Suuryritykset keskittyvät yrityksensä sisäiseen yhteistyöhön

Teknologiayhtiö Siemens IT Soulutions and Services Oy:n  teettämän tutkimuksen (tutkimusraportti.pdf) mukaan 90 % suomalaisten suuryritysten johtajista pitää yrityksensä sisäistä yhteistyötä keskeisenä arvona. Yhteistyö koetaan hyödylliseksi yrityksen sisällä mutta kumppanien kanssa yhteistyötä epäröidään. 

Siemens IT Solutions and Services Oy:n yhdessä Taloustutkimuksen kanssa tekemässä tutkimuksessa kysyttiin 500 Suomen suurimman yrityksen johdon näkemyksiä yhteistyön hyödyntämisestä liiketoiminnassa. Suomalaisyrityksissä ollaan valmiita lisäämään yhteistyötä yrityksen sisällä esimerkiksi yksiköiden välillä, mutta kumppaniyritysten kanssa yhteistyötä vielä epäröidään. Vastaajista enemmistö (61 %) näkee merkittävää yhteistyön potentiaalia yrityksen sisällä yhteisessä myynnissä ja asiakaspalvelussa. Myös yksiköiden väliseen innovointiin uskoo yli puolet vastaajista (58 % ). Sen sijaan kumppaniverkoston kanssa esimerkiksi innovointiin uskoo vain alle puolet johtajista (45 %).

Nuoret johtajat avoimempia voimien yhdistämiselle

Iästä riippumatta yhteistyön potentiaali tunnistetaan johtoportaassa, mutta yli 45-vuotiaat johtajat kokevat yhteistyön esteet nuorempia johtajia ongelmallisempina. Kun alle 45-vuotiaista vain 19 % kokee oman organisaation ulkopuolella kehitettyjen innovaatioiden hyödyntämisen yhteistyön esteenä, on vastaava luku varttuneemmissa johtajissa 26 %.  Vanhemmat johtajat kokevat myös tiedon panttaamisen merkittäväksi yhteistyön esteeksi lähes kaksi kertaa useammin kuin nuoremmat. Molemmissa ikäryhmissä yhteistyön esteet koetaan ongelmallisempana kumppanien kanssa kuin oman talon sisällä. Kumppaniverkoston kanssa merkittävimpänä esteenä koetaan erityisesti tiedon siirtäminen ja panttaaminen.

Suomalaisjohtajan tyyli lähellä kollaboratiivista johtamista

Tutkimuksen perusteella suomalaisjohtajat hyödyntävät vahvasti yhteistyötä johtamisessaan. Vertailuindeksin perusteella suomalaisjohtaja tukeutuu yhteistyöhön erityisesti päätöksenteossa ulkomaisia johtajia useammin. Suomalaisjohtajan indeksiluku kollaboratiivisessa päätöksenteossa on 28-portaisella asteikolla 21, kun globaali vertailuluku on 18. Suomalaisjohtajan tyyli on lähellä kollaboratiivista johtamiskulttuuria myös muilla osa-alueilla: yli neljä viidestä johtajasta kantaa vastuun omista virheistään, mutta osaa myös vaatia vastuunkantamista alaisiltaan.

Avoimen yrityksen ideaali ei vielä toteudu Suomessa

Vaikka yrityksissä nostetaan yhteistyö tärkeäksi arvoksi ja johtamistyyli on yhteistyötä hyödyntävää, niin Suomessa ollaan vielä kaukana avoimen yrityksen ideaalista. Yhteistyöhön uskotaan ja sitä hyödynnetään yrityksen sisällä mutta ei kumppanien kanssa. Kumppaniverkostoa ja sisäistä yhteistyötä hyödyntävä avoin yritys kehittää uusia innovaatioita, jakaa parhaita käytäntöjä sekä tehostaa toimintaansa yhteistyön kautta. Yksi keskeisimmistä yhteistyön jarruista piilee tietojärjestelmissä: nykyjärjestelmillä hiljaisen tiedon ja ideoiden kerääminen, tallentaminen ja jakaminen on vaikeaa. Ongelma korostuu etenkin kumppaniverkoston kanssa toimiessa. Tutkimukseen vastanneista reilu puolet (60 %) on sitä mieltä, että tietojärjestelmät mahdollistavat sujuvan yhteistyön ja tiedon jakamisen organisaation osien välillä, kun taas vain kolmannes katsoo, että tietojärjestelmät mahdollistavat sujuvan yhteistyön kumppaniverkoston kanssa.  

Kyselyyn vastasi 203 henkilöä suurista suomalaisista yrityksistä. Vastaajista 63 % edusti yritysjohtoa ja 34 % keskijohtoa.

Related Posts