Pörssiosakkeiden myyntistrategioita. Esimerkkejä.

Allekirjoittanut piti ToTo-sijoittajakerhon kokouksessa 17.5.2011 esityksen menettelytavoista osakkeiden myymiseksi. Esimerkkikohteena oli Espoon Superosake Oy:n Suomi salkun osakkeiden kaupankäyntiohjaukset ja myynnit. Tavoitteena salkulle on voittojen optimaalinen kerääminen ja tappioiden minimointi. Tappioiden minimointi on pääprioriteetti salkun korkean kokonaistuoton saavuttamiseksi (kts. Liite1). Siten osatavoitteena ovat, että:

 

– kolme tai yli toteutunutta investointia tai kauppaa viidestä ovat voitollisia, ja että

– toteutuneiden voitollisten investointien tai kauppojen voitot ovat suuremmat kuin tappiollisten kauppojen tappiot, ja että

– salkun vuotuinen kokonaistuotto on yli 15 %.

 

 

Sijoituksen tuotto-odotuksen arviointi

 

Osakkeen tuotto-odotuksen arviointia varten on luotu seuraava malli:

 

Sod = OPOvaat – BVC + Egrowth, jossa

 

Sod = Osakesijoituksen keskimääräinen tuotto-odotus lähivuosina per vuosi, %

 

OPO vaat = Yhtiön oman pääoman laskennallinen tuotto-vaatimus, %,
joka saadaan Balance Consultingin BVC analyysistä,

 

BVC = Markkinoiden vaade tuloskehityksestä per vuosi kolmena seuraavana tilikautena, analyysipäivän kurssilla , %,

joka saadaan Balance Consultingin BVC analyysistä,

 

Egrowth = Ennustettu vuotuinen tuloskasvu vuosille 2012-2014, %,
mikä saadaan analyytikkojen ennusteista, konsensusennusteista ja omista kohtuullisuusarvioista.
 

 

Kaupankäyntiohjaukset

 

Osakkeiden kaupankäyntiohjaukset perustuvat osakesijoituksen tuotto-odotukseen (Sod) ja tekniseen trendiin.

 

– Osta, jos Sod > 15 %, ja trendi ylös tai sivulle,

– Pidä, jos Sod > 15 %, ja trendi alas, mutta vain ProtecProfit rajaan asti, jolloin myydään,

– Osta, jos 15 % > Sod >10 %, ja trendi ylös,

– Pidä, jos 15 % > Sod >10 %, ja trendi sivulle,

– Pidä, jos 10 % > Sod > 5 %, ja trendi ylös tai sivulle,

– Myy, jos 15 % > Sod > 5 %, ja trendi alas, kun kurssi pudonnut ProtectProfit rajan alle,

– Myy, jos Sod < 5 %, ja trendi sivulle tai alas, kun kurssi pudonnut ProtectProfit rajan alle,

– Myy aina, jos kurssi putoaa alle 200 päivän liukuvan keskiarvon oltuaan selvästi yli sen.

 

Tekniset trendit luetaan 20 päivän yksinkertaisesta, 55 päivän eksponentiaalisesta ja 200 päivän yksinkertaisesta liukuvasta keskiarvosta. Liukuvia keskiarvoja painotetaan samassa järjestyksessä.

 

Oheisessa taulukossa (Liite 2) nähdään analyysipäivänä 9.5.2011 Espoon Superosakkeen salkussa oleville suomalaisille osakkeille arvioidut keskimääräiset tuotto-odotukset per vuosi lähivuosina sekä analyysiajankohdan tekniset trendit ja kaupankäyntiohjaukset. Taulukon toinen osakelaji Exel Composites toimii seuraavassa esimerkkinä suunnitelluista ja toteutuneista myynneistä.

