Lisääntyvä vuokratyövoiman käyttö rakentuu motivaatioon ja yleiseen tyytyväisyyteen

VMP Groupin  teettämä vuokratyöntekijätutkimus 2011 osoittaa, että

  • Vuokratyöntekijät ovat useimmilla mittareilla mitattuna tyytyväisempiä työhönsä kuin vertailuryhmä.
  • Valtaosa vuokratyöntekijöistä kokee, että heidän elämäntilanteensa hankaloituisi, ellei vuokratyön tekeminen olisi mahdollista.
  • Valtaosa haastatelluista on kiinnostuneita osa-aikatyöstä perhesyistä ja lähellä eläkeikää.
  • Valtaosa vuokratyöntekijöistä suhtautuisi myönteisesti tai neutraalisti maahanmuuttajataustaiseen tai ulkomaalaiseen lähimpänä työtoverina.

Taloustutkimus Oy haastatteli henkilöstöpalveluyritys VMP Groupin tilauksesta viime vuoden lopulla ja kuluvan vuoden alussa yli 1 600 vuokratyöntekijää ja reilua 800 vuokrahenkilöstöä käyttävää yrityspäättäjää. Vuokratyöntekijätutkimus tehtiin jo neljännen kerran, sillä vastaavat tutkimukset on toteutettu myös vuosina 2003, 2005 ja 2007. Vuokratyöntekijöitä verrattiin nyt ensi kertaa muihin suomalaisiin työntekijöihin. Vertailukohdaksi otettiin Taloustutkimuksen keväällä 2010 keräämästä henkilöstötutkimuksen tietopankista 2 824 henkilöä, jotka olivat arvioineet työnantajaansa.

Vuokratyöntekijä on työsuhteessa henkilöstöpalveluyritykseen, mutta antaa työpanoksensa käyttäjäyritykselle. Tällöin henkilöstöpalveluyritys vastaa työnantajan velvollisuuksista, kuten työntekijän palkasta sekä muista työnantajamaksuista, ja laskuttaa käyttäjäyritystä työntekijän tekemästä työstä.

Työtyytyväisyys hyvällä tasolla

Seitsemän kymmenestä vuokratyöntekijästä oli tyytyväisiä työhönsä, ja heidän työtyytyväisyytensä oli paremmalla tasolla kuin työssä käyvien keskuudessa yleensä. Kun vuokrahenkilöstön työtyytyväisyys asettui asteikolla 1–5 keskimäärin kohtaan 3,85, vertailuryhmässä vastaava luku oli 3,59.

– Vuokrahenkilöstö oli myös vertailuryhmää innostuneempaa työstään ja he kokivat useammin kuin vertailuryhmän jäsenet, että heitä arvostetaan työntekijöinä. Vertailuryhmää selvästi suurempi osuus vuokratyöntekijöistä oli valmis suosittelemaan työnantajaansa muillekin, kertoo Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Merja Tuominen.

69 % vuokrahenkilöstöstä oli työstään innostuneita. Valtaosa (79 %) heistä oli usein valmis ylimääräisiin ponnistuksiin saavuttaakseen parhaan mahdollisen tuloksen työssään. Myös tämä luku oli korkeampi kuin vertailuryhmällä. Useimmat vuokratyöntekijät kokivat, että heidän työpanoksellaan on vaikutusta kulloisenkin työpaikan menestymiseen. Tätä mieltä oli 68 % vastanneista. Vaikka joka toinen kaipasi työssään jatkuvasti uusia haasteita, useimmat (61 %) kokivat nykyiset työtehtävänsä riittävän vaihteleviksi.

– Iso osa vuokrahenkilöstön työtyytyväisyydestä lepää yhteyshenkilön varassa. Ammattitaitoiset, helposti tavoitettavat ja luotettavat yhteyshenkilöt ovat tutkimuksen mukaan vahvuutemme – innostavan työn ohella, VMP Groupin toimitusjohtaja Mika Kaukonen sanoo.

Valtaosa (93 %) vuokratyöntekijöistä suhtautui myönteisesti tai neutraalisti ajatukseen, että heidän lähin työtoverinsa olisi maahanmuuttajataustainen tai ulkomaalainen. Vain 5 % vastanneista koki asian kielteisenä.

Elämä hankaloituisi ilman vuokratyötä

Vastanneista reilu puolet, 52 % ei tällä hetkellä ollut kiinnostunut vakituisesta työpaikasta vuokratyön kautta. Vastaajista 43 % teki vuokratöitä, koska vakituisia töitä ei ollut löytynyt. Erityisesti nuorten ja satunnaisesti vuokratyötä tekevien keskuudessa korostuivat muut syyt, joita olivat lisäansioiden saaminen ja elämäntilanne, joka ei mahdollistanut kokoaikaisen työn tekemistä. Vaihtelunhalu, vuokratyön vapaus ja vakituisen työn etsimisen hankaluus olivat nyt hieman aiempaa harvemmin vuokratyöhön hakeutumisen perusteina.

