TUTUSTUMINEN HEDGEHOGIN SIJOITUSTUOTTEISIIN JA KONEELLISEEN KAUPANKÄYNTIINTTC (Technical Traders Club) vieraili 12.3.2010 ja 19.3.2010 Hedgehogissa Espoon Tapiolassa.

Hedgehog Oy.

 

Hedgehog Oy on vuonna 2004 perustettu yksityinen sijoitusyhtiö, joka sijoittaa varansa pääasiassa Pohjois-Amerikan markkinoille. Yhtiö tavoittelee nimensä mukaan absoluuttista tuottoa markkinoiden kehityssuunnista riippumatta. Ammattimainen sijoittaja voi sijoittaa yhtiön sijoitustuotteisiin joko tuottoon sidottujen pääomalainojen kautta tai kiinteäkorkoisen tavallisen lainan kautta. Yhtiön pääomalainojen tuotto perustuu nopeatempoiseen ja automatisoituun kaupankäyntiin jatkuvasti kehitettävien strategioiden avulla. Pörssitoimeksiantojen määrä on tuhannen luokkaa päivässä ja kauppojen määrää tuhansia päivässä. Käytettävien strategioiden avulla hyödynnetään markkinoilla esiintyviä poikkeamia markkinatehokkuudesta (anomalioita). Yhtiön sijoitustuotteilla on positiivinen tuottohistoria koko toiminta-aikansa kaikilta vuosilta.

Yhtiön toimitusjohtaja on Tuomas Karjalainen ja hallituksen puheenjohtaja on Kalle Rönkkö, molemmat yhtiön perustajajäseniä. Iltojen esitykset piti Jarkko Peltomäki, Associate, Tuomas Karjalaisen täydentämänä.

 

Minimisijoitus yhtiön sijoitustuotteisiin on 50000 EUR, joten sijoitustuotteiden kohderyhmänä ovat ammattimaiset sijoittajat. Sijoitustoiminnan varallisuudesta muodostaa yrityksen oma pääoma suuren osan.

 

 

Hedgehogin toiminta

 

Hedgehogilla kerrottiin olevan vahva kokemus kaupankäynnistä yhdysvaltalaisten sekä Yhdysvalloissa listattujen eurooppalaisten pankkien ja kiinteistöyhteenliittymien osakemuotoisten hybridituotteiden ja debentuurien hinnoittelussa esiintyvistä anomalioista, joita hyödennetään RapidFire tuotteen kaupankäynnissä. Hybridituotteilla tarkoitetaan etuosakkeita ja osakkeita, joissa on bondin ja osakkeen ominaisuuksia yhdessä.

 

Hedgehogilla on myös vahva kokemus fundamenttianalyysistä ja teknisestä analyysistä sekä mikro- että makrotasolla, joita sovelletaan LiquidFire tuotteessa.

 

Hedgehogin perustajien ja työntekijöiden erityisosaamisaluetta ovat myös tietotekniikka ja automatisoitu kaupankäynti kehittyneiden järjestelmien avulla.

 

Tietoteknistä osaamista ja markkinakokemusta pyritään käyttämään paremmin sekä vanhoilla alueilla että uusilla osa-alueilla. Vanhoja sijoitustuotteita ja niissä käytettäviä strategioita joudutaan kehittämään toistuvasti, koska markkinat muuttuvat. Esimerkiksi NYSE:n markkina vaatii enemmän muutosta strategioihin kuin Kanadan markkina, koska NYSE on kilpaillumpi markkina.

 

 • Hedgehogin sijoitustoiminnan kehitys perustuu tuoton jatkuvaan seurantaan,

 • sijoitustoiminnan riskienhallinta on reaaliaikaista ja perustuu jatkuvaan valvontaan,

 • kaupankäynti on mahdollisimman automatisoitua, koska manuaalinen valvonta ja kaupankäynti olisi ihmiselle hyvin tylsää. Tietokoneella ja myös näytöllä voi seurata montaa osaketta ja niiden kauppoja samanaikaisesesti,

 • Kaupankäynnissä pyritään hyötymään markkinoilla esiintyvistä poikkeamista markkinatehokkuudesta (anomalioita). Kahdella samanlaisella osakkeella voi olla yhdestä poikkeava hintasuhde ja esimerkiksi hybridilainoilla on usein anomalioita.

PS. Anomalialla tarkoitetaan tässä poikkeamaa, joka sisälttää riskiä, erona käsitteestä “arbitraasi”, millä tarkoitetaan riskitöntä tuottoa.

