PK yritysten suhdanneodotukset parantuneet merkittävästi

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset tulevasta ovat parantuneet: 43 prosenttia niistä arvioi suhdanteiden paranevan seuraavan vuoden aikana. Vain noin joka kymmenes pelkää suhdanteiden heikkenevän. Entistä useampi yritys haluaa kasvaa, eli uutta työtä on odotettavissa.

Puoli vuotta sitten parempia suhdanteita ennakoivia vastaajia oli seitsemän prosenttiyksikköä vähemmän ja vastaavasti heikkeneviä suhdanteita ennakoivia yhdeksän prosenttiyksikköä enemmän. Muutokseen vaikuttaa kotimarkkinoiden hyvä kehitys, joka kompensoi vientikysynnän heikkoa liikkeellelähtöä.

– Tunnelmat taloudessa ovat kääntymässä. Jos nyt uskaltaisimme tehdä uudistuksia, Suomi voisi lähteä hyvään kasvuun, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Tiedot käyvät ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön tänään julkistamasta Pk-yritysbarometrista. Siihen vastasi yli 6000 yrittäjää eri puolilta Suomea. Pk-yritysbarometri julkistetaan kaksi kertaa vuodessa. Siinä kysytään yritysten odotuksia tulevalle 12 kuukaudelle.

Liikevaihto normalisoituu ja investoinnit lähtevät liikkeelle

Liikevaihto-odotusten saldoluku nousi keväästä kahdeksan yksikköä arvoon 36. Se on lähellä hyvän talouskehityksen aikaista keskiarvoa. Kokonaisuudessaan pk-yritysten arviot liikevaihdon kehityksestä vaikuttavat olevan hieman talousennusteita positiivisempia.

Investointien saldoluku oli koko maassa positiivinen ensimmäisen kerran sitten kevään 2011, vaikka investointiodotukset ovat edelleen varovaiset.

– Investointeihin rohkaisevia toimia siis tarvitaan, ekonomisti Petri Malinen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Pk-yrityksiin syntyy uutta työtä

Voidaan olettaa, että pk-yrityksiin syntyy uusia työpaikkoja, vaikka suuri enemmistö – lähes 70 prosenttia – pk-yrityksistä kertoo jatkavansa nykyväellä. Taloustilanteen paranemisesta kertoo se, että kaikilla toimialoilla ja kaiken kokoisissa yrityksissä uskotaan, että työvoiman määrää voidaan edelleen lisätä.

– Työllistämistä helpottaa osin se, että palkkojen arvioidaan kohoavan vain hieman nopeammin kuin lopputuotehintojen, Petri Malinen sanoo.

– Jotta enemmistö yrityksistä saataisiin lisäämään työvoimaansa, työllistämistä pitää edelleen helpottaa esimerkiksi lisäämällä paikallista sopimista ja helpottamalla henkilöperusteista irtisanomista.

Puolet yrityksistä aikoo kasvaa, mutta vain viidennes vie

Kasvuhakuisten pk-yritysten määrä on kasvanut keväästä viidellä prosenttiyksiköllä. Nyt 11 prosenttia pk-yrityksistä ilmoittaa olevansa voimakkaasti kasvuhakuisia ja 39 prosenttia suunnittelee kasvavansa mahdollisuuksiensa mukaan. Voimakkaasti kasvuhakuisten pk-yritysten määrä on jo samalla tasolla kuin ennen finanssikriisiä.

Kansainvälistyminen on keskeinen kasvun väylä. Viidennes Pk-yritysbarometriin vastanneista yrityksistä tekee ulkomaankauppaa tai toimii ulkomailla. Viennin määrä noussee seuraavan 12 kuukauden aikana, sillä kaikilla päätoimialoilla odotetaan voimakkaasti suurempaa vientiä.

Suuria alueellisia eroja

Suhdanneodotukset vaihtelevat voimakkaasti eri puolilla Suomea, mutta kaikilla alueilla näkymät ovat parantuneet selvästi viime keväästä. Korkein saldoluku, 41, on pääkaupunkiseudulla. Helsinki on selvityksessä oma alueensa, ja se tuli heti toisena saldoluvulla 39. Eniten saldoluku nousi Lapissa, jossa nousua on 26 yksikköä.

Myös odotukset työntekijöiden määrästä ovat kohonneet koko maassa. Parhaat näkymät on pääkaupunkiseudulla. Eniten henkilöstömäärän odotus parani Satakunnassa.
Vientiodotukset ovat kovimmat Kainuussa. Suurin nousu siinäkin tapahtui Satakunnassa.

 

Lisää tietoa: Yritysbarometri

Related Posts

Kevyttä

Euroopan tukiunioni

Suomessa v. 1994 järjestettiin kansanäänestys EU:hun liittymisestä ja ”kampanjoin” aika tavalla liittymisen puolesta. Kaikenlaisia mielipiteitä minullakin on ollut 🙂

EU on ehkä aina ollut tai ainakin