärkeimmät lisäarvopalvelut.

Useimmat julkisen sektorin menot ovat resurssien siirtoja aktiivisilta ja osaavilta (yrityksiltä ja ihmisiltä) vähemmän aktiivisille ja vähemmän osaaville (yrityksille ja ihmisille).

 

Menokartoitus sisältää keskeisimmät valtion rahoittamat julkiset menot

Menokartoitukseen on valittu suurimmat, keskeisimmät ja kiinnostavimmat kokonaisuudet. Kaikkia julkisen talouden tai valtion budjetin menoja ei ole kuvattu. Kartoituksessa myös kerrotaan, mi­ten meno­koh­tei­den ra­hoi­tus mää­räy­tyy ja mikä on toi­min­nan vai­kut­ta­vuus tut­ki­mus­ten ja sel­vi­tys­ten näkö­kul­mas­ta. Taustakehikoksi on valittu julkisyhteisöjen menojen tehtäväkohtainen luokittelu.

Ulkopuolelle on rajattu työeläkkeet ja työeläkejärjestelmät sekä velanhoito. Myös hallinnon toimintamenot kuvataan kartoituksessa vain osittain. Esimerkiksi puolustusvoimien ja poliisin toimintamenot ovat mukana kuvauksissa, sillä näiden keskeisten toimintojen rahoitus nojaa laajalti nimenomaan toimintamenoihin.

Kuntatalouden osalta kartoitukseen on sisällytetty vain ne tehtävät, joiden rahoitukseen valtio osallistuu. Kuntatalouden menoista eri tehtäväryhmissä ei kaikilta osin ole ollut saatavilla tietoa, mutta kaikki käytettävissä oleva tieto on sisällytetty kartoitukseen.

Myös verotuet sisältyvät menokartoitukseen

Menokartoituksessa on nähty perustelluksi tarkastella verotukia rinnakkain varsinaisten menojen kanssa, sillä monilta osin julkisessa taloudessa samaa edunsaajaryhmää tai toimintaa voidaan tukea joko erilaisilla etuuksilla eli siirtomenoilla tai verotuella.

Lisää tietoa:  Menokartoitus, kevät 2016

 

Related Posts