 

 

Tuotekehitysprosessi

 

Hedgehogin sijoitustuotteiden tuotekehitysprosessi kuvattiin lyhyesti:

 

 • Markkina-anomalian tunnistaminen joillakin sijoitusinstrumenteilla ja sen manuaaliset kokeilut “papertrading”-tilillä sekä oikealla rahalla,

 • selvitys siitä, toistuuko tämä markkina-anomalia ja voiko sen toistaa koneellisesti tai manuaalisesti sekä voiko sen hyödyntämisellä tehdä rahaa,

 • selvitys siitä löytyykö riittävästi ja riittävän likvidejä instrumenttejä, joissa samanlainen anomaliakäyttäytyminen, koska strategian täytyy sopia usealla osakkeelle, jotta sitä kannattaa toteuttaa,

 • uuden kaupankäyntistrategian luominen valituille instrumenteille sekä valinta niiden toteuttamiseksi joko manuaalisesti tai koneellisesti,

 • uuden kaupankäyntitaktiikan tai taktiikkojen luominen uudelle strategialle, eli miten osto- ja myyntitarjoukset laitetaan markkinoilla, koska tarjoustyyppejä on kymmeniä erilaisia,

 • kaupankäyntiohjelman kehitys ja sen ohjelmointi sekä virhetestaus,

 • kaupankäyntistrategian ja valitun taktiikan simulointi backtestausajoilla ja tarvittaessa vielä papertrading-tilillä riittävän isolla sijoitusinstrumenttijoukolla,

 • koneellinen kaupankäynti ja sen valvonta sekä arviointi,

 • markkinataktiikan ja kaupankäyntiohjelman modifiointi tarvittaessa.

 

Tuotekehitys on toistuvaa ja luonteeltaan jatkuvaa, koska markkinat muuttuvat. Esimerkiksi vuonna 2005 markkinoilla oli rauhallista, jolloin Rapidfiren tuottokin oli maltillista eli 19 % yli markkinatuoton. Mutta esimerkiksi vuoden 2007 loppupuolella jouduttiin tekemään merkittävää RapidFire 2:n sijoitusstrategian kehitystyötä, jonka tuloksena loppuvuoden tuottotulokset paranivat paljon.
 

 

Nykyiset sijoitustuotteet

 

RapidFire 2 on Equity Neutral -tyyppinen tuote, johon on sijoitettu noin 4 MEUR varoja. RapidFire 2:n kohde-etuutena ovat Pohjois-Amerikan pörsseissä noteeratut pääasiassa pankkiarvopaperit. Sijoitusstrategian tavoitteena on tuottaa positiivista absoluuttista tuottoa. Osakemarkkinariski pyritään pitämään neutraalina tai kohtuullisena. Sijoitusstrategialla käydään kauppaa myös arvopapereilla, joilla on alhainen likviditeetti. Pankkikohtainen riski on vähäinen, koska sijoitusstrategia edellyttää varallisuuden hajauttamista usean pankin arvopapereihin.

 

RaipdFire 2 hyödyntää parikauppaa eli nopeita ja lyhytaikaisia suhteellisia hinnoitteluvirheitä arvopaperipareille. Kauppa on sekä päivän sisäistä että pidempää. Long/short equity strategiaa toteutetaan myös yli yön eli “keskipitkällä aikavälillä”.

 

Rapidfire 1- ja 2 tuotteiden vuosittainen nettotuotto sijoittajalle on tuottopalkkioiden jälkeen ollut kaikkina kalenterivuosina 2005 – 2009 positiivinen ja osinkokorjattua markkinatuottoa markkinatuottoa (SPY, SP500 ETF) parempi. Aloitushetkestä 2005 alkaen on RapiFiren nettotuotto ollut kokonaisuudessaan yli 400 % ja vuosittainen nettotuotto on ainakin toistaiseksi jatkuvasti parantunut. Kuitenkin kun volatiliteetti -indeksi VIX on ollut korkeampi, niin RapidFiren tuottokin on ollut yleensä parempi. Vuoden 2008 laskumarkkinassa saatiin esimerkiksi sijoittajalle Hedgehogin voittopalkkioden jälkeen 45 %:n tuotto. Vuoden 2008 finanssikriisissä myytiin esimerkiksi Lehman Brothers salkusta ennen pohjaa, koska romahduksessa ei kannata käydä kauppaa epälikvideillä markkinoilla.