Jos vuokratyön tekeminen ei olisi mahdollista, lähes kolme neljästä kokisi elämäntilanteensa hankaloituvan. Ajatukset eivät ole tässä suhteessa muuttuneet kolmen vuoden aikana.

Neljä viidestä piti osa-aikaista työtä tulevaisuuden vaihtoehtona, jos se sopisi elämäntilanteeseen. Osa-aikaisuus kiinnosti enemmistöä (75 %) myös työn teon tapana eläkeiän lähestyessä tai eläkkeelle siirtymisen jälkeen.

Kolmannekselle löytyi vuokratyötä alle viikossa

Vuokrahenkilöstössä oli lähes yhtä paljon naisia ja miehiä. Ikäjakauma painottui nuoriin, sillä kaksi kolmesta vastanneesta oli alle 35-vuotiaita. Tyypillinen koulutus oli toisen asteen koulutus ammattikoulussa, teknisellä tai kaupallisella alalla. Aiempiin vuosiin verrattuna vuokratyötä tekevien koulutustaso on noussut, sillä vain peruskoulun käyneitä oli vähemmän kuin ennen ja korkeakoulututkinnon suorittaneita tai korkeakoulussa opiskelevia entistä enemmän. Yli puolet teki vuokratyötä satunnaisesti ja vain noin neljännes, aiempaa harvempi, teki pääasiallisesti vuokratyötä. Puolet vuokratyöntekijöistä kuului ammattiliittoon.

Reilu kolmannes vastanneista oli saanut työtä VMP Groupin kautta ensimmäisellä kerralla alle viikossa työhakemuksen jätettyään. Kahdessa viikossa työtä saaneiden osuus oli 63 % ja kuukauden sisällä 79 %. Aiempiin tutkimuksiin verrattuna työn saantiin oli nyt kulunut keskimäärin hieman pidempiä aikoja.

Yritykselle vuokratyöntekijä merkitsee luotettavaa palvelua

Vuokrahenkilöstöä käyttävät yritykset arvioivat, että jos henkilöstön vuokraus ei olisi mahdollista, yrityksen asiakaspalvelu kärsisi. Yli puolet (56 %) näkisi asiakkaiden palvelukyvyn heikkenevän ja reilu kolmasosa uskoi, että tilanne heikentäisi yrityksen kannattavuutta (35 %) ja kasvumahdollisuuksia (35 %).

Vuokrahenkilöstöä käytetään eniten tuotanto- ja palvelutehtäviin. Kaksi viidestä vuokrahenkilöstöä käyttävästä yrityksestä oli vuokrannut henkilöstöä tuotantotehtäviin ja kolmasosa palvelutehtäviin. Varasto-, toimisto- ja muihin tehtäviin vuokrahenkilöstöä käytti noin yksi kymmenestä asiakasyrityksestä.

Vuokrahenkilöstöä käytetään tavallisimmin sesonkiapuna ja silloin, kun henkilöstöä tarvittaisiin lisää, mutta uusia vakituisia työntekijöitä ei vielä pystytä palkkaamaan. Molemmat olivat motiivina yli puolella vuokrahenkilöstöä käyttäneistä yrityksistä. Vakituisen henkilöstön sairauslomien, vuosilomien tai muiden sijaisuuksien järjestelemiseen vuokrahenkilöstöä käytti noin neljäsosa ja rekrytointivaikeuksien vuoksi viidesosa yrityksistä.

Kolmasosa yrityksistä oli vakinaistanut VMP Groupin kautta hankitun vuokratyöntekijän. Luku oli suurempi kuin aiemmissa tutkimuksissa.

– Vuokratyö on joustavuutensa ansiosta hyvä vaihtoehto niin työnantajille kuin työntekijöillekin useisiin eri tilanteisiin. Ammattilaiset saavat töitä ja yritykset voimavaroja sinne, minne niitä tarvitaan, Mika Kaukonen kommentoi.

One thought on “Lisääntyvä vuokratyövoiman käyttö rakentuu motivaatioon ja yleiseen tyytyväisyyteen

  1. Varteenotettava vaihtoehto aloitteleville yrityksille.

    Viime aikoina olen kuunnellut eri foorumeilla aloittelevien yritysten, start-up:ien kuvausta tämän hetken toimintaympäristöstä. Suurimpana haasteena nähdään työvoiman palkkaamiseen liittyvät joustamattomuustekijät. Jos ei ole "varaa" tahi "rohkeutta" omistaa, vuokraus on hyvä keino mennä eteenpäin. Tarjoaako yhteiskuntamme yhtäläisen tuen vuokratyöntekijöille perinteiseen työsuhteeseen verrattuna?

Comments are closed.

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan