Työsi aikajänteen pituus kertoo asemasi organisaatiossa

Yhteenveto:

  • työn aikajänne kertoo aseman organisaatiossa
  • esimiehen aikajänteen on oltava pidempi kuin alaisen
  • alimman tason aikajänne on alle 3 kuukautta
  • jos esimiehen ja alaisen aikajänne on sama seuraa mikromanageerausta
  • johtamisjärjestelmä luo pohjan eri aikajänteille

Miten pitkä aikajänne työhösi kuuluu kertoo asemasi organisaatiossa

Mitä pidempi aikajänne tehtäviisi kuuluu, sitä korkeammassa asemassa olet organisaatiossa. Jos aikajänteesi on alle kolme kuukautta, olet alimmalla organisaation tasolla.

Yrityksen toimitusjohtajan tehtäviin kuuluu muun muassa yrityksen visio ja strategia, joiden aikajänne on muutamia vuosia. Suurissa yrityksissä toimitusjohtajan aikajänne on pidempi kuin pienissä yrityksissä.

Esimiehen aikajänteen on oltava pidempi kuin alaisen. Se on tutkimusten mukaan merkitsevää sekä esimiehen, että alaisen työtyytyväisuudelle.

Kun molemmat, esimies ja alainen, työskentelevät samalla aikajänteelllä, esimies mikromanageeraa. Esimies tekee samaa kuin alainen. Hän puuttuu alaisen tehtäviin ja vie alaiselta valtaa suorittaa omaa työtään.

Esimiehen ja alaisen aikajänne voi olla myös liian suuresti eri pituisia, jolloin alaisen tavallinen valitus on, ettei hän saa tarvitsemaansa ohjausta ja esimiehen valitus on, että alainen on aloitekyvytön.

Eri pituiset aikajänteet näkyvät selkeästi yrityksen johtamisjärjestelmässä. Organisaation ylin taso huolehtii suunnitelmista, toteutuksesta, seurannasta ja korjaavista toimenpiteistä pitkällä tähtäimellä. Ylimmän tason alapuolella olevat organisaation tasot huolehtivat lyhyemmän aikavälin suunnittelusta, toteutuksesta, seurannasta ja korjaavista toimenpiteistä kunnes alimmalla tasolla aikajänteeksi on muodostunut yhdestä päivästä kolmeen kuukauteen.

Kokemukseni kymmenistä yrityksistä kertoo, että yrityksen henkilömäärän kasvaessa yrityksen johto voi jäädä samaan aikajänteeseen alaistensa kanssa, josta aiheutuu mikromanageerausta. Johdon tulee pidentää aikajännettään yrityksen kasvaessa.

Kustannusten kuriin laittoon keskittyvän yrityksen johto lyhentää aikajännettään ja voi käydä niin, ettei kukaan yrityksessä huolehdi yrityksen tulevaisuudesta ja sen varmistamisesta.

Pitkään aikajänteeseen liityy myös kyvykkyys. Pitkä aikajänne on vaativampaa kuin lyhyt. On helpompi tehdä tämän päivän työ kuin suunnitella yrityksen strategia ja visio kolmen vuoden aikajänteellä.

Koska pitkä aikaväli nostaa kyvykkyysvaatimuksia, ei jokaisella ole tietojenkäsittelykapasiteettia pitkää aikajännettä vastaavaan työhön. Heidän tulee pysyä alemmalla organisaation tasolla, jossa he voivat parhaiten käyttää hyväkseen kykyjään.

Sanonnan mukaan ihminen nousee sille tasolle, jossa hän on pätemätön. Sen voi välttää tutkimalla ja arvioimalla ihmisen kykyä prosessoida tietoa. Yksi testi on, pystyykö laatimaan vuoden myyntisuunnitelman.

Heikki Matias Luoma

Actional Oy

Tämä ja muita artikkeleita löytyvät blogistani.

Arvostan palautettasi.

Related Posts