Myöskään finanssikriisin jälkeen ei USA:n markkinoilla enää saa tehdä “Naked Shortia”, mikä lisää kaupankäyntikustannuksia.

RapidFire 2:ssa on bruttosijoitusaste tyyppillisesti vähän yli 1- 1,5. Nettosijoitusaste on noin 15 %:n paikkeilla kun on paljon Shortteja (lyhyeksimyyntejä).

 

RapidFire 2:n nousukehitys hyytyi vuoden 2010 viimeisellä kvartaalilla, kun volatiliteetti laski ja anomaliat ja “arbitraasit” muuttivat luonnettaan mm. minuuttitason ja päivän sisäisistä anomalioista pidemmiksi. Kun muutokset markkinoilla ovat hitaampia niin hinnoitteluvirheet korjautuvat myös hitaammin, mikä vaatii parametrien muuttamista kaupankäyntistrategioiden ohjelmissa ja myös sijoitusuniversumin insrumenttien läpikäyntiä.

 

Anomaliat voidaan Hedgehogin mukaan jakaa ajallisen kehityksen perusteella kolmeen luokkaan:

 

 • Nopeat anomaliat – minuutit,

 • Keskipitkät anomaliat – päivät, ja

 • Pitkät anomaliat – viikot.

 

Hedgehogin edustajat pitivät kuitenkin tätä viimeaikaista nousukehityksen hyytymistä tai myös pientä notkahdusta hyvänä tuotteen merkintätilaisuutena, koska ennenkin oli aina heidän tuotekehityksensä avulla noustu notkahduksista tai sivuttaisliikkeestä.

 

 

LiquidFire on uudempi tuote, johon on sijoitettu vähemmän varoja kuin RapidFire 2:een. LiquidFire:n sijoitusstrategia on Long/Short equity – tyyppinen, jossa kohde-etuutena ovat Pohjois-Amerikan pörsseissä noteeratut riittävän likvidit pankkiarvopaperit ja pienet pörssilistatut yritykset sekä halventuneet riskiyritykset. Sijoitusstrategian tavoitteena on tuottaa positiivista absoluuttista tuottoa kohtalaisella likviditeettiriskillä. Pankkikohtainen riski on vähäinen, koska sijoitusstrategia edellyttää hallinnoidun varallisuuden hajauttamista usean pankin arvopapereihin.

 

Tässä mainittuja riskiyrityksiä voivat olla esimerkiksi Chapter 11 -yritykset, joiden “Q”- merkittyjä osakkeita voidaan pitää “halpoina optioina”. Arvopapereiden sisällöllinen ja “samojen arvopapereiden “ eri sarjojen erojen tunteminen LiquidFireä varten vaatii Hedgehogilta myös merkittävää funda-analyysipanosta.

 

Esimerkiksi XLS (Financial Select Sector) tai SPY (SP 500) ETF:iä käytetään LiquidFiressä lyhyiden finanssipositioiden suojaamiseen kuten myös myymällä lyhyeksi (short) SP500- indeksifutuuria.

 

LiquidFiressä saadaan myös tuottoa unilateerilla Market Making:illä eli kaupankäynnillä, jossa toteutuneesta toimeksiannosta saadaan hyvitysmaksu. LiquidFiressä on pienempi sijoitusaste kuin RapidFiressä.

 

LiquidFiren kaupallisen käyttöönoton jälkeen vuoden 2009 alkupuolella koettiin LiquidFiressä melkein 40 % notkahdus, kun volatiliteetti oli odotettua suurempi ja suojaaminen oli vaikeampaa ja ei silloin onnistunut. Sieltä palauduttiin kuitenkin strategiaa muuttamalla ja vuoden aikana saatiin sijoittajalle voittopalkkioiden jälkeen, RapidFire:n tuottoa selvästi alhaisempi, noin 30 %:n tuotto.

 

LiquidFiren tämänhetkinen tuotekehitys tähtää multistrategiaan eli useamman strategian kuin nykyisten käyttöönottoon. LiquidFiressä on tarkoitus noudattaa useita eri osastrategioita, jotka on aiemmin kehitetty tai ovat kehityksen kohteena. Strategioita voidaan sitten valita ja ajaa markkinatilanteen perusteella.

 

LiquidFire- tuotteseen on testauksen avulla todettu sopivan paljon suuremman sijoitusmassan kuin RapidFireen. RapidFiren ei odoteteta nykymuodossaan voivan vetää enempää pääomaa kuin noin 20 MEUR kapasiteettirajoitteeseen asti tuoton kärsimättä.

