Sinkkujen ja kahden hengen vuokra-asunnot ovat kysytyimpiä

   Tilastokeskuksen tuore julkistus kertoo vahvasti vuokramarkkinoiden muutoksesta. Vuodesta 2005 lähtien vuokralla asuvien henkilöiden määrä on laskenut 50 000 hen-kilöllä. Samaan aikaan vuokra-asuntokuntien määrä ja kysyntä ovat kasvaneet koko 2000-luvun ajan. Vuokra-asumisen suurin kysyntä on selkeästi yhden ja kahden hen-gen kotitalouksilla, toteaa VVO:n toimitusjohtaja Jani Nieminen.

   Vuokra-asuntohakemuksissa kaksi kolmesta hakijasta hakee yksiötä tai kaksiota. Kolmella neljästä hakijasta on mainittuna kaksio hakemuksessaan. Uusien vuokra-asuntojen toteutuksen kannalta tämä trendi pitäisikin ottaa entistä vahvemmin huo-mioon jo kaavoitusvaiheessa, jatkaa toimitusjohtaja Nieminen.

Tilastokeskuksen mukaan keskimääräinen asuntokunnan keskikoko Suomessa vuonna 2000 oli 2,21 henkilöä ja 2,07 henkilöä vuonna 2011. Vuokra-asumisessa vastaavasti vuonna 2000 asuntokunnan keskikoko oli 1,85 henkilöä ja 1,65 henkilöä vuonna 2011. Vuoden 2011 lopussa 24 % väestöstä asui vuokralla.

Tuotannon olisikin entistä vahvemmin vastattava kysyntään. Jo pitkään olemme pu-huneet, että esimerkiksi Helsingissä yhä osittain sovellettava 75 neliömetrin keskipin-ta-alan vaade ei vastaa vuokra-asumisen kysyntää. Vastaavasti autopaikkojen tarve hyville sijainneille toteutettavissa kohteissa on nykynormeja pienempi ja VVO:lla on hyvät kokemukset autottomien talojen kokeiluista, toteaa Nieminen.

Pääkaupunkiseudun huutavaan asuntopulaan olisikin löydettävä kysynnän mukaisia ratkaisuja. Pyrittäessä kohtuuhintaiseen vuokra-asumiseen, on varmistettava, että tuotetaan kysynnän mukaisia asuntoja ilman ylimääräisiä rakentamismääräyksistä tai kaavoituksesta johtuvia kustannuksia.

Nieminen muistuttaa, että rakentamisen kustannuksia aiheuttavat autopaikkamäärä-ykset ovat enimmillään lähes 1 000 €/krsm2, kaavoittajan vaatimukset monimuotoi-suudesta 250 €/krsm2, jatkuvasti kasvavat yhteistilavaatimukset noin 200 €/krsm2 ja esteettömyysmääräykset noin 150 €/krsm2. Näistä löytyisivät suurimmat säästökoh-teet, toteaa Nieminen.

Related Posts

M2-rahavaranto EU:ssa
Yhteiskunta

Ylilyöntien aikakausi?

2020-luku on alkanut monessa mielessä ikävästi. Suomessa vuosikymmen alkoi vähälumisimmalla talvella yli vuosisataan, mikä nosti ilmastonmuutoskeskustelua hetkeksi pöydälle. Talven vähälumisuus jäi kuitenkin huomionaiheena nopeasti taka-alalle,

Sijoittaminen

Sijoittamisen teoria ja käytäntö

Nordnetin osakestrategi Jukka Oksaharju on vuosien ajan kirjoittanut korostetun paljon säännöllisestä osakkeiden ostamisesta, allokaatiosta, osinkojen merkityksestä, korkoa korolle –efektistä ja osinkoa kasvattavista firmoista, osinkoaristokraateista.

Oksaharjun kunniaksi

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com