 

 

Kaupankäyntiohjaukset ohjaavat suojamyynteihin

 

Osake myydään manuaalisesti päivän päätöskurssin laskettua ProtectProfit suojausrajan alle (kts. Liite 1). Protect Profit stopmarginaali ovat noin 7- 13 % omistusaikaisen huipun alapuolella. Kurssin noustessa ProtectProfit stoprajaa nostetaan vaiheittain korkeamman tukitason päälle.

 

 

Suoja- ja turvatasojen asettaminen. Esimerkki.

 

Exel Compositen päivägraafista nähdään (kts. Liite 1), kuinka manuaalinen Protect Profit Myynti Stop on määritetty 8,1 €:ksi, parisen senttiä viimeisen parin viikon pohjan muodostaman tukitason alapuolelle.

Automaattinen Turva Myynti Stop asetettiin sensijaan 7,78 €:ksi, noin 20 senttiä viime kuukauden alemman pohjan alapuolelle.

 

 

Turvastop aktivoi äärimmäisenä suojana osakkeen myynnin laskussa

 

Osakkeesta myydään automaattisesti puolet kurssin laskettua Turva Stop rajalle tai sen alle. Loput osakkeet myydään manuaalisesti, jos lasku näyttää jatkuvan, ja osoittaa siten turvalaukaisun oikeaksi.

 

Turva Stop marginaalit ovat noin 9 – 20 % omistusaikaisen huipun alapuolella. Kurssin noustessa nostetaan vaiheittain Turva Stop rajaa korkeamman tukitason päälle.

 

 

Tavoitehinta
 

Osakkeen tavoitehintataso tunnistetaan hintakäyrästä ja hintaan lisättävästa keskimääräisestä vuotuisesta tuotto-odotuksesta. Tavoitehinta asetetaan sopivalle kurssitasolle muutamia senttejä sopivan vastustason alle.

 

Tavoitehinnan myyntimääräys asetetaan ostettaessa samoin kuin Turva Stop myyntimääräyskin. Tavoitehinnan saavuttaneista osakkeista myydään automaattisesti puolet. Lopuille osakkeille asetetaan uusi korkeampi tavoitehinta.

 

 

Tavoitehinnan asettaminen. Esimerkki.

 

Exel Compositen päivägraafista nähdään (kts. Liite 1), kuinka tavoitehinta on asetettu 10,45 €:ksi, noin 15 % yli analyysipäivän kurssin, eli vastaten suunnilleen analyysipäivän kurssin ja keskimääräisen vuotuisen tuotto-odotuksen summaa.

Esimerkkigraafista näkyy myös, että Exel Compositesin edellinen tavoitehinta 9,2 € oli saavutettu ennen analyysipäivää, jolloin Exel Composites osakkeista oli myyty automaattisesti puolet.

 

Tuotto/riski suhde

 

Osakkeen tavoitehinnan ja stopmyyntihintojen määrittämisen yhteydessä määritetään myös laskennallinen Tuotto/Riski suhde.

 

Tuotto/Riski suhde = (Tavoitehinta – Ostohinta) / (Ostohinta- Stopmyyntihinta).

 

Laskennallisen Tuotto/Riski suhteen pitää olla paljon suurempi kuin yksi, jotta kauppaa tai sijoitusta kannattaa ja saa lähteä toteuttamaan.

 

 

Tavoitemyynti- ja Stopmyyntitoimeksiannot

 

Kaikille salkun osakkeille on annettu myyntitoimeksiannot sekä Tavoitehinnalla että Turva Stop hinnalla, mistä puolet Tavoitehinnalla ja toinen puoli Turva Stop hinnalla (kts. Liite 1).

 

Esimerkisi 625:n Exel Composites osakkeen tapauksessa on analyysipäivänä 9.5.2011 annettu niistä 325:lle osakkeelle Tavoitemyynnin rajahinnaksi 10,45 €, ja 300:lle osakkeelle Turva Stop myynnin aktivoivaksi hinnaksi 7,78 € ja kurssivaateeksi 7,73 €.

Related Posts