 

 

Multifire sijoitusstrategiat

 

Ideana mahdollisessa kehitys- ja rahastoyhtiöhankkeessa on pohjana LiquidFire tuote. MultiFire on eräänlainen “sateenvarjo” osastrategioille ja MultiFire voisi ohjata nykyistä nopeammin pääomalainojen varoja jatkuvasti reaaliaikaisesti simuloitaviin sopiviin osastrategioihin (strategiakori) markkinatilanteen ja markkinasentimentin perusteella. Osastrategioita ovat mm:

 

 • Market Making, eli esimerkiksi laitetaan non-marketable tarjous ja saadaan, jos toimeksianto toteutuu elektronisesta välitysverkosta (esim. BATS,ISLAND) tietyn aikavälin kuluessa hyvitysmaksu. Kun volyymit vähenevät niin tarvitaan lisää likviditeettiä Market Makingillä,

 • Closed-end Fund vs. ETF, anomaliat unilateraalisti tai pareittain tai ryhmittäin,

 • fundamenttianalyysi yhdistettynä tekniseen analyysiin erilaisille pörssilistatuille instrumenteille (osakkeet, hybridit),

 • stock-picking eli aliarvostettujen yhtiöiden valinta, joilla nousupotentiaalia,

 • hybridi-instrumenttien anomaliat,

 • anomaliat yleisesti,

 • pari- ja ryhmäkauppa nykyistä yleisemmin (anomalia, arbitraasi),

 • arbitraasit, tällaisia esiintyy lyhytaikaisesti,

 • erilaiset optiostrategiat kuten esim. long gamma.(Market-neutral) covered call (riskikorjattu tuotto kasvaa bull-markkinoilla).

 

Näin voitaisiin varoja allokoida eri strategioiden välillä eri markkinatilanteissa joustavammin, kun saadaan indikaatiot parhaista strategioista reaaliaikaisesti. Näin ei menisi aikaa strategioiden selvittämisen ja testaamisen vuoksi ennen tilanteeseen sopivien strategioiden käyttöönottoa.

 

 

 

Nykyisten tuotteiden riskianalyysi

 

Hedgehogin tuotteille esitettiin myös riskianalyysi vuodelle 2009.
 

RapidFire 2:n tapauksessa oli laadittu 90 päivän liukuva Value-at-Risk (MvaR) 22:lle kaupankäyntipäivälle. Tässä MVaR:in (modifioitu VaR) arvoksi saatiin saatiin 50000 EUR:on pääomalainalle 99 % todennäköisyydellä vuoden 2009 joulukuussa noin 48500 EUR, mikä vastaa noin 1500 EUR:on menetyspotentiaalia.

 

LiquidFirelle saatiin vastaavaksi MvaR:in huonoimmaksi arvoksi 50000 EUR:on sijoitukselle joulukuussa 2009 noin 45000 EUR, vastaten noin 5000 EUR:on menetyspotentiaalia.

 

 

Tutustuminen koneelliseen kaupankäyntiin

 

Lopuksi tutustuttiin Tuomas Karjalaisen opastuksella koneelliseen kaupankäyntiin ja kaupankäyntijärjestelmiin tarkastelemalla suuria näyttöjä kaupankäyntihuoneessa.

Todettiin, että nykyisin kaikesta kaupankäynnistä likvideissä pörsseissä on noin 60 % automatisoitua eli koneellista. Hedgehog tekee yhtenä pörssin aukiolopäivänä Pohjois-Amerikan pörseissä noin 1000 toimeksiantoa ja noin 2000 – 4000 kauppaa, joista suurin osa on koneellisia.
TTC (Technical Traders Club) vieraili 12.3.2010 ja 19.3.2010 Hedgehogissa Espoon Tapiolassa.

Hedgehog Oy.

 

Hedgehog Oy on vuonna 2004 perustettu yksityinen sijoitusyhtiö, joka sijoittaa varansa pääasiassa Pohjois-Amerikan markkinoille. Yhtiö tavoittelee nimensä mukaan absoluuttista tuottoa markkinoiden kehityssuunnista riippumatta. Ammattimainen sijoittaja voi sijoittaa yhtiön sijoitustuotteisiin joko tuottoon sidottujen pääomalainojen kautta tai kiinteäkorkoisen tavallisen lainan kautta. Yhtiön pääomalainojen tuotto perustuu nopeatempoiseen ja automatisoituun kaupankäyntiin jatkuvasti kehitettävien strategioiden avulla. Pörssitoimeksiantojen määrä on tuhannen luokkaa päivässä ja kauppojen määrää tuhansia päivässä. Käytettävien strategioiden avulla hyödynnetään markkinoilla esiintyviä poikkeamia markkinatehokkuudesta (anomalioita). Yhtiön sijoitustuotteilla on positiivinen tuottohistoria koko toiminta-aikansa kaikilta vuosilta.

Yhtiön toimitusjohtaja on Tuomas Karjalainen ja hallituksen puheenjohtaja on Kalle Rönkkö, molemmat yhtiön perustajajäseniä. Iltojen esitykset piti Jarkko Peltomäki, Associate, Tuomas Karjalaisen täydentämänä.

 

Minimisijoitus yhtiön sijoitustuotteisiin on 50000 EUR, joten sijoitustuotteiden kohderyhmänä ovat ammattimaiset sijoittajat. Sijoitustoiminnan varallisuudesta muodostaa yrityksen oma pääoma suuren osan.

 

 

Hedgehogin toiminta

 

Hedgehogilla kerrottiin olevan vahva kokemus kaupankäynnistä yhdysvaltalaisten sekä Yhdysvalloissa listattujen eurooppalaisten pankkien ja kiinteistöyhteenliittymien osakemuotoisten hybridituotteiden ja debentuurien hinnoittelussa esiintyvistä anomalioista, joita hyödennetään RapidFire tuotteen kaupankäynnissä. Hybridituotteilla tarkoitetaan etuosakkeita ja osakkeita, joissa on bondin ja osakkeen ominaisuuksia yhdessä.

 

Hedgehogilla on myös vahva kokemus fundamenttianalyysistä ja teknisestä analyysistä sekä mikro- että makrotasolla, joita sovelletaan LiquidFire tuotteessa.

 

Hedgehogin perustajien ja työntekijöiden erityisosaamisaluetta ovat myös tietotekniikka ja automatisoitu kaupankäynti kehittyneiden järjestelmien avulla.

 

Tietoteknistä osaamista ja markkinakokemusta pyritään käyttämään paremmin sekä vanhoilla alueilla että uusilla osa-alueilla. Vanhoja sijoitustuotteita ja niissä käytettäviä strategioita joudutaan kehittämään toistuvasti, koska markkinat muuttuvat. Esimerkiksi NYSE:n markkina vaatii enemmän muutosta strategioihin kuin Kanadan markkina, koska NYSE on kilpaillumpi markkina.

 

 • Hedgehogin sijoitustoiminnan kehitys perustuu tuoton jatkuvaan seurantaan,

 • sijoitustoiminnan riskienhallinta on reaaliaikaista ja perustuu jatkuvaan valvontaan,

 • kaupankäynti on mahdollisimman automatisoitua, koska manuaalinen valvonta ja kaupankäynti olisi ihmiselle hyvin tylsää. Tietokoneella ja myös näytöllä voi seurata montaa osaketta ja niiden kauppoja samanaikaisesesti,

 • Kaupankäynnissä pyritään hyötymään markkinoilla esiintyvistä poikkeamista markkinatehokkuudesta (anomalioita). Kahdella samanlaisella osakkeella voi olla yhdestä poikkeava hintasuhde ja esimerkiksi hybridilainoilla on usein anomalioita.

PS. Anomalialla tarkoitetaan tässä poikkeamaa, joka sisälttää riskiä, erona käsitteestä “arbitraasi”, millä tarkoitetaan riskitöntä tuottoa.

 

 

Tuotekehitysprosessi

 

Hedgehogin sijoitustuotteiden tuotekehitysprosessi kuvattiin lyhyesti:

 

 • Markkina-anomalian tunnistaminen joillakin sijoitusinstrumenteilla ja sen manuaaliset kokeilut “papertrading”-tilillä sekä oikealla rahalla,

 • selvitys siitä, toistuuko tämä markkina-anomalia ja voiko sen toistaa koneellisesti tai manuaalisesti sekä voiko sen hyödyntämisellä tehdä rahaa,

 • selvitys siitä löytyykö riittävästi ja riittävän likvidejä instrumenttejä, joissa samanlainen anomaliakäyttäytyminen, koska strategian täytyy sopia usealla osakkeelle, jotta sitä kannattaa toteuttaa,

 • uuden kaupankäyntistrategian luominen valituille instrumenteille sekä valinta niiden toteuttamiseksi joko manuaalisesti tai koneellisesti,

 • uuden kaupankäyntitaktiikan tai taktiikkojen luominen uudelle strategialle, eli miten osto- ja myyntitarjoukset laitetaan markkinoilla, koska tarjoustyyppejä on kymmeniä erilaisia,

 • kaupankäyntiohjelman kehitys ja sen ohjelmointi sekä virhetestaus,

 • kaupankäyntistrategian ja valitun taktiikan simulointi backtestausajoilla ja tarvittaessa vielä papertrading-tilillä riittävän isolla sijoitusinstrumenttijoukolla,

 • koneellinen kaupankäynti ja sen valvonta sekä arviointi,

 • markkinataktiikan ja kaupankäyntiohjelman modifiointi tarvittaessa.

 

Tuotekehitys on toistuvaa ja luonteeltaan jatkuvaa, koska markkinat muuttuvat. Esimerkiksi vuonna 2005 markkinoilla oli rauhallista, jolloin Rapidfiren tuottokin oli maltillista eli 19 % yli markkinatuoton. Mutta esimerkiksi vuoden 2007 loppupuolella jouduttiin tekemään merkittävää RapidFire 2:n sijoitusstrategian kehitystyötä, jonka tuloksena loppuvuoden tuottotulokset paranivat paljon.
 

 

Nykyiset sijoitustuotteet

 

RapidFire 2 on Equity Neutral -tyyppinen tuote, johon on sijoitettu noin 4 MEUR varoja. RapidFire 2:n kohde-etuutena ovat Pohjois-Amerikan pörsseissä noteeratut pääasiassa pankkiarvopaperit. Sijoitusstrategian tavoitteena on tuottaa positiivista absoluuttista tuottoa. Osakemarkkinariski pyritään pitämään neutraalina tai kohtuullisena. Sijoitusstrategialla käydään kauppaa myös arvopapereilla, joilla on alhainen likviditeetti. Pankkikohtainen riski on vähäinen, koska sijoitusstrategia edellyttää varallisuuden hajauttamista usean pankin arvopapereihin.

 

RaipdFire 2 hyödyntää parikauppaa eli nopeita ja lyhytaikaisia suhteellisia hinnoitteluvirheitä arvopaperipareille. Kauppa on sekä päivän sisäistä että pidempää. Long/short equity strategiaa toteutetaan myös yli yön eli “keskipitkällä aikavälillä”.

 

Rapidfire 1- ja 2 tuotteiden vuosittainen nettotuotto sijoittajalle on tuottopalkkioiden jälkeen ollut kaikkina kalenterivuosina 2005 – 2009 positiivinen ja osinkokorjattua markkinatuottoa markkinatuottoa (SPY, SP500 ETF) parempi. Aloitushetkestä 2005 alkaen on RapiFiren nettotuotto ollut kokonaisuudessaan yli 400 % ja vuosittainen nettotuotto on ainakin toistaiseksi jatkuvasti parantunut. Kuitenkin kun volatiliteetti -indeksi VIX on ollut korkeampi, niin RapidFiren tuottokin on ollut yleensä parempi. Vuoden 2008 laskumarkkinassa saatiin esimerkiksi sijoittajalle Hedgehogin voittopalkkioden jälkeen 45 %:n tuotto. Vuoden 2008 finanssikriisissä myytiin esimerkiksi Lehman Brothers salkusta ennen pohjaa, koska romahduksessa ei kannata käydä kauppaa epälikvideillä markkinoilla.

Myöskään finanssikriisin jälkeen ei USA:n markkinoilla enää saa tehdä “Naked Shortia”, mikä lisää kaupankäyntikustannuksia.

RapidFire 2:ssa on bruttosijoitusaste tyyppillisesti vähän yli 1- 1,5. Nettosijoitusaste on noin 15 %:n paikkeilla kun on paljon Shortteja (lyhyeksimyyntejä).

 

RapidFire 2:n nousukehitys hyytyi vuoden 2010 viimeisellä kvartaalilla, kun volatiliteetti laski ja anomaliat ja “arbitraasit” muuttivat luonnettaan mm. minuuttitason ja päivän sisäisistä anomalioista pidemmiksi. Kun muutokset markkinoilla ovat hitaampia niin hinnoitteluvirheet korjautuvat myös hitaammin, mikä vaatii parametrien muuttamista kaupankäyntistrategioiden ohjelmissa ja myös sijoitusuniversumin insrumenttien läpikäyntiä.

 

Anomaliat voidaan Hedgehogin mukaan jakaa ajallisen kehityksen perusteella kolmeen luokkaan:

 

 • Nopeat anomaliat – minuutit,

 • Keskipitkät anomaliat – päivät, ja

 • Pitkät anomaliat – viikot.

 

Hedgehogin edustajat pitivät kuitenkin tätä viimeaikaista nousukehityksen hyytymistä tai myös pientä notkahdusta hyvänä tuotteen merkintätilaisuutena, koska ennenkin oli aina heidän tuotekehityksensä avulla noustu notkahduksista tai sivuttaisliikkeestä.

 

 

LiquidFire on uudempi tuote, johon on sijoitettu vähemmän varoja kuin RapidFire 2:een. LiquidFire:n sijoitusstrategia on Long/Short equity – tyyppinen, jossa kohde-etuutena ovat Pohjois-Amerikan pörsseissä noteeratut riittävän likvidit pankkiarvopaperit ja pienet pörssilistatut yritykset sekä halventuneet riskiyritykset. Sijoitusstrategian tavoitteena on tuottaa positiivista absoluuttista tuottoa kohtalaisella likviditeettiriskillä. Pankkikohtainen riski on vähäinen, koska sijoitusstrategia edellyttää hallinnoidun varallisuuden hajauttamista usean pankin arvopapereihin.

 

Tässä mainittuja riskiyrityksiä voivat olla esimerkiksi Chapter 11 -yritykset, joiden “Q”- merkittyjä osakkeita voidaan pitää “halpoina optioina”. Arvopapereiden sisällöllinen ja “samojen arvopapereiden “ eri sarjojen erojen tunteminen LiquidFireä varten vaatii Hedgehogilta myös merkittävää funda-analyysipanosta.

 

Esimerkiksi XLS (Financial Select Sector) tai SPY (SP 500) ETF:iä käytetään LiquidFiressä lyhyiden finanssipositioiden suojaamiseen kuten myös myymällä lyhyeksi (short) SP500- indeksifutuuria.

 

LiquidFiressä saadaan myös tuottoa unilateerilla Market Making:illä eli kaupankäynnillä, jossa toteutuneesta toimeksiannosta saadaan hyvitysmaksu. LiquidFiressä on pienempi sijoitusaste kuin RapidFiressä.

 

LiquidFiren kaupallisen käyttöönoton jälkeen vuoden 2009 alkupuolella koettiin LiquidFiressä melkein 40 % notkahdus, kun volatiliteetti oli odotettua suurempi ja suojaaminen oli vaikeampaa ja ei silloin onnistunut. Sieltä palauduttiin kuitenkin strategiaa muuttamalla ja vuoden aikana saatiin sijoittajalle voittopalkkioiden jälkeen, RapidFire:n tuottoa selvästi alhaisempi, noin 30 %:n tuotto.

 

LiquidFiren tämänhetkinen tuotekehitys tähtää multistrategiaan eli useamman strategian kuin nykyisten käyttöönottoon. LiquidFiressä on tarkoitus noudattaa useita eri osastrategioita, jotka on aiemmin kehitetty tai ovat kehityksen kohteena. Strategioita voidaan sitten valita ja ajaa markkinatilanteen perusteella.

 

LiquidFire- tuotteseen on testauksen avulla todettu sopivan paljon suuremman sijoitusmassan kuin RapidFireen. RapidFiren ei odoteteta nykymuodossaan voivan vetää enempää pääomaa kuin noin 20 MEUR kapasiteettirajoitteeseen asti tuoton kärsimättä.

 

 

Multifire sijoitusstrategiat

 

Ideana mahdollisessa kehitys- ja rahastoyhtiöhankkeessa on pohjana LiquidFire tuote. MultiFire on eräänlainen “sateenvarjo” osastrategioille ja MultiFire voisi ohjata nykyistä nopeammin pääomalainojen varoja jatkuvasti reaaliaikaisesti simuloitaviin sopiviin osastrategioihin (strategiakori) markkinatilanteen ja markkinasentimentin perusteella. Osastrategioita ovat mm:

 

 • Market Making, eli esimerkiksi laitetaan non-marketable tarjous ja saadaan, jos toimeksianto toteutuu elektronisesta välitysverkosta (esim. BATS,ISLAND) tietyn aikavälin kuluessa hyvitysmaksu. Kun volyymit vähenevät niin tarvitaan lisää likviditeettiä Market Makingillä,

 • Closed-end Fund vs. ETF, anomaliat unilateraalisti tai pareittain tai ryhmittäin,

 • fundamenttianalyysi yhdistettynä tekniseen analyysiin erilaisille pörssilistatuille instrumenteille (osakkeet, hybridit),

 • stock-picking eli aliarvostettujen yhtiöiden valinta, joilla nousupotentiaalia,

 • hybridi-instrumenttien anomaliat,

 • anomaliat yleisesti,

 • pari- ja ryhmäkauppa nykyistä yleisemmin (anomalia, arbitraasi),

 • arbitraasit, tällaisia esiintyy lyhytaikaisesti,

 • erilaiset optiostrategiat kuten esim. long gamma.(Market-neutral) covered call (riskikorjattu tuotto kasvaa bull-markkinoilla).

 

Näin voitaisiin varoja allokoida eri strategioiden välillä eri markkinatilanteissa joustavammin, kun saadaan indikaatiot parhaista strategioista reaaliaikaisesti. Näin ei menisi aikaa strategioiden selvittämisen ja testaamisen vuoksi ennen tilanteeseen sopivien strategioiden käyttöönottoa.

 

 

 

Nykyisten tuotteiden riskianalyysi

 

Hedgehogin tuotteille esitettiin myös riskianalyysi vuodelle 2009.
 

RapidFire 2:n tapauksessa oli laadittu 90 päivän liukuva Value-at-Risk (MvaR) 22:lle kaupankäyntipäivälle. Tässä MVaR:in (modifioitu VaR) arvoksi saatiin saatiin 50000 EUR:on pääomalainalle 99 % todennäköisyydellä vuoden 2009 joulukuussa noin 48500 EUR, mikä vastaa noin 1500 EUR:on menetyspotentiaalia.

 

LiquidFirelle saatiin vastaavaksi MvaR:in huonoimmaksi arvoksi 50000 EUR:on sijoitukselle joulukuussa 2009 noin 45000 EUR, vastaten noin 5000 EUR:on menetyspotentiaalia.

 

 

Tutustuminen koneelliseen kaupankäyntiin

 

Lopuksi tutustuttiin Tuomas Karjalaisen opastuksella koneelliseen kaupankäyntiin ja kaupankäyntijärjestelmiin tarkastelemalla suuria näyttöjä kaupankäyntihuoneessa.

Todettiin, että nykyisin kaikesta kaupankäynnistä likvideissä pörsseissä on noin 60 % automatisoitua eli koneellista. Hedgehog tekee yhtenä pörssin aukiolopäivänä Pohjois-Amerikan pörseissä noin 1000 toimeksiantoa ja noin 2000 – 4000 kauppaa, joista suurin osa on koneellisia.


2 thoughts on “TUTUSTUMINEN HEDGEHOGIN SIJOITUSTUOTTEISIIN JA KONEELLISEEN KAUPANKÄYNTIIN

 1. Epätarkkuuksia

  Erinomainen raportti. Kiitos!

   

  Pari virhettä/epätarkkuutta:

  1) Kirjoitit "RapidFire 2:n nousukehitys hyytyi vuoden 2010 viimeisellä kvartaalilla".

  Hyytyminen näyttää tapahtuneen jo 1Q/2010.

   

  2) Mitä tarkoitat termillä "nettotuotto"? Raportissasi "RapiFiren nettotuotto ollut kokonaisuudessaan yli 400 %".

  Alusta alkaen mukana olleen sijoittajan/lainanantajan tuotto näyttää yhtiön oman raportoinnin mukaan olleen 170 – 180 %.

  1. Vastauksia

   Vastauksia: nettotuotolla tarkoitetaan tuottoa, joka jää asiakkaalle. RapidFirestrategia, jota on toteutettu jo useamman vuoden (oli ennen RapifFire Canada ja RapidFire), on tuottanut tuon noin 400 %. Tilaisuudessa olleille näytettiinkin useamman vuoden tuottoja ja tapahtumia näiden vuosien aikana. Vuoden 2009 alusta lähtien nuo aikasemmat erillään olleet tuotteet sulautettiin RapidFire2 tuotteeseen, jonka tuotto löytyy kotisivuilta.

   Jarkko Peltomäki

Comments are closed.

Related Posts